Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT PHỤ DỰC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3 Môn thi: Hóa học Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Cho các dãy chất: tripanmitin, glucozơ, saccarozơ, nilon 6-6; tơ lapsan và gly-gly-ala. Số chất cho được phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là: A. 6 B. 4 C. 5 D. 3 Câu 2: Công thức của triolein là: A. (CH3[CH2]16COO)3C3H5 B. (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5 C. (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]5COO)3C3H5 D. (CH3[CH2]14COO)3C3H5 Câu 3: Ion Cu2+ oxi hóa được kim loại nào sau đây? A. Ag B. Al C. Cu D. Au. Câu 4: Trong các chất sau, chất nào không phải ma túy: A. Heroin. B. Thuốc “lắc” C. Mophin D. Nicotin Câu 5: Ở điều kiện thường, hợp chất hữu cơ nào sau đây là chất rắn, tan tốt trong nước A. Triolein B. Anilin C. Metylamin D. Alanin Câu 6: Este nào sau đây có mùi táo: A. etyl butirat B. Isoamyl axetat C. Etyl isovalerat D. Gerayl axetat Câu 7: Chất hay hợp chất nào sau đây không tác dụng được với dung dịch NaOH loãng? A. Al B. Cr2O3 C. CrO3 D. Al2O3 Câu 8: Cho các phát biểu sau: (1) Tinh bột là chất rắn vô định hình, không màu, không tan trong nước nguội. (2) Trong quả chuối xanh chứa nhiều glucozơ. (3) Glu-gly không có khả năng tác dụng với Cu(OH)2 trong điều kiện thường . (4) Thủy phân saccarozơ, sản phẩm thu được đều làm mất màu dung dịch Br2 (5) Sản phẩm của phản ứng xenlulozơ và anhiđrit axetic là nguyên liệu để điều chế tơ visco Số phát biểu sai là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 9: Nhôm là kim loại hoạt động mạnh nên trong tự nhiên chỉ tồn tại ở dạng hợp chất. Hợp chất của nhôm có mặt ở khắp nơi, như có ở trong đất sét, mica, quặng boxit và criolit...Công thức của quặng boxit là: A. Al2O3.2 SiO2.2 H2O B. Al2O3 C. Al2O3.2H2O D. 3NaF.AlF3 Câu 10: Cho m gam kim loại Ba và nước dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,48 lít H2 (đktc). Giá trị của m là A. 20,55 B. 27,40 C. 13,70 D. 54,80 HOC24.VN 2 Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este thu được 19,8 gam CO2 và 0,45 mol H2O. Công thức phân tử este : A. C5H10O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. C2H4O2 Câu 12: Luminol (C8H7N3O2) là 1 chất hóa học linh hoạt có thể phát quang, với ánh sáng xanh nổi bật khi trộn với tác nhân oxi hóa thích hợp. Luminol được sử dụng bởi các nhà điều tra pháp y để phát hiện dấu vết của máu tại địa điểm phạm tội vì nó phản ứng với sắt trong hemoglobin. Trong Luminol không có nhóm chức nào : A. este B. amin C. amit D. cacbonyl Câu 13: Canxi hiđroxit không có ứng dụng hay tính chất nào sau đây? A. Được dùng trong công nghiệp sản xuất ammoniac (NH3) B. Dung dịch có những tính chất chung của một bazơ tan. C. Sản xuất clorua vôi dùng để tẩy trắng và khử trùng. D. Ở điều kiện thường, tan rất tốt trong nước. Câu 14: Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai ? A. Sắt là kim loại nặng, có màu trắng hơi xám, có tính nhiễm từ B. Gang trắng có màu sáng hơn gang xám, được dung để luyện thép C. Muối FeCl2 được dùng làm chất xúc tác trong tổng hợp hữu cơ D. Trong khối lượng của vỏ Trái Đất, sắt đứng hàng thứ tư trong các nguyên tố Câu 15: Dãy gồm các kim loại có thể điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện là: A. Fe, Pb, Na B. Fe, Cu, Ni C. Ca, Fe, Cu D. Pb, Al, Fe Câu 16: Có 4 thanh sắt được đặt tiếp xúc với những kim loại khác nhau và nhúng trong các dung dịch HCl như hình vẽ dưới đây Thanh sắt bị hòa tan chậm nhất sẽ là thanh được tiếp xúc với . A. Zn. B. Sn. C. Ni. D. Cu. Câu 17: Phản ứng hóa học nào sau đây không xảy ra? A. 4FeCO3 + O2 0tbbr 2Fe2O3 + 4CO2 B. 4Fe(NO3)2 0tbbr 2Fe2O3 + 8NO2 + O2. C. FeCl3 + 3HI bbr 3HCl + FeCI3 D. 4Fe(OH)2 + O2 0tbbr 2Fe2O3 + 4H2O HOC24.VN 3 Câu 18: Đồng trùng hợp giữa Buta-1,3-dien và Acrilonitrin xúc tác Na ta thu được cao su buna N. Đốt cháy một mẫu cao su trên trong không khí vừa đủ ta thu được hỗn hợp khí và hơi. Đưa hỗn hợp trên về điều kiện tiêu chuẩn thu được hỗn hợp có tỉ khối M=30,53. Tỉ lệ giữa số mắt xích Buta-1,3- dien và Acrilonitrin gần nhất với A A. 2:3 B. 1:2 C. 2:1 D. 3:4 Câu 19: Cho 2,94 gam H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 160 ml dung dịch HCl 0,25M, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 0,5M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 6,16. B. 6,96 C. 7,00 D. 6,95. Câu 20: Cho 0,2 mol este đơn chức X (mạch hở) phản ứng hoàn toàn với 250 gam dung dịch chứa đồng thời NaOH 6,0% và KOH 2,8%, thu được 267,2 gam dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được 27,6 gam chất rắn khan. Số chất X thỏa mãn là: A. 4 B. 1 C. 3 D. 2 Câu 21: Cho 10,84 gam hỗn hợp X (Fe, Cu, Ag) phản ứng hoàn toàn bằng với dung dịch HNO3 thấy giải phóng 1,344 lít khí NO duy nhất (đktc), thu được m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là: A. 24. B. 26. C. 22. D. 28. Câu 22: Trong các kim loại: Na, Zn, Fe, Cu, Ag, Al. Có bao nhiều kim loại được điều chế bằng phương pháp điện phân là: A. 5 B. 6 C. 4 D. 3 Câu 23: Cho 2,16 gam kim loại R (hóa trị không đổi) vào cốc đựng 250 gam dung dịch Cu(NO3)2 3,76% màu xanh đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc bỏ phần không tan thu được dung dịch không màu có khối lượng 247,7 gam. Kim loại R là: A. Al. B. Na. C. Ca. D. Mg. Câu 24: Cách làm nào dưới đây không nên làm? A. Giảm mùi tanh của cá (có metylamin, etylamin...) bằng giấm ăn. B. Giảm vết sưng hoặc ngứa do ong đốt bằng cách bôi vôi. C. Dùng than củi để giảm bớt mùi khê cho cơm khi cơm bị khê. D. Ướp cá biển bằng phân đạm để cá tươi lâu. Câu 25: Cho m gam hỗn hợp X chứa metylamin, đimetylamin, trimetylamin tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư, cô cạn dung dịch sau phản ứng, lấy phấn muối khan đem đốt cháy hoàn toàn cần dùng 0,7 mol O2, thu được 2,4 mol hỗn hợp gồm CO2, H2O và N2. Giá trị của m là: A. 16,32 gam B. 15,2 gam C. 15,76 gam D. 16,88 gam Câu 26: Điện phân với điện cực trơ có màng ngăn dung dịch gồm a mol NaCl và 2a mol Cu(NO3)2, đến khi nước bắt đầu điện phân ở hai cực thì dừng điện phân. Điều khẳng định nào sau đây là sai? A. Dung dịch sau điện phân làm quỳ tím hóa đỏ B. Dung dịch sau điện phân hòa tan được bột đồng HOC24.VN 4 C. Dung dịch sau điện phân hòa tan được Al2O3. D. Ở anot, chỉ xảy ra quá trình oxi hóa Cl- thành Cl2. Câu 27: Thực hiện thí nghiệm sau: Lấy hai thanh kim loại Mg-Cu nối với nhau bằng một dây dẫn nhỏ qua một điện kế rồi nhúng ( một phần hai thanh) vào dung dịch HCl. Cho các phát biểu liên quan tới thí nghiệm: (a). Kim điện kế lệch đi (b). Cực anot bị tan dần (c). Xuất hiện khí H2 ở catot (d) Xuất hiện khí H2 ở anot (e) Xuất hiện dòng điện chạy từ thanh Cu sang thanh Mg Tổng số phát biểu đúng là: A. 5 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 28: Tiến hành thí nghiệm sau: cho 1 ít bột đồng kim loại vào ống nghiệm chứa dung dịch FeCl3 dư, lắc nhẹ ống nghiệm sẽ quan sát thấy hiện tượng nào sau đây? A. kết tủa sắt xuất hiện và dung dịch có màu xanh B. không có hiện tượng xảy ra C. đồng tan và dung dịch có màu xanh D. có khi màu vàng lục của Cl2 thoát ra Câu 29: Cho m gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 thu được dung dịch X và 2,016 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO và N2O có khối lượng 3,4 gam. Cô cạn dung dịch X thu được 45,2 gam muối. Giá trị m là: A. 6,24 B. 7,2 C. 8,4 D. 6 Câu 30: Cho m gam kim loại gồm Mg và Al vào 500 ml dung dịch chứa Cu(NO3)2 0,5M và AgNO3 1M, sau phản ứng hoàn toàn thu được (m+57,8) gam 2 kim loại. Cho lượng kim loại vừa thu được tác dụng với HNO3 dư thu được 6,72 lít NO (đktc). Giá trị của m gần nhất với A. 9 B. 11 C. 8 D. 15 Câu 31: Kim loại nào sau đây khi cho tác dụng với dung dịch HCl và khí clo đều cho một loại muối clorua A. Cr. B. Mg. C. Cu. D. Fe. Câu 32: Có các dung dịch riêng biệt: Fe(NO3)3 (1); AgNO3 (2); CuSO4 (3); MgCl2 (4); Na2SO4 và H2SO4 (5); CuCl2 và HCl (6). Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Zn nguyên chất dư. Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là : A. 3 B. 5 C. 4 D. 2 Câu 33: Cho các phát biểu sau đây: (1) Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, khối lượng riêng của các kim loại kiềm giảm dần (2) Hợp kim Li-Al siêu nhẹ, dùng trong kĩ thuật hàng không HOC24.VN 5 (3) Trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy, cực dương được bố trí là một tấm than chì nguyên chất được bố trí ở đáy thùng (4) Dựa vào thành phần hóa học và tính chất cơ học, người ta chia thép thành 2 loại là thép mềm và thép cứng. Thép mềm là thép có chứa không quá 1% C (5) Trong quả gấc có chứa nhiều vitamin A Số phát biểu sai là : A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 34: X, Y là hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp (MX<MY và nX >nY)T là este tạo bởi X, Y và ancol hai chức Z. Đốt cháy hoàn toàn 7,48 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần dùng vừa đủ 6,048 lít O2 (đktc) thu được m gam hỗn hợp khí và hơi. Dẫn hết hỗn hợp khí và hơi thu được vào bình chứa H2SO4 đặc, dư thấy có 0,71m gam khí không bị hấp thụ. Mặt khác 7,48 gam hỗn hợp E trên phản ứng tối đa với 100ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cho các phát biểu sau về X, Y, Z, T - Phần trăm khối lượng của Y trong E là 19,25% - Phần trăm số mol của X trong E là 12% - X không làm mất màu dung dịch Br2 - Tổng số nguyên tử cacbon trong phân tử T là 5 - Z là ancol có công thức là C2H4(OH)2 Số phát biểu sai là: A. 5 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 35: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: K2CrO7 4FeSO Xbbbbr Cr2(SO4)3 NaOHbbbr NaCrO2 ,NaOH Ybbbbr Na2CrO4 Biết X, Y là các chất vô cơ. X, Y lần lượt là: A. K2SO4 và Br2 B. H2SO4 loãng và Br2 C. NaOH và Br2 D. H2SO4 loãng và Na2SO4 Câu 36: Đun nóng 0,25 mol hỗn hợp A gồm 3 peptit mạch hở gồm peptit X(x mol), Y(y mol), Z(z mol)(170 < Mx < My < Mz) cần dùng 1,7 lít dung dịch NaOH 0,5M thu được hỗn hợp B gồm muối Gly, Valin, Alanin. Đốt cháy 0,25 mol A thu được 2,3 (4x + 2y + 6z) mol CO2. Đốt cháy hoàn toàn 2y mol Y hay z mol Z đều thu được hiệu số mol CO2 và H2O như nhau. Biết tổng số liên kết peptit trong A là 7, X không chứa Val thì số nguyên tử H của X là: A. 25 B. 13 C. 15 D. 19 Câu 37: Hòa tan hết hỗn hợp chất rắn A gồm Mg, MgCO3, Fe, Fe(NO3)2 ( trong đó O chiếm 3840%103 về khối lượng hỗn hợp) vào dung dịch chứa HCl và 0,07 mol KNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch B chỉ chứa 45,74g gồm các muối và thấy thoát ra 4,928 lít hỗn hợp C HOC24.VN 6 gồm N2, NO2, N2O, NO, H2, CO2 có tỉ khối với H2 bằng 379 22 (trong C có chứa 0,03 mol H2). Cho dung dịch NaOH 1M vào dung dịch B đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất thì dùng hết 830 ml. Sau phản ứng thấy thoát ra 0,224 lít một khí mùi khai. Sau đó lấy khối lượng kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 17,6 g chất rắn. Tính phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp A gần nhất với? A. 3% B. 5% C. 7% D. 9% Câu 38: Tiến hành thử nghiệm các dung dịch muối clorua riêng biệt của các cation: X2+; Y3+; Z3+; T2+. Kết quả như sau: Các cation:X2+; Y3+; Z3+; T2+ lần lượt là: A. Ca2+ ; Au3+ ; Al3+ ; Zn2+ B. Ba2+ ; Cr3+ ; Fe3+ ; Mg2+ C. Ba2+ ; Fe3+ ; Al3+ ; Cu2+ D. Mg2+ ; Fe3+ ; Cr3+ ; Cu2+ Câu 39: Cho m gam hỗn hợp MgO, Al, Al2O3 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng thu được 6,72 lít khí (đktc) và dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch X, số mol kết tủa được biểu diễn theo đồ thị sau: Giá trị (m + x) gần nhất với: A. 25 B. 18 C. 22 D. 24 Câu 40: Hợp chất hữu cơ X mạch hở chỉ chứa 1 loại nhóm chức và có công thức phân tử C9H16O4. Từ X thực hiện các phản ứng hóa học sau: X + NaOH(dư) → Y + Z + H2O Z + O2 → T HOC24.VN 7 Y + H2SO4(loãng) → T + Na2SO4 Phát biểu nào không đúng? A. Z và T có cùng số nguyên tử cacbon và hiđro B. T là hợp chất hữu cơ đa chức C. Z là anđehit; T là axit cacboxylic D. Phân tử X chứa 2 nhóm chức este.
00:00:00