Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đề tham khảo hay theo cấu trúc mới ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 13 Môn thi: Hóa học Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Cho các dung dịch: HCl (X1); KNO3 (X2); HCl và Fe(NO3)2 (X3); Fe2(SO4)3 (X4). Dung dịch có thể tác dụng với Cu là A. X3, X4 B. X1, X3, X4 C. X1, X4 D. X4 Câu 2: Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa lượng dư một trong những chất sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3 loãng, H2SO4 đặc nóng, NH4NO3. Số trường hợp phản ứng tạo muối Fe(II) là: A. 4 B. 3 C. 6 D. 5 Câu 3: Hỗn hợp X chứa K2O, NH4, KHCO3 và BaCl2 có số mol bằng nhau. Cho X vào nước dư, đun nóng, dung dịch thu được chứa chất tan là: A. KCl, BaCl2 B. KCl, KOH C. KCl, KHCO3, BaCl2 D. KCl Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng ? A. Các kim loại natri, beri đều tác dụng với nước ở nhiệt thường. B. Kim loại Xeri được dung để điều chế tế bào quang điện. C. Kim loại kiềm dễ oxi hóa các nguyên tử phi kim thành ion âm D. Trong nhóm IIA, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ Be đến Ba) có nhiệt độ nóng chảy giảm dần. Câu 5: Ion nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất ? A. Fe3+ B. Cu2+ C. Fe2+ D. Al3+ Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X(glucozo, fructozo, metanal, và etanoic) cần 3,36 lít O2 (đktc). Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 10,0 B. 12,0 C. 15,0 D. 20,5 Câu 7: Dung dịch được làm thuốc tăng lực trong y học là A. Saccarozo B. Glucozo C. Frucozo D. Mantozo Câu 8: Cho các polime sau: tơ nilon-6,6; poli(vinyl clorua); thủy tinh Plexiglas; teflon; nhựa novolac; tơ visco, tơ nitron, cao su buna. Trong đó, số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là: A. 5 B. 4 C. 6 D. 7 Câu 9: Khi cho hỗn hợp MgSO4, FeCO3, Ba3(PO4)2, FeS, Ag2S vào dung dịch HCl dư thì phần không tan chứa: A. FeS, AgCl, Ba3(PO4)2 B. FeS, AgCl, BaSO4 C. Ag2S D. Ag2S, BaSO4 HOC24.VN 2 Câu 10: Cho kim loại Ba lần lượt vào các dung dịch sau: NaHCO3, CuSO4, (NH4)2CO3, NaNO3, MgCl2. Số dung dịch tạo kết tủa là A. 5 B. 4 C. 2 D. 3 Câu 11: Cho các chất: amoniac (1); anilin (2); p-nitroanilin (3); p-metylanilin (4); metylamin (5); dimetylamin (6). Thứ tự tăng dần lực bazo của các chất là: A. (3) < (2) < (4) < (1) < (5) < (6) B. (6) < (5) < (1) < (4) < (3) < (2) C. (3) < (1) < (4) < (2) < (5) < (6) D. (2) < (3) < (4) < (1) < (5) < (6) Câu 12: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít CO2 (đktc) vào 200ml dung dịch chứa Na2CO3 0,5M và NaOH 0,75M thu được dung dịch X. Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch X thu được kết tủa có khối lượng là: A. 29,55 gam B. 19,7 gam C. 9,85 gam D. 39,4 gam Câu 13: Hỗn hợp X gồm hai chất hữa cơ đơn chức tác dụng đủ với 500 ml dung dịch KOH 1M, thu được hai muối của hai axit hữu cơ và một ancol. Cho lượng ancol trên tác dụng với Na dư thì được 3,36 lít H2 (đktc). X gồm: A. Hai este. B. Một este và một ancol. C. Một este và một axit. D. Một axit và một ancol. Câu 14: Điều nào sau đây không đúng ? A. Chất dẻo là những vật liệu bị biến dạng dưới tác dụng của nhiệt độ và áp suất mà vẫn giữ nguyên biến dạng đó khi thôi tác dụng. B. Tơ visco, tơ axetat là tơ tổng hợp. C. Nilon-6,6 và tơ capron là poliamit D. Tơ tằm, bông, len là polime thiên nhiên. Câu 15: Cho các chất: FeCO3, Fe(NO3)2, Fe2(SO4)3, FeSO4, FeS, FeS2, CuS. Số lượng chất có thể có khí thoát ra khi cho vào dung dịch HCl và đung nóng nhẹ là: A. 2 B. 4 C. 3 D. 5 Câu 16: Phát biểu nào sau đây đúng ? A. Phân tử các amino axit chỉ có 1 nhóm amino. B. Trong peptit mạch hở tạo ra từ n phân tử 2H NRCOOH , số liền kế peptit là (n-1). C. Dung dịch các amino axit đều không làm đổi màu quỳ tím. D. Phân tử đipeptit mạch hở có 2 liên kết peptit. Câu 17: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử 3 9 2C H O N . Biết X tác dụng với NaOH và HCl. Số công thức cấu tạo thỏa mãn là: A. 3 B.4 C. 1 D. 2 HOC24.VN 3 Câu 18: Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa lượng dư một rong những chất sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3 loãng, H2SO4 đặc nóng, NH4NO3. Số trường hợp phản ứng tạp muối Fe(II) là: A. 4 B. 3 C. 6 D. 5 Câu 19: Triolein không tác dụng với chất (dung dịch) nào sau đây ? A. Dung dịch Brom. B. Dung dịch KOH đung nóng. C. Khí H2 (xt Ni, đun nóng). D. Kim loại Na. Câu 20: Hỗn hợp X gồm Na, K, Ba hòa tan hết trong nước dư tạp dung dịch Y và 5,6 lít khí (đktc). Tính V ml dung dịch H2SO4 2M tối thiểu để trung hòa Y là A. 125 ml B. 100 ml C. 200 ml D. 150 ml Câu 21: Trộn 10,8g bột Al với 34,8g bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 10,752 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là: A. 70% B. 90% C. 80% D. 60% Câu 22: Cho hình vẽ sau, tính x A. 0,2 B. 0,3 C. 0,4 D. 0,5 Câu 23: Điện phân 100 ml dung dịch CuSO4 1M với điện cực trơ trong thời gian 25 phút 44 giây, cường độ dòng điện là 5A thì dừng lại. Khối lượng dung dịch giảm là A. 3,2 gam B. 2,56 gam C. 3,84 gam D. 2,88 gam Câu 24: Chia hỗn hợp X gồm K, Al và Fe thành hai phần bằng nhau. - Cho phần 1 vào dung dịch KOH (dư) thu được 0,784 lít khí H2 (đktc). - Cho phần 2 vào một lượng dư H2O, thu được 0,448 lít khí H2 (đktc) và m gam hỗn hợp kim loại Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch HCl (dư) thu được 0,56 lít khí h2 (đktc). Khối lượng (tính theo gam) của K, Al, Fe trong mỗi phần hỗn hợp X lần lượt là: A. 0,39; 0,54; 1,40. B. 0,78; 0,54; 1,12. C. 0,39; 0,54; 0,56. D. 0,78; 1,08; 0,56. HOC24.VN 4 Câu 25: A là hợp chất hữu cơ mạch vòng chứa C, H, N trong đó N chiếm 15,054% theo khối lượng. A tác dụng với HCl tạo ra muối có dạng RNH3Cl. Cho 9,3g A tác dụng hết với nước brom dư thu được a g kết tủa. Giá trị của a là: A. 30 gam B. 33 gam C. 44 gam D. 36 gam Câu 26: Một hợp chất X có khối lượng phân tử bằng 103. Cho 51,50 gam X phản ứng hết với 500 ml dung dịch NaOH 1,2M, thu được dung dịch Y trong đó có muối của aminaxit và ancol(có khối lượng phân tử lớn hơn khối lượng phân tử O2). Cô cạn Y thu m gam chất rắn. Giá trị m là: A. 52,50 B. 24,25 C. 26,25 D. 48,50 Câu 27: Cho 4,65g metylamin tác dụng vừa đủ với dung dịch AlCl3. Sau phản ứng lấy kết tủa thu được phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch H2SO4 x M. Tìm x: A. 0,2 B. 0,25 C. 0,5 D. 0,75 Câu 28: Cho 3,76 gam hỗn hợp X gồm Mg và MgO có tỉ lệ mol tương ứng là 14:1 tác dụng hết với dụng dịch HNO3 thì thu được 0,448 lít một khí duy nhất (do ở đktc) và dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu được 23 gam chất rắn khan T. Xác định số mol HNO3 đã phản ứng. A. 0,28 B.0,36 C.0,32 D. 0,34 Câu 29: Nung nóng hoàn toàn 27,3 gam hỗn hợp NaNO3, Cu(NO3)2. Hỗn hợp khí thoát ra được dẫn vào nước dư thì thấy có 1,12 lít khí (đktc) không bị hấp thụ (lượng O2 hòa tan không đáng kể). Khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu là: A. 4,4 gam. B. 18,8 gam. C. 28,2 gam. D. 8,6 gam. Câu 30: Trộn 3 dung dịch Ba(OH)2 0,1M, NaOH 0,2 M, KOH 0,3 M với những thể tích bằng nhau thu được dung dịch A. Lấy 300 ml dung dịch A cho phản ứng với V lít dung dịch B gồm HCl 0,2M và HNO3 0,29M, thu được dung dịch C có pH = 12. Giá trị của V là: A. 0,134 lít B. 0,414 lít C. 0,424 lít D. 0,214 lít Câu 31: Dung dịch X chứa 14,6 gam HCl và 22,56 gam Cu(NO3)2. Thêm m (gam) bột sắt vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp kim loại có khối lượng là 0,628m (gam) và chỉ tạo khí NO (sản phẩm khủ duy nhất của N+5). Giá trị của m là: A. 1,92 B. 9,28 C. 14,88 D. 20,00 Câu 32: Để phản ứng hết a mol kim loại M cần 1,25a mol H2SO4 và sinh ra khí X (sản phẩm khử duy nhất). Hòa tan hết 19,2 gam kim loại M vào dung dịch H2SO4 tạo ra 4,48 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Kim loại M là: A. Fe B. Cu C. Mg D. Al Câu 33: Đốt cháy 3,2 gam một este đơn chức, mạch hở được 3,584 lít CO2(đktc) và 2,304 gam H2O. Nếu cho 15 gam E tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 14,3 gam chất rắn khan. Vậy công thức của ancol tạo nên este trên có thể là: A. CH2=CH-OH B. CH3OH C. CH3CH2OH D. CH2=CH-CH2OH HOC24.VN 5 Câu 34: Chia 38,1 gam FeCl2 thành 2 phần, phần 2 có khối lượng gấp 3 lần phần 1. Đem phần 1 phản ứng hết với dung dịch KMnO4 dư, trong môi trường H2SO4 loãng, dư, thu lấy khí thoát ra. Đem toàn bộ khí này phản ứng hết với phần 2, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là ? A. 29,640. B. 28,575 C. 24,375 D. 33,900 Câu 35: Cho 35,48 gam hỗn hợp X gồm Cu và FeCO3 vào dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được NO; 0,03 mol khí CO2; dung dịch Y và 21,44 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng chất rắn khan là: A. 38,82g B. 36,24 g C. 36,42 g D. 38,28 g Câu 36: Hòa tan hoàn toàn 80 gam hỗn hợp X gồm CuSO4, Fe2SO4 và Fe2(SO4)3 trong đó S chiếm 22,5% về khối lượng trong nước được dung dịch X. Thêm NaOH dư vào X, lọc kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y, thổi CO dư qua Y thu được hỗn hợp rắn Z. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng của Z là: A. 30 gam B. 40 gam C. 26 gam D. 36 gam Câu 37: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và CuO trong điều kiện không có không khí. Cho chất rắn sau phản ứng vào dung dịch NaOH (dư) thu được 672 ml khí H2 và chất rắn X. Hòa tan hết X trong dung dịch HNO3 loãng (dư) thấy có 448 ml khí NO (các phản ứng xảy ra hoàn toàn và các thể tích khí đo ở đktc). Giá trị m là: A. 2,94 B. 3,48 C. 34,80 D. 29,40 Câu 38: Hỗn hợp X gồm Fe, Cu có khối lượng 6 gam. Tỉ lệ khối lượng giữa Fe và Cu là 7:8. Cho lượng X nói trên vào một lượng dd HNO3, khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được một phần chất rắn Y nặng 4,32 gam, dd muối sắt và NO. Khối lượng muối Fe tạo thành trong dd là A. 4,5 gam B. 5,4 gam C. 7,4 gam D. 6,4 gam Câu 39: Một hỗn hợp gồm saccarozo và mantozo phản ứng với dd AgNO3/NH3 thu được 3,24 gam Ag. Đun nóng lượng hỗn hợp trên với dd H2SO4 loãng, trung hòa sản phẩm bằng NaOH dư, lại cho tác dụng với dd AgNO3/NH3 dư thu 19,44 gam Ag. Tính khối lượng saccarozo có trong hỗn hợp. A. 25,65 gam B. 12,825 gam C. 20,52 gam D. 10,26 gam Câu 40: X và Y lần lượt là các tripeptit và hexapeptit được tạo thành từ cùng một amoni axit no mạch hở, có một nhóm –COOH và một nhóm –NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X bằng O2 vừa đủ thu được sản phẩm gồm CO2, H2 và N2 có tổng khối lượng là 40,5 gam. Nếu cho 0,15 mol Y tác dụng hoàn toàn với NaOH ( lấy dư 20% so với lượng cần thiết), sau phản ứng cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu gam chất rắn ? A. 87,3 gam B. 9,99 gam C. 107,1 gam D. 94,5 gam
00:00:00