Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ĐO LƯƠNG III ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 Môn thi: Hóa học Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Kim loại nào sau đây tác dụng hoàn toàn với nước ở điều kiện thường? A. Fe B. Na C. Mg D. Be Câu 2: Thủy phân 14,6 gam Gly-Ala trong dung dịch NaOH dư thì thu được m gam muối. Giá trị của m là: A. 20,8 B. 18,6 C. 22,4 D. 20,6 Câu 3: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất? A. Ag B. Cu C. Fe D. Al Câu 4: Cu không tác dụng với chất nào sau đây: A. HNO3 loãng B. H2SO4 loãng C. HNO3 đặc D. H2SO4 đặc Câu 5: Glucozơ không thuộc loại hợp chất: A. Tạp chức B. Cacbohiđrat C. Đisaccarit D. Monosaccarit Câu 6: Kim loại thường được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là kim loại nào? A. Sắt B. Natri C. Nhôm D. Magie Câu 7: Chất nào sau đây phản ứng được với Cu(OH)2/NaOH tạo dung dịch màu tím? A. Glyxylalanin B. Axit axetic C. Glucozơ D. Albumin Câu 8: Trong các ion sau đây ion nào có tính oxi hoa mạnh nhất? A. Fe3+ B. Ag+ C. Fe2+ D. Cu2+ Câu 9: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? A. AlCl3 B. Al C. NaAlO2 D. Al(OH)3 Câu 10: Cho 3 kim loại Ag, Fe, Mg và 4 dung dịch ZnSO4, AgNO3, CuCl2 và CuSO4. Kim loại nào sau đây khử được cả 4 ion trong các dung dịch muối trên? A. Tất cả đều sai B. Fe C. Mg D. Al Câu 11: Benzyl axetat là một este có mùi thơm của loài hoa nhài. Công thức cấu tạo của Benzyl axetat là: A. CH3COOC6H5 B. C6H5CH2COOCH3 C. C6H5COOCH3 D. CH3COOCH2C6H5 Câu 12: Đun nóng dung dịch chứa 31,5 gam glucozơ với AgNO3/NH3, giả sử hiệu suất phản ứng là 80% thấy Ag kim loại tách ra. Khối lượng Ag kim loại thu được là: A. 30,24 gam B. 18,90 gam C. 37,80 gam D. 47,25 gam Câu 13: Polime có cấu trúc mạng không gian là: A. PVC B. Amilopectin C. Nhựa bakelit D. PE Câu 14: Tiến hành các thí nghiệm sau: a) Cho lá Fe vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 loãng; b) Đốt dây Fe trong bình đựng khí O2; HOC24.VN 2 c) Cho lá Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 và HNO3; d) Cho lá Zn vào dung dịch HCl. Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa là: A. 3 B. 2 C. 1 D. 4 Câu 15: Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 sẽ: A. Có kết tủa trắng B. Có bọt khí thoát ra C. Không có hiện tượng gì D. Có kết tủa trắng và bọt khí Câu 16: Dẫn 8,96 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,5M và Ba(OH)2 1M, phản ứng xảy ra hoàn toàn được dung dịch X và kết tủa Y. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 34,3 gam B. 25 gam C. 44,7 gam D. 48 gam Câu 17: Dãy các chất đều phản ứng được với dung dịch Ca(OH)2 A. Ca(HCO3)2, NaHCO3, CH3COONa B. (NH4)2CO3, CaCO3, NaHCO3 C. CH3COOH, KHCO3, Ba(HCO3)2 D. KHCO3, KCl, NH4NO3 Câu 18: Phát biểu đúng là: A. Anilin làm quỳ tím hóa xanh. B. Khi cho dung dịch lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 thấy xuất hiện phức màu xanh đậm. C. Enzimamilaza xúc tác cho phản ứng thủy phân xenlulozơ thành mantozơ. D. Khi thủy phân đến cùng các protein đơn giản sẽ cho hỗn hợp các α-aminoaxit. Câu 19: Thành phần chính của quặng manhetit là: A. Fe2O3 B. FeCO3 C. Fe3O4 D. FeS2 Câu 20: Một cốc nước cứng có chứa x mol Ca2+; y mol Mg2+; 0,1 mol HCO3-; 0,1 mol Na+; 0,1 mol Cl-; 0,15 mol SO42-. Để làm mềm nước cứng trên cần vừa đủ V ml dung dịch Na2CO3 1M. Giá trị của V là: A. 125 ml B. 400ml C. 200ml D. 250ml Câu 21: Cặp chất nào tồn tại trong cùng một dung dịch? A. NaHCO3 và NaOH B. Na2CO3 và Ca(OH)2 C. AlCl3 và KOH D. KNO3 và HCl Câu 22: Nhỏ dung dịch iot lên miếng chuối xanh thấy xuất hiện màu xanh tím là do chuối xanh có chứa A. Tinh bột B. Xenlulozơ C. Glucozơ D. Saccarozơ Câu 23: Cho 8,96 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COOC6H5 (có tỉ lệ mol là 1;1) tác dụng với 800 ml dung dịch NaOH 0,2M, làm khô dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn là A. 9,76 gam B. 12,8 gam C. 6,56 gam D. 11,2 gam HOC24.VN 3 Câu 24: Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là A. 0,55 B. 0,70 C. 0,50 D. 0,65 Câu 25: Nước thải công nghiệp thường chứa các ion kim loại nặng như: Hg2+, Pb2+, Fe3+... Để xử lí sơ bộ nước thải trên, làm giảm nồng độ các ion kim loại nặng với chi phí thấp, người ta sử dụng chất nào sau đây? A. HCl B. Ca(OH)2 C. NaCl D. KOH Câu 26: Phản ứng nào sau đây sai? A. Cu + 4HNO3 đặc, nguội → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O B. CuO + 2HCl → CuCl2 + 2H2O C. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 D. FeO + 2HNO3 → Fe(NO3)2 + H2O Câu 27: Cho các polime: (1) polietilen,(2) poli(metyl metacrylat),(3) polibutađien,(4) polistiren,(5) poli(vinyl axetat) và (6) tơ nilon-6,6. Trong các polime trên, các polime có thể bị thủy phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm: A. (2), (5), (6) B. (2), (3), (6) C. (1), (4), (5) D. (1), (2), (5) Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn a gam một este, no, đơn chức, mạch hở. Sản phẩm cháy được dẫn toàn bộ qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 lấy dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 6,2 gam. Khối lượng CO2 và nước sinh ra lần lượt là: A. 2,4 gam và 3,6 gam B. 4,4 gam và 1,8 gam C. 0,44 gam và 0,18 gam D. 5,12 gam và 1,08 gam Câu 29: Lấy 7,8 gam kali tác dụng hoàn toàn với nước thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là: A. 4,48 lít B. 2,24 lít C. 0,56 lít D. 1,12 lít Câu 30: Dãy gồm các kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt nhôm là: A. Fe, Cu, Cr B. Pb, K, Sn C. Fe, Mg, Cu D. Fe, Sn, Ba Câu 31: Cho 2,36 gam hỗn hợp Fe và FeS2 vào dung dịch HNO3 đặc, nóng dư đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và 5,712 lít khí NO2 sản phẩm khử duy nhất ở đktc. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Tính m? A. 5,21 gam B. 4,26 gam C. 3,26 gam D. 2,402 gam Câu 32: Cho 5,6 gam bột Fe tác dụng với 500 ml dung dịch AgNO3 0,5M. Sau phản ứng khối lượng kim loại thu được là: A. 21,6 gam B. 27 gam C. 5,4 gam D. 2,7 gam Câu 33: Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 75%. Toàn bộ khí CO2 sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 (lấy dư), tạo ra 80g kết tủa. Giá trị của m là? A. 108 B. 72 C. 54 D. 96 HOC24.VN 4 Câu 34: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm K, K2O, KOH, KHCO3, K2CO3 trong lượng vừa đủ dung dịch HCl 14,6%, thu được 6,72 lít (đktc) hỗn hợp gồm 2 khí có tỷ khối so với H2 là 15 và dung dịch Y có nồng độ 25,0841%. Cô cạn dung dịch Y, thu được 59,6 gam muối khan. Giá trị của m là: A. 18,2 B. 46,6 C. 37,6 D. 36,4 Câu 35: Cho 38,55 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO và Fe(NO3)2 tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,725 mol H2SO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 96,55 gam muối sunfat trung hòa và 3,92 lít (đktc) khí Z gồm 2 khí trong đó có 1 khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỷ khối của Z so với H2 là 9. Phần trăm số mol của Mg trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 40 B. 30 C. 25 D. 15 Câu 36: X gồm 2 α-aminoaxit no, hở (chứa 1 nhóm NH2, một nhóm -COOH) là Y và Z (Biết MZ = 1,56MY). Cho a gam X tác dụng 40,15 gam dung dịch HCl 20% thu được dung dịch A. Để tác dụng hết các chất trong dung dịch A cần 140 ml dung dịch KOH 3M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn a gam X thu được sản phẩm cháy gồm CO2, H2O, N2 được dẫn qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 45,2 gam. Phân tử khối của Z là: A. 123 B. 147 C. 117 D. 139 Câu 37: Cho hỗn hợp M gồm Fe2O3, ZnO và Fe tác dụng với dung dịch HX (loãng) thu được dung dịch Y, phần kim loại không tan Z và khí T. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 được chất rắn Q. Cho Q vào dung dịch HNO3 dư thấy thoát ra khí NO và chất rắn G màu trắng. Axit HX và chất rắn trong Q là: A. HBr và AgBr, Ag B. HCl và AgCl, Ag C. HCl và AgCl D. HCl và Ag Câu 38: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là A. 10,4 gam B. 8,56 gam C. 3,28 gam D. 8,2 gam Câu 39: Cho 18,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại hóa trị II tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra V lít khí ở đktc. Dung dịch thu được đem cô cạn thấy có 20,6 gam muối khan. Giá trị của V là A. 1,12 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít Câu 40: Thủy phân hoàn toàn 4,84 gam este E bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ, rồi cô cạn chỉ thu được hơi nước và hỗn hợp X gồm 2 muối (đều có khối lượng phân tử lớn hơn 68). Đốt cháy hoàn toàn lượng muối trên cần dùng 6,496 lít O2 (đktc) thu được 4,24 gam muối Na2CO3; 5,376 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam nước. Thành phần % khối lượng muối có khối lượng phân tử nhỏ hơn trong X là A. 63,39% B. 36,61% C. 27,46% D. 37,16% HOC24.VN 5
00:00:00