Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3 Môn thi: Hóa học Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Kim loại Cu không tan trong dung dịch nào sau đây: A. HNO3 loãng nguội. B. HCl loãng nóng. C. HNO3 loãng nóng. D. H2SO4 đặc nóng. Câu 2: Cho 3,36 gam sắt tác dụng hoàn toàn với lượng dư khí clo. Khối lượng muối sinh ra là: A. 6,50 gam B. 9,75 gam C. 7,62 gam D. 5,08 gam Câu 3: Sau bài thực hành hóa học, trong một số chất thải ở dạng dung dịch, có chứa các ion: Cu2+, Zn2+, Fe3+, Pb2+, Hg2+...Dùng chất nào sau đây để xử lí sơ bộ các chất thải trên? A. Muối ăn. B. Nước vôi dư. C. Giấm ăn. D. Etanol. Câu 4: Cho các nhận định sau: (1) Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí có mùi khai. (2) Khi cho dung dịch lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 thấy xuất hiện phức màu xanh đậm. (3) Metylamin tan trong nước cho dung dịch có môi trường axit. (4) H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-COOH là một tripeptit. (5) Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo. số nhận định đúng là: A. 4 B. 3 C. 1 D. 2 Câu 5: Chất nào sau đây thuộc polime thiên nhiên? A. Poli(vinyl clorua). B. Tơ nitron. C. Xenlulozơ D. Tơ nilon-6,6. Câu 6: Dung dịch chất nào sau đây không tạo kết tủa với dung dịch NaOH? A. CuSO4 B. BaCl2 C. FeCl2. D. FeCl3 Câu 7: Phương pháp nào sau được dùng để điều chế Ca từ CaCl2? A. Điện phân dung dịch CaCl2 có màng ngăn. B. Dùng nhiệt phân hủy CaCl2. C. Điện phân CaCl2 nóng chảy. D. Dùng kim loại K tác dụng với dung dịch CaCl2 Câu 8: Dung dịch chất nào dưới đây không tác dụng được với dung dịch NaHCO3? A. NaOH. B. NaNO3 C. HNO3 D. HCl Câu 9: Nước tự nhiên có chứa những ion nào dưới đây thì được gọi là nước cứng có tính vĩnh cửu ? A. Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl- B. Ca2+, Mg2+, Cl-, SO42- C. Mg2+, Cl-, SO42-, HCO3-. D. Ca2+, Cl-, SO42-, HCO3- Câu 10: Thủy phân hoàn toàn 3,33 gam CH3COOCH3 cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 0,5M đun nóng. Giá trị của V là: A. 60 B. 90 C. 120 D. 180 HOC24.VN 2 Câu 11: Phát biểu nào sau đây sai? A. Ngoài fructozơ, trong mật ong cũng chứa nhiều glucozơ. B. Tơ visco thuộc loại tơ tổng hợp. C. H2NCH(CH3)COOH là chất rắn ở điều kiện thường. D. Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl Câu 12: Dung dịch chất nào tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm ở nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam? A. Anilin. B. Etyl axetat. C. Saccarozơ. D. Tristearin. Câu 13: Cho a mol Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được x mol H2. Cho a mol Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được y mol H2. Quan hệ giữa x và y là: A. x=3y B. x=1,5y C. y=1,5x D. y=3x Câu 14: Tripanmitin tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây? A. Cu(OH)2 ( ở điều kiện thường) B. Dung dịch KOH (đun nóng). C. Dung dịch nước brom. D. H2(xúc tác Ni, đun nóng). Câu 15: Cho các dãy chất:metyl fomat, valin, tinh bột, etylamin, metylamoni axetat, Gly - Ala - Gly. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH đun nóng là: A. 3 B. 4 C. 2 D. 5 Câu 16: Cho 13,0 gam một kim loại hóa trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Kim loại đó là: A. Ca B. Zn C. Fe. D. Mg Câu 17: Cho 21,60 gam hỗn hợp gồm etylamin và glyxin tác dụng vừa đủ với 360 ml dung dịch HCl 1,00M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là: A. 26,64 B. 23,16 C. 34,74 D. 37,56 Câu 18: Phương trình hóa học nào sau đây đúng? A. FeSO4 + Cu bbr CuSO4 + Fe B. Cr + Cl2 0tbbr CrCl2 C. Fe + S 0tbbr FeS. D. 2Ag + 2HCl bbr 2AgCl + H2 Câu 19: Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 6,72 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Al2O3 trong X là: A. 20,4 gam B. 10,2 gam. C. 15,3 gam. D. 5,1 gam. Câu 20: Thí nghiệm nào sau đây có thoát khí? A. Cho dung dịch NaOH vào dung K2CO3 B. Điện phân dung dịch CuSO4. C. Cho BaCl2 dung dich H2SO4 D. Cho Cu dư vào dung dịch HCl đặc nóng, dư. HOC24.VN 3 Câu 21: Phát biểu nào sau đây sai? A. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozơ B. Khi đun nóng glucozơ ( hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag. C. Xenlulozơ và saccarozơ đều thuộc loại disaccarit. D. Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng vòng 6 cạnh ( dạng α và β). Câu 22: Hỗn hợp X gồm H2NCH(CH3)COOH (7,12 gam) và CH3COOCH3 (8,88 gam). Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch chứa 0,25 mol NaOH, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là: A. 24,72 B. 21,92 C. 18,72 D. 20,72 Câu 23: Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure? A. Ala-Gly-Gly. B. Ala-Gly-Ala-Gly. C. Gly-Ala-Gly. D. Gly-Ala Câu 24: Các peptit đều có mạch hở X, Y, Z (MX>MY>MZ). Khi đốt cháy 0,16 mol X hoặc Y hoặc Z đều thu được số mol CO2 lớn hơn số mol H2O là 0,16 mol. Nếu đun nóng 69,8 gam hỗn hợp E (gồm X, Y và 0,16 mol Z) với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa 101,04 gam hỗn hợp muối của alanin và valin. Biết nX < nY. Phần trăm khối lượng của Z trong E là: A. 11,68 B. 69,23 C. 11,86 D. 18,91 Câu 25: Hòa tan hoàn toàn 8,2 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4 và Cu( trong đó FeO chiếm 1/3 tổng số mol hỗn hợp X) trong dung dịch chứa NaNO3 và HCl, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối clorua và 0,488 lít NO ( sản phẩm khử duy nhất của N+5, đktc). Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 8,2 gam hỗn hợp X trên trong dung dịch HCl thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối có tổng khối lượng 14,8 gam. Trộn dung dịch Y với dung dịch Z thu được dung dịch T. Cho dung dịch AgNO3 tới dư vào T thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 98,175 B. 90,075 C. 80,355 D. 55,635 Câu 26: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau: X,Y, Z, T lần lượt là: A. anilin, tinh bột, axit glutamic, glucozơ B. tinh bột,anilin, glucozơ, axit glutamic C. tinh bột, glucozơ,anilin,axit glutamic D. tinh bột, glucozơ,axit glutamic,anilin Câu 27: Ba dung dịch X, Y, Z thỏa mãn: - X và Y không tác dụng với nhau; - Y tác dụng với Z thì có kết tủa xuất hiện; - X tác dụng với Z thì có kết tủa xuất hiện. HOC24.VN 4 X, Y, Z lần lượt là: A. BaCl2, Al2(SO4)3, K2SO4 B. FeCl2, NaOH, AgNO3 C. Na2SO4, Na2CO3, Ba(OH)2 D. NaHCO3, Na2SO4, BaCl2 Câu 28: Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm CuSO4 và KCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp tới khi nước bắt đầu điện phân ở cả hai cực thì dừng điện phân, thu được dung dịch X và 4,48 lít khí thoát ra ở anot ( đktc). Dung dịch X hòa tan tối đa 15,3 gam Al2O3. Giá trị của m là: A. 49,8 B. 42,6 C. 37,8 D. 31,4 Câu 29: Hỗn hợp M gồm một peptit mạch hở X và một peptit mạch hở Y với tỉ số mol nX: nY= 1:3. Khi thủy phân hoàn toàn m gam M chỉ thu được 48,60 gam glyxin và 25,632 gam alanin. Biết rằng mỗi peptit X, Y chỉ được cấu tạo từ một loại α - amino axit duy nhất và tổng số liên kết peptit -CO- NH- trong 2 phân tử X, Y là 5. Giá trị của m là: A. 65,700 B. 69,768 C. 125,136. D. 62,568. Câu 30: Cho 20,16 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Cu vào dung dịch HCl thu được dung dịch Y chứa hai chất tan và còn lại 8,32 gam chất rắn. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y thu được m gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là: A. 52,64 B. 56,54 C. 58,88 D. 45,92 Câu 31: Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl (b) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 dư. (c) Cho Cu vào dung dịch FeCl3 dư. (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4. Sau khi kết thúc các thí nghiệm, số thí nghiệm thu được kết tủa là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 Câu 32: Chia 7,40 gam este X làm hai phần bằng nhau: Phần 1. Đem đốt cháy hoàn toàn thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và 2,70 gam nước. Phần 2. Cho tác dụng hết với 39,20 gam dung dịch KOH 10%, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5,32 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: A. CH3COOHCH3 B. CH3COOCH=CH2 C. HCOOC2H5. D. CH3COOC2H5 Câu 33: Hỗn hợp M gồm CnH2n+1COOH và H2N-CxHy(COOH)t. Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol M thu được N2; 26,88 lít CO2 (đktc) và 24,3 gam H2O. Mặt khác, cho 0,25 mol M phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là: A. 0,20 B. 0,15 C. 0,18 D. 0,12 HOC24.VN 5 Câu 34: Hòa tan hoàn toàn một lượng Ba vào dung dịch chứa amol HCl thu được dung dịch X và a mol H2. Trong các chất sau: Na2CO3, Al, AlCl3, NaHCO3, Fe, AgNO3. Số chất tác dụng được với dung dịch X là: A. 3 B. 5 C. 2 D. 4 Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm glucozơ, metyl fomat và vinyl fomat cần dùng vừa hết 12,32 lít khí O2 (đktc) sản phẩm thu được gồm CO2 và 9,0 H2O. Phần trăm khối lượng của vinyl fomat trong X là: A. 32,80 B. 32,43 C. 23,34 D. 23,08 Câu 36: Cho m gam hỗn hợp bột X gồm FexOy, CuO và Cu (x,y nguyên dương) vào 300 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y( không chứa HCl) và còn lại 3,2 gam kim loại không tan. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3, thu được 51,15 gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 11,4 B. 13,7 C. 14,5 D. 17,0 Câu 37: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm x mol NaOH và y mol NaALO2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: Giá trị của mmax là: A. 23,4 B. 15,6 C. 7,8 D. 31,2 Câu 38: Cho 3 chất hữu cơ bền, mạch hở X, Y, Z có cùng CTPT C2H4O2. Biết: - X tác dụng được với NaOH nhưng không tác dụng với Na. - Y tác dụng được với NaHCO3 giải phóng khí CO2. - Z vừa tác dụng với Na vừa có phản ứng tráng bạc. Phát biểu nào sau đây không đúng: A. Y có nhiệt độ sôi cao hơn X. B. Z tác dụng với H2 (Ni, t0) tạo hợp chất đa chức. C. X là hợp chất hữu cơ tạp chức. D. X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Câu 39: Sắt nguyên chất bị ăn mòn điện hóa khi nhúng vào dung dịch chất nào dưới đây? A. HCl. B. CuCl2. C. FeCl2 D. FeCl3 HOC24.VN 6 Câu 40: Để m gam Fe trong không khí, sau một thời gian, thu được 12,0 gam hỗn hợp chất rắn X. Cho X phản ứng hết với dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc) và dung dịch Y. Giá trị của m là: A. 6,72 B. 10,08 C. 8,40 D. 8,96
00:00:00