Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: Hóa học Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Aminoaxit là hợp chất tạp chức có chứa đồng thời nhóm với nhóm - COOH với nhóm: A. –NH- B. -OH C. CO D. – NH2 Câu 2: Khi điện phân dung dịch chứa CuSO4 với điện cực trơ thì ở anot xảy ra quá trình: A. Khử nước B. Khử 2Cu C. Oxi hóa nước D. Oxi hóa 2Cu Câu 3: Phản ứng nào sau đây tạo ra muối crom (II)? A. 24Cr H SO loaõngr B. 3CrO KOHr C. 2 2 7K Cr O HBrr D. Cr Sr Câu 4: Trong các chất sau: benzen, axetilen, glucozơ, axit fomic, andehit axetic, etilen, saccarozơ, fructozơ, metyl fomat. Số chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 để tạo ra kết tủa Ag là A. 5 B. 7 C. 6 D. 4 Câu 5: Chất nào sau đây được dùng làm cao su? A. Poli(vinyl axetat) B. Poli(vinyl clorua) C. Polistileren D. Poliisopren. Câu 6: Thủy phân hoàn toàn một tetrapeptit X thu được 1 mol glyxin, 2 mol alanin, 1 mol valin. Số đồng phân cấu tạo của peptit X là: A. 8 B. 10 C. 12 D. 18 Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng về tính chất hóa học chung của este? A. Bị thủy phân không hoàn toàn trong môi trường axi B. Cho phản ứng cộng H2 với xúc tác Ni,t0 C. Thủy phân không hoàn toàn trong môi trường kiềm D. Thủy phân hoàn toàn trong môi trường axit Câu 8: Tơ olon (tơ nitron) là sản phẩm của phản ứng: A. Trùng hợp caprolactam B. Trùng ngưng axit  - aminocaproic C. Trùng hợp vinyl xianua D. Trùng hợp vinyl clorua Câu 9: Cho 5,16 gam một este đơn chức mạch hở X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong NH3 thì thu được 12,96 gam Ag. Số đồng phân cấu tạo của X là: A. 4 B. 2 C. 5 D. 3 Câu 10: : Tổng số aminoaxit có công thức phân tử là C4H9O2N là: A. 1 B. 9 C. 5 D. 7 Câu 11: : Phản ứng nào sau đây chỉ tạo ra hợp chất sắt (II)? A. Fe OH HCl2+ r B. 32Fe OH HNOr C. 3Fe HNOdör D. 32Fe NH HClr Câu 12: : Hỗn hợp Fe, Cu có thể tan hết trong dung dịch nào sau đây? A. HCl B. Fe2(SO4)3 C. ZnSO4 D. H2SO4 loãng Câu 13: : Glucozơ chứa nhiều nhóm OH và nhóm: HOC24.VN 2 A. -COOH B. -CHO C. –NH2 D. H2SO4 loãng Câu 14: Quặng boxit chứa chủ yếu là chất nào sau đây? A. Fe3O4 B. Al2O3 C. Fe2O3 D. FeS2 Câu 15: Trong số các kim loại sau, kim loại có cấu hình electron hóa trị 3s1 là: A. Na B. Cr C. Al D. Ca Câu 16: Tên gọi sau đây: isoamyl axetat là tên của este có công thức cấu tạo là: A. CH3COOCH2CH2CH(CH3) B. C2H3COOCH3 C. CH3COOCH2CH2CH2CH2CH3 D. CH3COOCH = CH2 Câu 17: Khi điện phân dung dịch chứa hỗn hợp Fe2(SO4)3 ,CuSO4 và HCl thì tại catot quá trình đầu tiên xảy ra là: A. 3Fe 3e Fer B. 22H 2e Hr C. 2Cu 2e Cur D. 32Fe 1e Fer Câu 18: Kim loại chỉ tác dụng được với nước khi phá bỏ lớp oxit trên bề mặt là: A. Cu B. K C. Ca D. Al Câu 19: Nước cứng vĩnh cửu là nước có chứa nhiều ion Ca2+ ,Mg2+ với các gốc axit: A. 3HCO B. 2 3CO C. 2 4SO ,Cl D. Hỗn hợp 3HCO và Cl Câu 20: Chất nào sau đây có thể dùng làm mềm loại nước cứng chứa: 22 33Ca ,Mg ,HCO ,Cl ,NO     ? A. HCl B. Na2CO3 C. Ca(OH3)3 D. Fe(NO3)3 Câu 21: Cho Na2CO3 vào dung dịch chất nào sau đây mà chỉ cho kết tủa mà không tạo khí bay ra? A. 32Mg NO B. H2SO4 C. Al(NO3)3 D. Fe(NO3)3 Câu 22: Kim loại có độ cứng cao nhất là: A. Au B. Fe C. W D. Cr Câu 23: Khái niệm nào sau đây là đúng nhất về este? A. Este là những chất có chứa nhóm -COO- . B. Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR thì được este. C. Este là những chất có trong dầu, mỡ động thực vật. D. Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và bazơ Câu 24: Một loại mùn cưa có chứa 60% xenlulozơ. Dùng 1 kg mùn cưa trên có thể sản xuất được bao nhiêu lít cồn 700? (Biết hiệu suất của quá trình là 70%; khối lượng riêng của C2H5OH nguyên chất là 0,8 g/ml). A. 0,426 lít B. 0,543 lít C. 0,298 lít D. 0,366 lít HOC24.VN 3 Câu 25: : Hỗn hợp X gồm amin đơn chức, bậc 1 và O2 có tỉ lệ mol 2 : 9 . Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X, sau đó cho sản phẩm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 dư (giả sử các quá trình xảy ra hoàn toàn) thì thu được khí Y có tỉ khối so với He bằng 7,6. Số công thức cấu tạo của amin là: A. 4 B. 2 C. 3 D. 1 Câu 26: Dung dịch H2SO4 đặc nguội không thể hòa tan được kim loại nào sau đây? A. Cu B. Na C. Al D. Zn Câu 27: Hỗn hợp cùng số mol của các chất nào sau đây tan hoàn toàn trong nước? A. CaO, Na2CO3 B. KOH, Al2O3 C. CaCO3, CaCl2 D. Na2O, Al2O3 Câu 28: : Chất béo là este của axit béo với: A. Etanol B. Etilengliycol C. Glixeron D. Phenol Câu 29: Hỗn hợp X gồm một ancol và một axit cacboxylic đều no, đơn chức và mạch hở có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 25,62 gam X thu được 25,872 lít khí CO2 (ở đktc). Đun nóng 25,62 gam X với xúc tác H2SO4 đặc thu được m gam este (giả sử hiệu suất phản ứng este hóa bằng 60%). Giá trị của m gần nhất với: A. 20,9 B. 23,8 C. 12,55 D. 14,25 Câu 30: Hòa tan hết 12,5 gam hỗn hợp gồm M và M2O (M là kim loại kiềm) vào nước thu được dung dịch X chứa 16,8 gam chất tan và 2,24 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là: A. Na B. Rb C. K D. Li Câu 31: Cho 14,88 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Fe tan hết trong dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A và 3,528 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất của N5, ở đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 53,895 gam muối khan. Phần trăm khối lượng Fe3O4 trong X gần nhất với giá trị nào sau đây? A. . 74% B. 53% C. C. 35% D. . 50% Câu 32: Cho 13,44 lít hỗn hợp khí gồm H2 và CO (đktc) đi qua ống sứ đựng 0,3 mol Al2O3 và 0,45 mol CuO nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn X. X phản ứng vừa đủ với 750 ml dung dịch HNO3 (sản phẩm khử duy nhất là NO). Nồng độ M của dung dịch HNO3 đã dùng là: A. 2,00M B. 3,677M C. 2,80M D. . 4,00M Câu 33: : X, Y, Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở không cho phản ứng tráng gương (trong đó X no, Y và Z có 1 liên kết đôi C = C trong phân tử). Đốt cháy 23,58 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với O2 vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 137,79 gam so với trước phản ứng. Mặt khác, đun nóng 23,58 gam E với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M (vừa đủ) thu được hỗn hợp F chỉ chứa 2 muối và hỗn hợp 2 ancol kế tiếp thuộc cùng một dãy đồng đẳng. Thêm NaOH rắn, CaO rắn dư vào F rồi nung thu được hỗn hợp khí G. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Vậy phần trăm khối lượng của khí có phân tử khối nhỏ trong G gần nhất với giá trị: A. 61,11% B. 73,33% C. 87,83% D. 76,42% HOC24.VN 4 Câu 34: Cho dung dịch X chứa a mol FeCl2 và a mol NaCl vào dung dịch chứa 4,8a mol AgNO3 thu được 64,62 gam kết tủa và dung dịch Y. Khối lượng chất tan có trong dung dịch Y là: A. 55,56 gam B. 38,60 gam C. 56,41 gam D. 40,44 gam Câu 35: : Hòa tan hoàn toàn 12,84 gam hỗn hợp gồm Fe, Al và Mg có số mol bằng nhau trong dung dịch HNO3 loãng dư, thu được dung dịch X chứa 75,36 gam muối và hỗn hợp khí Y gồm N2, N2O, NO và NO2. Trong đó số mol N2 bằng số mol NO2. Biết tỷ khối của hỗn hợp khí Y so với H2 bằng 18,5. Số mol HNO3 đã phản ứng là A. 1,140 mol B. 1,275 mol C. 1,080 mol D. . 1,215 mol Câu 36: Nung nóng 7 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg và Fe trong khí O2, sau một thời gian thu được 9,4 gam hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào 500 ml dung dịch HNO3 vừa đủ thu được 2,24 lít khí NO (sản phầm khử duy nhất, đktc). Nồng độ M của dung dịch HNO3 đã dùng là: A. 1,2M B. 1,4M C. 1,8M D. 1,6M Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn 3,4 gam chất hữu cơ X cần 5,04 lít khí O2 (đktc), sản phẩm cháy thu được chỉ có CO2 và H2O với tỷ lệ mol tương ứng là 2 ; 1. Biết cứ 1 mol X phản ứng vừa hết với 2 mol NaOH. X không tham gia phản ứng tráng gương và có khối lượng mol nhỏ hơn 150. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn là A. 5 B. 7 C. 8 D. 6 Câu 38: Hỗn hợp X gồm 3 peptit đều mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1:1:3 . Thủy phân hoàn toàn a gam X, thu được hỗn hợp gồm 14,24 gam alanin và 5,25 gam glyxin. Biết tổng số liên kết peptit trong phân tử của ba peptit trên nhỏ hơn 13. Giá trị của a là giá tri nào sau đây? A. . 19,49 B. 16,25 C. 15,53 D. 22,73 Câu 39: : Hỗn hợp X gồm Al, Fe và Mg. Hòa tan hoàn toàn 26,8 gam X trong dung dich H2SO4 loãng thì thu được 22,4 lít khí (đktc). Mặt khác khi hòa tan hoàn toàn 13,4 gam X trong H2SO4 đặc, nóng dư thì thu được 12,32 lít một khí không màu, mùi hắc (ở đktc). Phần trăm khối lượng Fe trong hỗn hợp X là: A. 41,79% B. 20,90% C. . 62,69% D. 48,24% Câu 40: Cho 4,48 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu tác dụng với 400 ml dung dịch AgNO3 có nồng độ a M. Sau khi phản ứng xảy ra ra hoàn toàn, thu được dung dịch B và 15,44 gam chất rắn X. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa và nung trong không khí đến khi khối lượng không đổi thu được 5,6 gam chất rắn. Giá trị của a là: A. 0,72 B. 0,64 C. 0,32 D. 0,35
00:00:00