Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 – NGHỆ AN Môn: HÓA HỌC – Năm: 2017 Câu 1: Metyl acrylat có công thức cấu tạo là A. CH2=C(CH2)COOCH3 B. CH2COOCH3 C. CH2=CHCOOC2H3 D. CH2=CHCOOCH3 Câu 2: Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là A. lúc đầu không có kết tủa, sau đó xuất hiện kết tủa trắng. B. có kết tủa trắng xuất hiện. C. có kết tủa trắng và bọt khí xuất hiện. D. có kết tủa trắng xuất hiện sau đó tan thành dung dịch trong suốt. Câu 3: Câu nào sau đây không đúng? A. mẩu Fe tan trong dung dịch FeCl2 dư B. mẩu Fe tan trong dung dịch FeCl3 dư C. mẩu Fe tan trong dung dịch CuSO4 dư D. mẩu Fe tan trong dung dịch HCl dư Câu 4: Khí nào sau đây là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng " hiệu ứng nhà kính"? A. NO2 B. CO2 C. SO2 D. N2 Câu 5: Trong các chất K2O, CrO, Fe3O4, Mg, Cu. Số chất khi cho tác dụng với dung dịch HCl thì HCl đóng vai trò là chất oxi hóa là A. 4 B. 2 C. 3 D. 1 Câu 6: Cho các chất sau: lysin, axit glutamic, valin, glyxin, alanin, trimetylamin, anilin. Số chất làm quỳ tím chuyển màu hồng, màu xanh và không đổi màu lần lượt là A. 1,2,4 B. 3,1,3 C. 2,2,3 D. 2,1,4 Câu 7: Cho số hiệu nguyên tử của Al= 13, Ca = 20, Fe = 26. Trong 4 ion sau Ca2+, Al3+, Fe2+, Fe3+. Ion có số electron ở lớp ngoài cùng nhiều nhất là A. Fe2+ B. Ca2+ C. Fe3+ D. Al3+ Câu 8: Kim loại có khả năng dẫn điện tốt nhất là A. Au B. Al C. Cu D. Ag Câu 9: Saccarozo, tinh bột và xenlulozơ đều có thể tham gia vào A. phản ứng tráng bạc B. phản ứng đổi màu iot C. phản ứng với Cu(OH)2 D. phản ứng thủy phân Câu 10: Chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl A. Cr(OH)3 B. Fe(OH)3 C. Cr(OH)2 D. Fe2O3 Câu 11: Thủy phân este E có công thức phân tử C4H6O2 trong môi trường kiềm (E) + NaOH → muối(M) + chất (N) Cho biết cả M và N đều tham gia phản ứng tráng gương. Công thức đúng của E là A. CH3COOCH=CH2 B. HCOOCH=CH-CH3 C. CH2=CH-COOCH3 D. HCOOCH2-CH=CH2 HOC24.VN 2 Câu 12: Tính chất hóa học chung của kim loại là A. tính axit B. dễ bị khử C. bị oxi hóa D. tính oxi hóa Câu 13: Kim loại nào sau đây không tác dụng với nước ở điều kiện thường? A. Be B. K C. Na D. Ca Câu 14: Cho sơ đồ sau: 3CH OH/HClkhanHCl NaOHdu 1 2 3alanin X X Xbbr bbbbbbr bbbbr Hãy cho biết trong sơ đồ trên có bao nhiêu chất (alanin, X1, X2, X3) có khả năng làm đổi màu quỳ tím? A. 2 B. 4 C. 3 D. 1 Câu 15: Cho các polime sau: poli(vinyl clorua); tơ olon, cao su buna; nilon-6,6; thủy tinh hữu cơ; tơ lapsan, polistiren. Số polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp là A. 5 B. 6 C. 4 D. 3 Câu 16: Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là A. 3 B. 4 C. 5 D. 2 Câu 17: Dãy kim loại nào sau đây đều tác dụng với dung dịch HCl? A. Ca, Al. Fe B. Fe, Cu, Zn C. Zn, Mg, Cu D. Zn, Mg, Ag Câu 18: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng? A. Khi cho quỳ tím vào dung dịch muối natri của glyxin sẽ xuất hiện màu xanh B. Liên kết giữa nhóm NH với CO được gọi là liên kết peptit C. Có 3 α-amino axit có thể tạo tối đa 6 tripeptit D. Mọi peptit đều có phản ứng tạo màu biure Câu 19: Hợp chất đường chiếm thành phần chủ yếu trong mật ong là A. glucozơ B. saccarozơ C. mantozơ D. fructozơ Câu 20: Dãy gồm các ion đều oxi hóa được kim loại Fe là: A. Zn2+, Cu2+, Ag+ B. Fe3+, Cu2+, Ag+ C. Cr3+, Au3+, Fe3+ D. Cr3+, Cu2+, Ag+ Câu 21: Cho các chất sau: NaCl, Ca(OH)2, Na2CO3, HCl. Số chất có thể làm mềm nước cứng tạm thời? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 22: Polime dùng để chế tạo thủy tính hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp chất nào sau đây? A. C6H5CH=CH2 B. CH3COOCH=CH2 C. CH2=C(CH3)COOCH3 D. CH2=CHCOOCH3 Câu 23: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của Al là A. ns2 B. 3s13p3 C. (n-1)d3ns1 D. ns2np1 Câu 24: Phương trình hóa học nào sau đây viết không đúng? HOC24.VN 3 A. 2Fe+ 3Cl2 0tbbr 2FeCl3 B. 0t 232Cr 3S Cr S bbr C. 0t 2 3 43Fe 2O Fe O bbr D.  0t 2 4 2 4 232Fe 3H SO Fe SO 3H bbr  Câu 25: Khi đốt cháy một polime sinh ra từ phản ứng đồng trùng hợp isopren với acrilonitrin bằng lượng oxi vừa đủ thu được hỗn hợp khí chứa 58,33% CO2 về thể tích. Tỷ lệ mắt xích isopren với acrilonitrin trong polime trên là A. 2 : 1 B. 1 : 3 C. 3 : 2 D. 1 : 2 Câu 26: Cho Ba kim loại lần lượt vào các dung dịch sau: NaHCO3, CuSO4, (NH4)2CO3, NaNO3, MgCl2. Số dung dịch tạo kết tủa là: A. 4 B. 3 C. 2 D. 5 Câu 27: Trộn 13,6 gam phenyl axetat với 300ml dung dịch KOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 28,6 B. 30,4 C. 19,8 D. 18,2 Câu 28: Hỗn hợp X gồm etyl axetat, vinyl axetat, glixerol, triaxetat và metyl format. Thủy phân hoàn toàn 20,0 gam X cần dùng vừa đủ 200ml dung dịch NaOH 1,5M. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 20,0 gam X thu được V lit (đktc) CO2 và 12,6 gam H2O. Giá trị của V là A. 14,56 B. 17,92 C. 16,80 D. 22,40 Câu 29: Điện phân 500 ml dung dịch CuSO4 0,1M (điện cực trơ) với cường độ dòng điện 10A, thời gian điện phân là 32 phút 10 giây. Tổng thể tích khí (đktc) sinh ra ở catot va anot là A. 1,12 lít B. 0,56 lít C. 3,36 lít D. 2,24 lít Câu 30: X là một sản phẩm của phản ứng este hóa giữa glyxerol với hai axit là axit panmitic và axit oleic. Hóa hơi 29,7 gam X thu được một thể tích đúng bằng thể tích của 1,6 gam khí oxi ở cùng điều kiện. Tổng số nguyên tử hiđro có trong 1 phân tử X là A. 98 B. 70 C. 104 D. 64 Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 loại amin X,Y, Z bằng một lượng không khí vừa đủ ( trong không khí 1/5 thể tích là oxi, còn lại là nitơ) thu được 26,4 gam CO2, 18,9 gam H2O và 104,16 lít khí N2 (ở đktc). Giá trị của m là A. 13,5 B. 16,4 C. 15,0 D. 12,0 Câu 32: Hòa tan hoàn toàn 4,05 gam kim loại M (hóa trị không đổi) vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 5,04 lít khí (đktc). M là A. Fe B. Mg C. K D. Al Câu 33: Cho 5,60 gam Fe tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 thì thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng là hoàn toàn, giá trị của m là A. 10,80 B. 39,50 C. 28,70 D. 25,15 HOC24.VN 4 Câu 34: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% loãng thu được dung dịch Y. Nồng độ của MgSO4 trong dung dịch Y là 15,22%. Nồng độ % ZnSO4 trong dung dịch Y là A. 15,16% B. 15,22% C. 10,21% D. 18,21% Câu 35: Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp X chứa H2SO4 1,0M, Fe(NO3)3 0,5M và Cu(NO3)2 0,25M. Khuấy đều cho đến khi phản ứng hoàn toàn, trong các chất sau phản ứng có 0,85m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 74,00 B. 83,33 C. 72,00 D. 32,56 Câu 36: Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng là 2726 kJ cho mỗi mol glucozơ tạo thành: 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 ếu trong một phút, mỗi cm2 lá xanh nhận được khoảng 2,15 J năng lượng mặt trời, nhưng chỉ 10% được sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucozơ. Với một ngày nắng (từ 7h00 - 17h00), diện tích lá xanh là 1m2 thì lượng glucozơ tổng hợp được bao nhiêu? A. 90,26 gam B. 88,32 gam C. 90,32 gam D. 85,18 gam Câu 37: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 2,8 gam Fe và 1,6 gam Cu trong 500ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,1M và HCl 0,4M thu được khí NO (khí duy nhất) và dung dịch X. Cho X vào dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+3 trong các phản ứng. Giá trị của m là A. 28,70 B. 29,24 C. 34,10 D. 30,05 Câu 38: X, Y, Z là ba peptit đều mạch hở và MX > MY >MZ. Đốt cháy 0,5 mol peptit X hoặc 0,5 mol peptit Y cũng như 0,5 mol peptit Z đều thu được CO2 có số mol nhiều hơn số mol của H2O là 0,5 mol. Nếu đun nóng 139,6 gam hỗn hợp E chứa X, Y và 0,32 mol Z ( số mol của X nhỏ hơn số mol của Y) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối của alanin và valin có tổng khối lượng 202,08 gam. Phần trăm khối lượng của X có trong hỗn hợp E gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 35% B. 12% C. 28% D. 10% Câu 39: Cho m gam Fe vào dung dịch chứa đồng thời H2SO4 và HNO3 loãng thu được dung dịch X và 4,48 lít khí duy nhất NO. Thêm tiếp dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch X lại thu được thêm 1,792 lit khí duy nhất NO nữa và dung dịch Y. Dung dịch Y hòa tan vừa hết 8,32 gam Cu mà không có khí sinh ra. Biết các khí đo ở đktc, các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Giá trị m là A. 16,80 B. 9,60 C. 16,24 D. 11,20 Câu 40: X, Y, Z là 3 axit cacboxylic cùng dãy đồng đẳng (MX < MY < MZ). T là este no đa chức tạo bởi X, Y, Z với một acol no ba chức mạch hở R. Đốt cháy 26,60 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z, T (trong đó Y và Z cùng số mol) bằng lượng vừa đủ khí O2, thu được 22,40 lít khí CO2 (ở đktc) và HOC24.VN 5 16,20 gam H2O), Mặt khác đun nóng 26,60 gam M với lượng dư AgNO3/NH3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 21,60 gam Ag. Mặt khác cho 5,32 gam M phản ứng hết với 200ml KOH 1M, đun nóng thu được dung dịch N. Cô cạn N thu được m gam chất rắn khan. Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 14,80 B. 16,52 C. 14,32 D. 15,60
00:00:00