Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 Đề thi thử THPTQG_Lần 1_Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm_Quảng Nam Câu 1: Tơ nilon-6,6 có tính dai bền, mềm mại óng mượt, ít thấm nước, giặt mau khô nhưng kém bền với nhiệt, với axit và kiềm. Tơ nilon-6,6 được điều chế từ phản ứng trùng ngưng giữa A. axit α-aminoenantoic và etylen glycol B. axit α-aminocaproic và axit ađipic C. axit terephtalic và etylen glicol D. hexametylenđiamin và axit ađipic Câu 2: Cho dung dịch X chứa a mol FeCl2 và a mol NaCl vào dung dịch chứa 4,8a mol AgNO3 thu được 64,62 gam kết tủa và dung dịch Y. Khối lượng chất tan có trong dung dịch Y là A. 38,60 gam B. 55,56 gam C. 56,41 gam D. 40,44 gam Câu 3: Hỗn hợp M gồm Lys-Gly-Ala, Lys-Ala-Lys-Lys-Lys-Gly và Ala-Gly trong đó oxi chiếm 19,9% về khối lượng. Cho 0,1 mol M tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 76,5 B. 67,5 C. 60,2 D. 58,45 Câu 4: Chất nào sau đây không tan trong nước? A. Xenlulozơ B. Saccarozơ C. Fructozơ D. glucozơ Câu 5: Tiến hành điện phân dung dịch CuSO4 và NaCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi, ta có kết quả ghi theo bảng sau : Thời gian (s) Khối lượng catot tăng Anot Khối lượng dung dịch giảm 3088 m gam Thu được khí 2Cl duy nhất 10,80 gam 6176 2m gam Khí thoát ra 18,30 gam t 2,5m gam Khí thoát ra 22,04 gam Giá trị của t là A. 8299 giây B. 7720 giây C. 8685 giây D. 8878 giây Câu 6: Cho 23,44 gam hỗn hợp gồm phenyl axetat và etyl benzoat tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là A. 23,12 gam B. 29,52 gam C. 25,20 gam D. 28,40 gam Câu 7: Etylfomat là chất có mùi thơm không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm. Phân tử khối của etylfomat là A. 74 B. 68 C. 60 D. 88 Câu 8: Cho hỗn hợp gồm Ba a mol và Al2O3 2a mol vào nước dư, thu được 0,04 mol khí H2 và còn lại m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là A. 4,08 gam B. 8,16 gam C. 3,12 gam D. 6,24 gam Câu 9: Phát biểu nào sau đây sai? A. Chất béo là este của glixerol và các axit béo. B. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều. HOC24.VN 2 C. Hiđro hóa hoàn toàn triolein hoặc trilinolein đều thu được tristearin. D. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước. Câu 10: Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 aM thì thu được m1 gam kết tủa. Cùng hấp thụ (V + 3,36) lít CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thì thu được m2 gam kết tủa. Nếu thêm (V + V1) lít CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 trên thì thu được lượng kết tủa cực đại. Biết m1 bằng 3/7 khối lượng kết tủa cực đại và m1:m2 = 3:2. Các thể tích khí đều đo ở đktc. Giá trị của V1 gần nhất với A. 2,016 B. 0,672 C. 1,008 D. 1,494 Câu 11: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây? A. Dung dịch brom B. Dung dịch KOH (đun nóng). C. Khí H2 (xúc tác Ni, đun nóng). D. Kim loại Na Câu 12: Hòa tan hoàn toàn m gam kim loại Al bằng dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch X và 3,36 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là A. 5,4 B. 4,05 C. 6,75 D. 2,7 Câu 13: Hỗn hợp X chứa hai hợp chất hữu cơ gồm chất Y (C2H2O2N) và chất Z (C4H12O2N2). Đun nóng 9,42 gam X với dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp T gồm hai amin kế tiếp có tỉ khối so với He bằng 9,15. Nếu cho 9,42 gam X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu được dung dịch có chứa m gam muối của các hợp chất hữu cơ. Giá trị của m là A. 10,31 gam B. 11,77 gam C. 14,53 gam D. 7,31 gam Câu 14: Este hai chức, mạch hở X có công thức phân tử C6H6O4 và không tham gia phản ứng tráng bạc. X được tạo thành từ ancol Y và axit cacboxylic Z. Y không phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường; khi đun Y với H2SO4 đặc ở 1700C không tạo ra anken. Phát biểu nào sau đây sai? A. Chất X có mạch cacbon không phân nhánh. B. Chất Z tham gia phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3. C. Chất Y có nhiệt độ sôi thấp hơn ancol etylic. D. Phân tử chất Z có số nguyên tử hiđro bằng 1/2 số nguyên tử oxi Câu 15: Một phân tử xenlulozơ có phân tử khối là 14,58 .106, biết rằng chiều dài mỗi mắt xích C6H10O5 khoảng 5.10-7 (mm). Giá trị chiều dài của mạch xenlulozơ này gần đúng với A. 3,0.10-1 (mm) B. 4,5.10-2 (mm) C. 3,0.10-2 (mm) D. 4,5.10-1 (mm) Câu 16: Hỗn hợp E chứa ba peptit đều mạch hở gồm peptit X (C4H8O3N2), peptit Y ( C7HxOyNz) và peptit Z (C11HnOmNt). Đun nóng 28,42 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp T gồm 3 muối của glyxin, alanin và valin. Đốt cháy toàn bộ T cần dùng 1,155 mol O2 thu được CO2, H2O, N2 và 23,32 gam Na2CO3. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E là A. 6,12 % B. 4,64% C. 9,29% D. 6,97% Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 16,4 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4 và Cu (trong đó FeO chiếm 1/3 tổng số mol hỗn hợp X) trong dung dịch chứa NaNO3 và HCl, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối clorua và 0,896 lít NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, đktc). Mặt khác, hòa tan hoàn toàn HOC24.VN 3 16,4 gam hỗn hợp X trên trong dung dịch HCl thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối có tổng khối lượng 29,6 gam. Trộn dung dịch Y với dung dịch Z thu được dung dịch T. Cho AgNO3 tới dư vào T thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 196,35 B. 160,71 C. 111,27 D. 180,15 Câu 18: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng cả 3 phương pháp: thủy luyện, nhiệt luyện và điện phân dung dịch? A. K B. Al C. Cu D. Mg Câu 19: Các chất trong dãy nào sau đây khi tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư đều tạo ra sản phẩm có kết tủa? A. Vinylaxetilen, glucozơ, metyl fomat, anđehit axetic. B. Đivinyl, glucozơ, metyl fomat, amilozơ. C. Glucozơ, metyl fomat, saccarozơ, anđehit axetic. D. Fructozơ, anđehit axetic, amilopectin, xenlulozơ. Câu 20: Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là A. C3H7N B. C2H7N C. CH5N D. C3H5N Câu 21: Trong các kim loại sau: Liti, Natri, Kali, Rubidi. Kim loại nhẹ nhất là A. Rubidi B. Kali C. Liti D. Natri Câu 22: Cho 45 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO và Fe(NO3)2 tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 1,0875 mol H2SO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 135,6 gam muối sunfat trung hòa (không chứa Fe3+) và 5,88 lít khí Z (đktc) gồm hai khí N2 và H2. Biết tỉ khối của Z so với H2 là 33/7. Phần trăm khối lượng của nhôm trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 13,0% B. 14,15% C. 13,4% D. 14,1% Câu 23: Để phân biệt các dung dịch ZnCl2, NH4Cl, KNO3, CuSO4 bằng phương pháp hóa học ta có thể dùng dung dịch thuốc thử duy nhất là A. BaCl2 B. NaOH C. Na2CO3 D. HNO3 Câu 24: Cho 17,82 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO (trong đó oxi chiếm 12,57% về khối lượng) vào nước dư, thu được a mol khí H2 và dung dịch X. Cho dung dịch CuSO4 dư vào X, thu được 35,54 gam kết tủa. Giá trị của a là A. 0,08 B. 0,10 C. 0,12 D. 0,22 Câu 25: Nước có chứa các ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, SO42- và Cl- gọi là A. nước có tính cứng vĩnh cửu B. nước có tính cứng toàn phần C. nước có tính cứng tạm thời D. nước mềm Câu 26: Tơ nào sau đây thuộc tơ nhân tạo? HOC24.VN 4 A. Tơ visco B. Tơ tằm C. tơ olon D. Tơ nilon-6,6 Câu 27: Tổng số nguyên tử có trong một phân tử Alanin là A. 11 B. 13 C. 10 D. 12 Câu 28: Cho các dung dịch sau: HCl, Na2CO3, AgNO3, Na2SO4, NaOH và KHSO4. Số dung dịch tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2 là A. 6 B. 3 C. 5 D. 4 Câu 29: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val- Phe và tripeptit Gly-Ala-Val. Peptit X có thể là A. Gly-Phe-Gly-Ala-Val B. Ala-Phe-Gly-Ala-Gly C. Gly-Ala-Val-Phe-Gly D. Gly-Ala-Val-Val-Phe Câu 30: Cho Mg đến dư vào dung dịch chứa đồng thời Cu2+, Fe3+ và Ag+. Số phản ứng xảy ra là A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 Câu 31: Phát biểu nào sau đây sai? A. Công thức hóa học của phèn chua là (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. B. Các kim loại Na và Ba đều phản ứng với H2O. C. Thạch cao sống dùng để sản xuất xi măng. D. Kim loại xesi dùng để chế tạo tế bào quang điện. Câu 32: Hòa tan hết m gam kim loại M cần dùng 204 gam dung dịch HNO3 31,5%. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 0,18 mol khí NO duy nhất. Cô cạn dung dịch X thu được (6m + 3,96) gam muối khan. Kim loại M là A. Mg B. Ca C. Cu D. Zn Câu 33: Cho các phát biểu sau: 1) Gang là hợp kim của sắt có chứa từ 0,01 - 2% khối lượng cacbon. (2) Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+. (3) Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch K2CrO4 thấy dung dịch từ màu vàng chuyển sang màu da cam. (4) Hỗn hợp gồm Al và FeO để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng hàn đường ray. (5) Nước đá khô có công thức là CO2 (rắn), không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm. Số phát biểu sai là A. 4 B. 2 C. 1 D. 3 Câu 34: Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 11,76 gam X bằng dung dịch NaOH thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng natri HOC24.VN 5 dư, sau phản ứng thu được 1,792 lít khí (đktc) và khối lượng bình tăng 4,96 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 11,76 gam X thì thu được CO2 và 7,92 gam H2O. Phần trăm khối lượng este không no trong X gần nhất với giá trị là A. 38,8% B. 40,8% C. 34,1% D. 29,3% Câu 35: Cho Al tác dụng với lần lượt các dung dịch axit sau: HCl; HNO3 loãng; H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc, nguội; H2SO4 loãng. Số dung dịch có thể hòa tan được Al là A. 2 B. 4 C. 5 D. 3 Câu 36: Cho các chất CH3COOH (1), HCOO-CH2CH3 (2), CH3CH2COOH (3), CH3COO-CH2CH3 (4), CH3CH2CH2OH (5). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần là A. (3) > (1) > (5) > (4) > (2) B. (1) > (3) > (4) > (5) > (2) C. (3) > (1) > (4) > (5) > (2) D. (3) > (5) > (1) > (4) > (2) Câu 37: Phát biểu nào sau đây sai? A. Khi cho giấm ăn (hoặc chanh) vào sữa bò hoặc sữa đậu nành thì có kết tủa xuất hiện. B. Tinh bột là lương thực của con người C. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau. D. Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là xenlulozơ. Câu 38: Cho axit Salixylic (X) (axit o-hiđroxibenzoic) phản ứng với metanol có H2SO4 đặc xúc tác thu được metyl Salixylat (Y) dùng làm thuốc giảm đau. Cho Y phản ứng với dung dịch NaOH dư thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có muối Z. Công thức cấu tạo của Z là A. o - NaOC6H4COONa B. o - HOC6H4COONa C. o - NaOOCC6H4COONa D. o - NaOC6H4COOCH3 Câu 39: Cho 13,35g H2NCH2COOCH3 phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được m(gam) muối. Giá trị của m là A. 18,35 B. 19,35 C. 14,55 D. 15,55 Câu 40: Cho dung dịch X chứa AlCl3 và HCl. Chia dung dịch X thành 2 phần bằng nhau: Thí nghiệm 1: Cho phần 1 tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 71,75 gam kết tủa Thí nghiệm 2: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào phần 2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: A. 0,57 B. 0,62 C. 0,51 D. 0,33 HOC24.VN 6
00:00:00