Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 SỞ GD & ĐT HÀ GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ GIANG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 11,2g Fe và 4,8g Fe2O3 cần dùng tối thiểu V(ml) dung dịch HCl 2M ,thu được dung dịch Y. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là : A. 260 và 102,7 B. 260 và 74,62 C. 290 và 83,23 D. 290 và 104,83 Câu 2: Amino axit X có công thức (H2N)2C3H5COOH. Cho 0,02 mol X tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,1M và HCl 0,3M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng với vừa đủ V ml dung dịch NaOH 0,1M và KOH 0,2 M thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là : A. 12,81 B. 11,45 C. 10,43 D. 9,47 Câu 3: Một est có CTPT là C4H6O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được andehit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là : A. CH3COOCH=CH2 B. HCOOCH=CH-CH3 C. CH2=CHCOOCH3 D. HCOOC(CH3)=CH2 Câu 4: Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử sắt là : A. 1 B. 4 C. 2 D. 3 Câu 5: Trường hợp không xảy ra phản ứng là : A. Cu + (dd) HNO3 B. Cu + (dd) HCl C. Cu + (dd) Fe2(SO4)3 D. Fe + (dd) CuSO4 Câu 6: Kim loại phản ứng được với dung dịch NaOH là : A. Ag B. Cu C. Al D. Fe Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 3,7g este no đơn chức mạch hở X thu được 3,36 lit CO2 (dktc). Số đồng phân cấu tạo của este X là : A. 1 B. 4 C. 3 D. 2 Câu 8: Kim loại có tính khử mạnh nhất là : A. W B. Fe C. Cr D. Al Câu 9: Khí thải của một nhà máy chế biến thức ăn gia súc có mùi trứng thối. Sục khí thải quá dung dịch Pb(NO3)2 thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Điều này chứng tỏ là khí thải trong nhà máy có chứa khí : A. H2S B. HCl C. SO2 D. NH3 Câu 10: Hợp chất không làm đổi màu quì tím là : A. H2NCH2COOH B. CH3NH2 C. CH3COOH D. NH3 HOC24.VN 2 Câu 11: Cho hỗn hợp bột X gồm 0,08 mol Fe và 0,03 mol Cu tác dụng với oxi ở nhiệt độ cao thu được 6,48g hỗn hợp Y. Cho Y tan hết vào dung dịch chứa 0,24 mol HCl và 0,07 mol HNO3 thu được 2,1 g khí NO duy nhất và dung dịch X (không chứa NH4+). Thêm dung dịch AgNO3 dư vào Z thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn , N+5 chỉ bị khử thành NO, giá trị của m là : A. 43,08 B. 41,46 C. 34,44 D. 40,65 Câu 12: Cho các phát biểu sau : (1) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch glixerol (b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng với nước Brom (3) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O (4) Glycin (H2NCH2COOH) phản ứng được với dung dịch NaOH Số phát biểu đúng là : A. 4 B. 1 C. 3 D. 2 Câu 13: Bảng dưới dây ghi lại các hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch nước : X , Y , Z, T : Chất Cách làm X Y Z T Thí nghiệm 1: Thêm dd NaOH dư Có kết tủa Sau đó tan dần Có kết tủa Sau đó tan dần Có kết tủa Không tan Không có kết tủa Thí nghiệm 2: Thêm tiếp nước Brom vào các dugn dịch thu được ở thí nghiệm 1 Không có hiện tượng Dung dịch chuyển sang màu vàng Không có hiện tượng Không có hiện tượng. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là : A. CrCl3, AlCl3, MgCl2, KCl B. CrCl3, MgCl2, KCl, AlCl3 C. MgCl2, CrCl3, AlCl3, KCl D. AlCl3, CrCl3, MgCl2, KCl Câu 14: Sục khí Cl2 vào dung dịch CrCl2 trong môi trường NaOH. Sản phẩm thu được là : A. NaCrO2, NaCl, NaClO, H2O B. Na2CrO4, NaClO, H2O C. Na2CrO2, NaCl, H2O D. Na2CrO4, NaCl, H2O Câu 15: Một hợp chất hữu cơ A có công thức C3H9O2N. Cho A phản ứng với dung dịch NaOH (vừa đủ), đun nhẹ, thu được dung dịch B và khí C làm xanh quì tím ẩm. Cô cạn dung dịch B thu được chất rắn X. Cho X tác dụng với NaOH rắn có CaO làm xúc tác nung nóng thu được khí CH4. Công thức cấu tạo của A là : A. HCOOH3NCH2CH3 B. CH3COOH3NCH3 C. C2H5COONH4 D. CH3COOCH2NH2 HOC24.VN 3 Câu 16: Bột Ag có lẫn tạp chất gồm Fe, Cu và Pb. Muốn có Ag tinh khiết, người ta ngâm hỗn hợp vào một lượng dư dung dịch X, sau đó lọc lấy Ag. Dung dịch X là : A. NaOH B. AgNO3 C. HCl D. H2SO4 Câu 17: Protein có phản ứng màu biure với : A. Ca(OH)2 B. KOH C. NaOH D. Cu(OH)2 Câu 18: Khẳng định nào sau đây không đúng : A. Fe, Cr, Cu đều có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện B. Ag là kim loại dẫn điện tốt nhất C. Trong các phản ứng hóa học, kim loại luôn có tính khử D. Cr là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất Câu 19: Kim loại nào sau đây có tính khử yếu hơn Cr? A. Na B. Fe C. K D. Ca Câu 20: Chất nào sau đây vừa tác dụng với H2NCH2COOH, vừa tác dụng được với CH3NH2? A. CH3OH B. NaCl C. HCl D. NaOH Câu 21: Lên men hoàn toàn m gam glucozo, lượng khí CO2 thu được sục qua nước vôi trong dư thu được 10g kết tủa. Giá trị của m là : A. 12 B. 6 C. 9 D. 18 Câu 22: Hợp chất X chứa vòng benzen và có tỉ lệ khối lượng mC : mH : mO = 14 : 1 : 8. Đun nóng 2,76g X với 75 ml dung dịch KOH 1M (dư 25% so với lượng cần phản ứng) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được a gam chất rắn khan. Biết công thức phân tử của X trùng với công thức đơn giản nhất. Giá trị của a là : A. 5,40 B. 6,60 C. 6,24 D. 6,96 Câu 23: Cho 9,75g kim loại M tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 3,36 lit khí H2 ở dktc. Kim loại M là : A. Mg B. Al C. Fe D. Zn Câu 24: Điều chế kim loại Na bằng cách : A. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn B. Điện phân nóng chảy NaCl C. Dùng khí CO khử ion Na+ trong Na2O ở nhiệt độ cao D. Dùng K khử ion Na+ trong dung dịch NaCl Câu 25: Trong các kim loại : Na, Ca, Fe, Ag, Cu. Số kim loại khử được H2O ở nhiệt độ thường là : A. 4 B. 2 C. 3 D. 5 Câu 26: Cho một lượng Na vào 200 ml dung dịch Y gồm AlCl3 0,2M và HCl 0,1M. Kết thúc các phản ứng thu được 1,792 lit khí (dktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là : A. 3,12 B. 1,17 C. 1,56 D. 0,78 Câu 27: Cho các phát biểu sau : HOC24.VN 4 (a) Saccarozo được cấu tạo từ 2 a-glucozo (b) Oxi hóa glucozo, thu được sorbitol (c) Trong phân tử fructozo, 1 nhóm –CHO (d) Xenlulozo trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói (e) Trong phân tử xenlulozo, mỗi gốc glucozo có 3 nhóm –OH (g) Saccarozo bị thủy phân trong môi trường kiềm Số phát biểu đúng là : A. 5 B. 2 C. 4 D. 3 Câu 28: Este X mạch hở có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 10g X tác dụng với 200 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 16,8g chất rắn Y. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Sản phẩm thủy phân X có phản ứng tráng gương B. X là este no đơn chức mạch hở C. X là este của axit fomic D. Y chứa 2 muối và KOH dư Câu 29: Hấp thụ 4,48 lit khí CO2 (dktc) vào 200 ml dung dịch X chứa Na2CO3 1,0M và KOH 1,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Ba(NO3)2 dư vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là : A. 68,95 B. 59,10 C. 49,25 D. 39,40 Câu 30: Cho hình vẽ về cách thu khí bằng phương pháp dời nước : Hình vẽ bên có thể áp dụng để thu được những dãy khí nào sau đây : A. O2, N2, HCl B. H2, HCl, H2S C. NH3, N2, O2 D. O2, N2, H2 Câu 31: Cho 4,48g hỗn hợp gồm etyl axetat (CH3COOC2H5) và phenyl axetat (CH3COOC6H5) có tỉ lệ mol 1 : 1, tác dụng với 800 ml dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì khối lượng chất rắn thu được là : A. 3,28 B. 4,88 C. 5,6 D. 6,4 Câu 32: Hợp chất mạch hở X, có công thức phân tử C4H8O3. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối Y và ancol Z. Ancol Z hòa tan được Cu(OH)2. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn : A. 3 B. 4 C. 1 D. 2 Câu 33: Chất có khả năng làm mất màu dung dịch Brom : HOC24.VN 5 A. glucozo B. axit axetic C. metyl amin D. ancol etylic Câu 34: Đun nóng este HCOOCH3 với 1 lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là : A. CH3COONa và CH3OH B. CH3COONa và C2H5OH C. HCOONa và CH3OH D. HCOONa và C2H5OH Câu 35: Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2 thì : A. Không có hiện tượng gì B. Thu được kết tủa màu trắng dạng keo C. Có kết tủa màu trắng dạng keo, sau đó tan hết D. Thu được kết tủa màu đỏ nâu Câu 36: Ancol và amin nào sau đây cùng bậc : A. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNHCH3 B. CH3CH(NH2)CH3 và CH3CH(OH)CH3 C. (CH3)2NH và CH3OH D. (CH3)3COH và (CH3)2NH Câu 37: Cho các chất : dung dịch saccarozo, glixerol, ancol etylic, etyl axetat . Số chất phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là : A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 38: Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Na và Al vào nước dư, thu được 8,96 lit khí. Cũng hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na và Al vào dung dịch NaOH dư, thu được 12,32 lit khí (dktc). Giá trị của m là : A. 21,1 B. 11,9 C. 12,7 D. 22,45 Câu 39: Tất cả các kim loại Fe, Zn, Cu, Ag đều tác dụng được với dung dịch : A. H2SO4 loãng B. HCl C. HNO3 loãng D. KOH Câu 40: Cho 8,4g Fe vào dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,688 lit khí NO (dktc, là sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch A. Khối lượng Fe(NO3)3 trong dung dịch A là : A. 14,95 B. 21,95 C. 16,54 D. 14,52
00:00:00