Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 SỞ GD  ĐT TP. HỒ CHÍ MINH THCS  THPT NGUYỄN KHUYẾN (Đề thi có 40 câu / 4 trang) ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN 2 NĂM 2017 Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137. Câu 1: Thủy phân hoàn toàn chất béo E bằng dung dịch NaOH thu được 1,84 gam glixerol và 18,24 gam muối của axit béo duy nhất. Chất béo đó là: A. (C17H33COO)3C3H5 B. (C15H31COO)3C3H5 C. (C17H35COO)3C3H5 D. (C15H29COO)3C3H5 Câu 2: Glucozơ và fructozơ ? A. là 2 dạng thù hình của nhau B. đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở C. đều có nhóm CHO trong phân tử D. trong nước đều hòa tan được Cu(OH)2 Câu 3: Glucozơ không thuộc loại ? A. Đisaccarit B. Cacbohiđrat C. Monosaccarit D. Hợp chất tạp chức Câu 4: Trong cao su buna-N, tỉ lệ mắt xích butađien và acrilonitrin tương ứng là 2:3. Phần trăm khối lượng nitơ có trong cao su bunaN là A. 15,73%. B. 16,34%. C. 10,45%. D. 12,75%. Câu 5: Câu nào sau đây không đúng ? A. Thủy phân protein đơn giản (xúc tác axit) đun nóng thu được hỗn hợp các amino axit. B. Phân tử khối của 1 amino axit (gồm 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH) luôn là số lẻ. C. Amino axit là các chất lỏng, không màu. D. Các amino axit đều tan trong nước. Câu 6: Sắp xếp các chất sau đây theo thứ tự độ ngọt tăng dần: (1) glucozơ, (2) fructozơ, (3) saccarozơ A. 1 < 3 < 2 B. 2 < 1 < 3 C. 1 < 2 < 3 D. 3 < 2 < 1 Câu 7: Cho 22,2 gam hỗn hợp gồm metylaxetat và axit propionic tác dụng hết với V lít dung dịch Ba(OH)2 0, (đun nóng). Giá trị tối thiểu của V cần dùng là: A. 100 ml B. 125 ml C. 150 ml D. 300 ml Câu 8: Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C3H9O2N. X tác dụng với NaOH đun nóng thu được muối Y có phân tử khối nhỏ hơn phân tử khối của X. X không thể là chất nào ? A. CH3COONH3CH3 B. CH3CH2COONH4 C. HCOONH2(CH3)2 D. HCOONH3CH2CH3 Câu 9: Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với 1 lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là: A. CH2=CHCOONa và CH3OH B. CH3COONa và CH3CHO C. CH3COONa và CH2=CHOH D. C2H5COONa và CH3OH Câu 10: Anilin và glucozơ đều có phản ứng với ? A. dd NaCl B. nước Br2 C. dd NaOH D. dd H2SO4 loãng Câu 11: Chất nào sau đây vừa tác dụng được với H2NCH2COOH, vừa tác dụng được với CH3NH2 ? A. NaCl B. HCl C. CH3OH D. NaOH Câu 12: Aminoaxit là hợp chất hữu cơ trong phân tử ? A. Chỉ chứa nhóm amino B. Chứa nhóm cacboxyl và nhóm amino C. Chỉ chứa nhóm cacboxyl D. Chỉ chứa nitơ và cacbon Mã đề: 310 HOC24.VN 2 Câu 13: Cho 18,5 gam chất hữu cơ A (có công thức phân tử C3H11N3O6) tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M tạo thành nước, 1 chất hữu cơ đa chức bậc I và m gam hỗn hợp muối vô cơ. Giá trị gần đúng nhất của m là: A. 8,45 B. 25,45 C. 21,15 D. 19,05 Câu 14: Chất khi đun nóng với dung dịch NaOH (dư), không sinh ra ancol là: A. Metyl acrylat B. Phenyl axetat C. Tripanmitin D. Benzyl axetat Câu 15: Một este đơn chức X có M = 88. Cho 17,6 gam X tác dụng hết với 300ml dung dịch NaOH 1M; cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là: A. HCOOCH(CH3)2 B. C2H5COOCH3 C. HCOOCH2CH2CH3 D. CH3COOC2H5 Câu 16: Đun sôi hỗn hợp gồm 12 gam axit axetic và 11,5 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), sau phản ứng thu được bao nhiêu gam este ? Biết hiệu suất của phản ứng là 75%. A. 19,8gam. B. 35,2 gam. C. 13,2 gam. D. 23,47 gam. Câu 17: Trong những chất sau đây có bao nhiêu chất có liên kết CONH : caprolactam, glyxylalanin, peptit, nilon-7, tơ lapsan, protein, valin, cacbohiđrat ? A. 5. B. 3. C. 4. D. 6. Câu 18: Để phản ứng hết 400 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,5M và FeCl3 0,8M cần bao nhiêu gam hỗn hợp gồm metyl amin và etyl amin có tỉ khối so với H2 là 17,25 ? A. 41,4 gam B. 40,02 gam C. 51,75 gam D. 33,12 gam Câu 19: Cho 20 gam hỗn hợp 3 amin đơn chức, đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dd HCl 1M, cô cạn dung dịch thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Thể tích của dd HCl 1M đã dùng là: A. 50ml B. 100ml C. 200ml D. 320ml Câu 20: Các phát biểu đúng trong các phát biểu sau là : (1) Thành phần chính của chất béo thuộc loại hợp chất este. (2) Các este không tan trong nước do nhẹ hơn nước. (3) Este benzyl axetat có mùi hoa nhài. (4) Khi đun nóng chất béo lỏng với H2 (xúc tác Ni), sản phẩm thu được dễ tan trong nước. (5) Trong cơ thể, lipit bị oxi hóa chậm tạo thành CO2 và H2O, cung cấp năng lượng cho cơ thể. A. 1, 2, 3, 4. B. 1, 3, 4, 5. C. 1, 3, 5. D. 1, 4, 5. Câu 21: Fructozơ không phản ứng được với ? A. dd AgNO3/NH3 B. H2/Ni, to C. nước brom D. Cu(OH)2 Câu 22: Chất nào sau đây không phải là este ? A. C2H5OC2H5 B. CH3COOC2H5 C. HCOOCH3 D. C3H5(OCOCH3)3 Câu 23: Cho các chất sau : axit glutamic, valin, glyxin, alanin, trimetylamin, anilin. Số chất làm quỳ tím : chuyển sang màu hồng, chuyển sang màu xanh, không đổi màu lần lượt là : A. 3, 1, 2 B. 1, 2, 3 C. 2, 1, 3 D. 1, 1, 4 Câu 24: Cho các chất : phenol, phenyl axetat, vinyl axetat, metyl amoni clorua, ancol etylic, glyxin. Số chất trong dãy tác dụng với dung dịch NaOH là A. 4. B. 3. C. 6. D. 5. Câu 25: Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc hai ? A. H2NCH2NH2 B. CH3CH(CH3)NH2 C. CH3NHCH3 D. (CH3)2NCH3 Câu 26: Tính khối lượng nếp phải dùng khi lên men (với hiệu suất lên men là 50%) thu được 460 ml ancol etylic 50o. Cho biết tỉ lệ tinh bột trong nếp là 80% và khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml. A. 430 gam. B. 520 gam. C. 760 gam. D. 810 gam. Câu 27: Trung hòa m gam etylmetyl amin cần vừa đủ 0,2 mol HCl. Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là: A. 19,1g. B. 15,5g. C. 21g. D. 12,73g. Câu 28: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ ? A. C6H5NH2 B. H2NCH2COOH C. CH3CH2CH2NH2 D. HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH HOC24.VN 3 Câu 29: Polime có cấu trúc mạch phân nhánh là: A. PE B. amilopectin C. PVC D. Poliisopren Câu 30: Nhận xét nào sau đây không đúng ? A. Khi ăn cơm, nếu nhai kĩ sẽ thấy vị ngọt. B. Nhỏ iot lên miếng chuối xanh sẽ xuất hiện màu xanh tím. C. Ruột bánh mì ngọt hơn vỏ bánh mì. D. Nước ép chuối chín cho phản ứng tráng bạc. Câu 31: Thủy phân hoàn toàn 200 gam hỗn hợp gồm tơ tằm và lông cừu thu được 31,7 gam glyxin. Biết thành phần phần trăm về khối lượng của glyxin trong tơ tằm và lông cừu lần lượt là 43,6% và 6,6%. Thành phần phần trăm về khối lượng tơ tằm trong hỗn hợp trên là: A. 75% B. 62,5% C. 25% D. 37,5% Câu 32: Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ mạnh nhất ? A. NH3 B. C6H5CH2NH2 C. C6H5NH2 D. (CH3)2NH Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo (triglixerit) cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cũng m gam chất béo này tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là: A. 16,68 gam B. 18,28 gam C. 20,28 gam D. 23,00 gam Câu 34: Este X tạo bởi ancol etylic và αamino axit Y. Tỉ khối hơi của X so với H2 là 58,5. Amino axit Y là: A. Alanin B. Axit α- aminocaproic C. Axit Glutamic D. Glyxin Câu 35: Một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C10H8O4 (trong phân tử chỉ chứa 1 loại nhóm chức). Cho 1 mol X phản ứng vừa đủ với 3 mol NaOH tạo thành dung dịch Y gồm 2 muối (trong đó có 1 muối có M < 100), 1 anđehit no (thuộc dãy đồng đẳng của metanal) và H2O. Cho dung dịch Y phản ứng với lượng dư AgNO3/NH3 thì khối lượng kết tủa thu được là: A. 162 gam B. 432 gam C. 162 gam D. 108 gam Câu 36: Cho 0,05 mol một amino axit (X) có công thức H2NCnH2n-1(COOH)2 vào 100 ml dung dịch HCl 1M thì thu được một dung dịch Y. Cho Y tác dụng vừa đủ với một dung dịch Z có chứa đồng thời NaOH 1M và KOH 1M thì thu được một dung dịch T, cô cận T thu được 16,3 gam muối, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm về khối lượng của cacbon trong phần tử X là: A. 40,81 B. 32,65 C. 36,09 D. 24,49 Câu 37: X, Y là 2 axit cacboxylic đều mạch hở; Z là ancol no; T là este hai chức, mạch hở được tảo bởi X, Y, Z. Đun nóng 38,86 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T với 400ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được ancol Z và hỗn hợp F gồm 2 muối có tỉ lệ mol 1 : 1. Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 19,24 gam; đồng thời thu được 5,824 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn F cần dùng 0,7 mol O2, thu được CO2, Na2CO3 và 0,4 mol H2O. Phần trăm khối lượng của T trong hỗn hợp E là: A. 8,88% B. 26,40% C. 13,90% D. 50,82% Câu 38: X là hỗn hợp chứa một axit đơn chức, một ancol hai chức và một este hai chức (các chất đều mạch hở). Người ta cho X qua dung dịch nước Br2 thì không thấy nước Br2 bị nhạt màu. Đốt cháy hoàn toàn 0,09 mol X cần 10,752 lít khí O2 (đktc). Sau phản ứng thấy khối lượng của CO2 lớn hơn khối lượng của H2O là 10,84 gam. Mặt khác, 0,09 mol X tác dụng vừa hết với 0,1 mol KOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan và một ancol có 3 nguyên tử C trong phân tử. Giá trị của m là: A. 8,6 B. 10,4 C. 9,8 D. 12,6 Câu 39: Peptit X có phân tử khối nhỏ hơn 300. Trong X có 43,64%C; 6,18%H; 34,91%O; 15,27%N về khối lượng. Thủy phân hoàn toàn 4,125 gam X trong dung dịch axit vô cơ thu được 4,665 gam hỗn hợp các α-amino axit trong đó có amino axit Z trong y học được sử dụng trong việc hỗ trợ chức năng thần kinh, muối mononatri của Z dùng làm bột ngọt (mì chính)… Phát biểu sau đây không đúng về X là: A. Có 2 gốc Gly. B. Có 6 công thức cấu tạo thỏa mãn. HOC24.VN 4 C. Tổng số nguyên tử C và N bằng 13. D. Tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 4. Câu 40: Cho các nhận định sau : (1) Peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên có thể cho phản ứng màu biure với Cu(OH)2 (2) Lipit không hòa tan trong nước (3) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch (4) Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển thành màu hồng. (5) Dầu ăn hoặc mỡ ăn đều nhẹ hơn nước. (6) Các este thường dễ tan trong nước và có mùi thơm dễ chịu. Số nhận định đúng là A. 5 B. 3 C. 4 D. 2 ----------HẾT---------- HOC24.VN 5
00:00:00