Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 Đề thi thử THPTQG_Lần 1_Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông_Quảng Nam Câu 1: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế chất lỏng Y từ dung dịch X Trong thí nghiệm trên, xảy ra phản ứng hóa học nào sau đây? A. C2H4 + H2O → C2H5OH (xúc tác: H2SO4 loãng) B. C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl C. C2H5OH → C2H4 + H2O (xúc tác: H2SO4 đặc) D. CH3COOH + CH3CH2OH bbrtbb CH3CHOOC2H5 + H2O (xúc tác: H2SO4 đặc) Câu 2: Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành khí X; nhiệt phân tinh thể KNO3 tạo thành khí Y; cho tinh thể KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc tạo thành khí Z. Các khí X, Y và Z lần lượt là A. SO2, O2 và Cl2 B. Cl2, O2 và H2S C. H2, O2 và Cl2 D. H2, NO2 và Cl2 Câu 3: Trong các kim loại: Na, Fe, Cu, Ag, Al. Có bao nhiêu kim loại chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân? A. 2 B. 4 C. 1 D. 3 Câu 4: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là A. I, II và IV B. II, III và IV C. I, II và III D. I, III và IV Câu 5: Cho dãy các chất sau: glucozo, saccarozo, isoamyl axetat, phenylamoni clorua, triolein, poli(vinyl axetat), glyxylvalin (Gly-val), etylen glicol. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng là A. 5 B. 4 C. 6 D. 7 Câu 6: Hai chất hữu cơ X, Y có thành phần phân tử gồm C, H, O (MX < MY < 70). Cả X và Y đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc và đều phản ứng được với dung dịch KOH sinh ra muối. Tỉ khối hơi của Y so với X có giá trị là: HOC24.VN 2 A. 1,403 B. 1,3 C. 1,304 D. 1,333 Câu 7: Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch chứa chất nào sau đây thì thu được kết tủa? A. HCl B. NaCl C. CuCl2 D. AlCl3 Câu 8: Hỗn hợp X gồm 4 chất hữu cơ đều có công thức phân tử C3H8O3N2. Cho một lượng X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 0,5M và đun nóng, thu được dung dịch Y chỉ gồm các chất vô cơ và 6,72 lít (đktc) hỗn hợp Z chỉ gồm 3 amin. Cô cạn toàn bộ dung dịch Y thu được 29,28 gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của V là: A. 840 B. 960 C. 420 D. 480 Câu 9: Thực hiện các thí nghiệm sau: (I) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4 (II) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH (III) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3 (IV) Cho Fe2O3 vào dung dịch HNO3 loãng (V) Cho kim loại Mg vào dung dịch H2SO4 loãng Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa – khử xảy ra là: A. 4 B. 5 C. 2 D. 3 Câu 10: Trung hòa 9,0 gam một amin đơn chức Y cần 200 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của Y là A. C4H11N B. CH5N C. C2H7N D. C3H9N Câu 11: Cho 2a mol bột Fe vào dung dịch chứa 5a mol AgNO3, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch gồm các chất là A. Fe(NO3)3 và AgNO3 B. Fe(NO3)2 và AgNO3 C. Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 D. Fe(NO3)3 Câu 12: Khi cho HNO3 đặc vào ống nghiệm chứa anbumin thấy có kết tủa màu: A. Xanh thẫm B. vàng C. đen D. tím Câu 13: Nung nóng một ống sứ chứa 36,1 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO, ZnO và Fe2O3 rồi dẫn hỗn hợp khí X gồm CO và H2 dư đi qua đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 28,1 gam chất rắn. Tổng thể tích khí X (đktc) đã tham gia phản ứng khử là A. 11,2 lít B. 8,4 lít C. 22,4 lít D. 5,6 lít Câu 14: Hòa tan 8,4 gam Fe vào 500ml dung dịch X gồm HCl 0,2M và H2SO4 0,1M. Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan? A. 13,95 gam B. 19,55 gam C. 18,75 gam D. 16,75 gam Câu 15: Nhận định nào sau đây là đúng? A. Nước cứng là tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước hiện nay. B. Nước tự nhiên thường có cả tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu. C. Làm mềm tính cứng của nước cứng vĩnh cửu bằng cách đun nóng. HOC24.VN 3 D. Nước cứng là nước chứa nhiều ion HCO3- và SO42-. Câu 16: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra sobitol. B. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch H2SO4 tạo ra fructozơ. C. Saccarozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. D. Xenlulozơ tan tốt trong nước và etanol. Câu 17: Số đồng phân cấu tạo của este có công thức phân tử C4H6O2 khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axit fomic là A. 4 B. 2 C. 6 D. 3 Câu 18: Kim loại có tính khử mạnh nhất là A. Ag B. Au C. Sn D. Fe Câu 19: Tiến hành các thí nghiệm sau: (I) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (II) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3 (III) Cho tinh thể NaNO2 vào dung dịch NH4Cl bão hòa rồi đun nóng (IV) Cho FeS tác dụng với dung dịch HCl (V) Đun nóng hỗn hợp gồm NaCl tinh thể và H2SO4 đặc Số thí nghiệm không sinh ra đơn chất là: A. 4 B. 3 C. 2 D. 5 Câu 20: Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là: A. ZnCl2 và FeCl3 B. AgNO3 và H2SO4 loãng C. HCl và AlCl3 D. CuSO4 và HNO3 đặc nguội Câu 21: Chất vừa phản ứng với dung dịch HCl vừa phản ứng với dung dịch NaOH là: A. HCOOH B. CH3CH2NH2 C. C6H5OH D. H2NCH2COONH4 Câu 22: Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin) nên rửa cá với A. Nước muối B. Giấm ăn C. Cồn D. Nước Câu 23: Tơ thuộc loại tơ nhân tạo là A. Tơ visco B. olon C. tơ tằm D. tơ nilon-6,6 Câu 24: Cho 7,68 gam hỗn hợp Fe2O3 và Cu tác dụng với HCl dư, sau phản ứng còn lại 3,2 gam Cu. Khối lượng của Fe2O3 ban đầu là A. 3,2 gam B. 2,3 gam C. 4,48 gam D. 4,42 gam Câu 25: Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30ml dung dịch HCl 1M vào 100ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M, sau phản ứng thu được số mol CO2 là A. 0,015 B. 0,010 C. 0,030 D. 0,020 Câu 26: Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi trong glucozơ là A. 51,46% B. 44,44% C. 53,33% D. 49,38% HOC24.VN 4 Câu 27: Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là A. CO và CO2 B. CO và CH4 C. CH4 và NH3 D. SO2 và NO2 Câu 28: Cho các chất: Al, AlCl3, Zn(OH)2, NH4HCO3, KHSO4, NaHS, Fe(NO3)2. Số chất vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl là A. 3 B. 6 C. 4 D. 5 Câu 29: Khi làm thí nghiệm với HNO3 đặc, nóng thường sinh ra khí NO2. Để hạn chế tốt nhất khí NO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây? A. Cồn B. Muối ăn C. Xút D. Giấm ăn Câu 30: Cho hỗn hợp Cu và Fe hòa tan vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng tới khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch X và một phần Cu không tan. Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch X thu được kết tủa Y. Thành phần của kết tủa Y là A. Fe(OH)2, Cu(OH)2 B. Fe(OH)3 C. Fe(OH)2 D. Fe(OH)3, Cu(OH)2 Câu 31: Để sản xuất nhôm trong công nghiệp người ta thường A. Điện phân dung dịch AlCl3 B. Cho CO dư đi qua Al2O3 nung nóng C. Điện phân Al2O3 nóng chảy có mặt criolit D. Cho Mg vào dung dịch Al2(SO4)3 Câu 32: Dung dịch chất X không làm đổi màu quỳ tím; dung dịch chất Y làm quỳ tím hóa xanh. Trộn lẫn hai dung dịch trên thu được kết tủa. Hai chất X và Y tương ứng là A. Na2SO4 và BaCl2 B. Ba(NO3)2 và Na2CO3 C. Ba(NO3)2 và K2SO4 D. KNO3 và Na2CO3 Câu 33: Tỉ lệ số người chết về bệnh phối do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc lá. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là: A. Moocphin B. cafein C. nicotin D. aspirin Câu 34: Xà phòng hóa hoàn toàn triglyxerit X trong dung dịch NaOH dư, thu được glyxerol, natri oleat, natri stearat, natri panmitat. Phân tử khối của X là A. 886 B. 862 C. 884 D. 860 Câu 35: Hỗn hợp X gồm FeCl2 và KCl có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2. Hòa tan hoàn toàn 16,56 gam X vào nước dư thu được dung dịch Y. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị m là A. 49,53 gam B. 40,92 gam C. 47,40 gam D. 37,80 gam Câu 36: Tính chất nào không phải là tính chất vật lý chung của kim loại? A. Tính cứng B. Tính dẻo C. Ánh kim D. Tính dẫn điện Câu 37: Hỗn hợp X chứa chất A (C5H16O3N2) và chất B (C4H12O4N2) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn thu được m gam hỗn hợp Y gồm HOC24.VN 5 2 muối D và E (MD < ME) và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm 2 amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối so với H2 bằng 18,3. Khối lượng của muối E trong hỗn hợp Y là: A. 5,36 B. 4,24 C. 8,18 D. 8,04 Câu 38: Hỗn hợp X gồm C2H5OH, HCHO, CH3COOH, HCOOCH3, CH3COOC2H3, CH2OHCH(OH)CHO và CH3CH(OH)COOH. Đốt cháy hoàn toàn 13,8 gam X cần dung vừa đủ 12,04 lít O2 (đktc), thu được CO2 và 1,9 gam H2O. Thành phần phần trăm theo khối lượng của CH2COOC2H3 trong X là: A. 24,92% B. 31,16% C. 15,58% D. 12,46% Câu 39: Hỗn hợp X gồm Lys – Gly – Ala, Lys – Ala – Lys – Lys – Lys – Gly và Ala – Gly trong đó oxi chiếm 21,3018% về khối lượng. Cho 0,16 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được m gam muối. Giá trị của m là: A. 86,16 B. 90,48 C. 83,28 D. 93,26 Câu 40: Hỗn hợp X gồm Fe2O3, FeO và Cu (trong đó nguyên tố Fe chiếm 52,5% khối lượng). Cho m gam X tác dụng với 84 ml dung dịch HCl 2M (dư) tới phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch Y và còn lại 0,2m gam chất rắn không tan. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y thu được khí NO và 28,32 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 8,0 B. 6,4 C. 8,8 D. 9,6
00:00:00