Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 SỞ GIASO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 Môn thi: Hóa học Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? A. Tơ nitron. B. Tơ xenlulozơ axetat. C. Tơ visco. D. Tơ nilon -6,6. Câu 2: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X,Y, Z với thuốc thử được ghi ở bảng sau: X, Y, Z lần lượt là: A. glucozơ, metylamin, lòng trắng trứng. B. metylamin, lòng trắng trứng, glucozơ. C. metylamin,glucozơ, lòng trắng trứng. D. glucozơ, lòng trắng trứng, metyl amin. Câu 3: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra glixerol A. triolein. B. Saccarozơ. C. Glucozơ. D. Metyl axetat. Câu 4: Điều khẳng định nào sau đây sai: A. Kim loại Al có tính dẫn điện tốt hơn kim loại Cu. B. Trong các phản ứng hóa học, kim loại Al chỉ đóng vai trò là chất khử. C. Kim loại Al tan được trong dung dịch H2SO4 loãng, nguội. D. Al(OH)3 phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch KOH. Câu 5: Tiến hành phản ứng khử oxit X thành kim loại bằng khí H2 (dư) theo sơ đồ hình vẽ: Oxit X là: A. K2O. B. CuO. C. MgO. D. Al2O3. Câu 6: Thực hiện các thí nghiệm sau ở nhiệt độ thường: (1) Cho bột Mg vào dung dịch KOH. (2) Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3. (3) Cho bột CaO vào nước. (4) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch CaCl2 Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là: A. 1 B. 2 C. 4 D. 3 HOC24.VN 2 Câu 7: Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: anilin, glucozơ và alanin, ta dùng dung dịch nào sau đây: A. AgNO3/NH3 B. NaOH. C. Br2. D. HCl. Câu 8: Cho m gam Al tác dụng vừa đủ với H2SO4 đậm đặc nóng, sau khi phản ứng kết thúc thu được 2,688 lít khí SO2 là sản phẩm khử duy nhất bay ra ở (đktc). Giá trị của m là; A. 2,16. B. 3,24. C. 6,48. D. 9,72. Câu 9: Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là: A. Cu, Fe, Al. B. Fe, Al, Cr. C. Fe, Mg, Al. D. Cu, Pb, Ag. Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở (X) thấy thể tích O2 cần đốt gấp 1,25 thể tích CO2 tạo ra. Số lượng công thức cấu tạo của (X) là: A. 5 B. 3 C. 6 D. 4 Câu 11: Đun nóng 250 gam dung dịch Glucozơ 18% với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là: A. 27,0 B. 54,0. C. 108,0. D. 13,5. Câu 12: Cho các phát biểu sau: (a) Dùng Na2CO3 để làm mất tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu. (b) Cu và Fe2O3 tỉ lệ mol 1:1 tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư. (c) Nguyên liệu để sản xuất nhôm là quặng boxit Al2O3.2H2O. (d) Đốt lá sắt trong khí Cl2 xảy ra ăn mòn điện hóa. (e) CrO3 là oxit axit, có tính oxi hóa mạnh. (f) Sr, Na, Ba và Be đều tác dụng mạnh với H2O ở nhiệt độ thường. Số phát biểu đúng là: A. 3 B. 2 C. 4 D. 5 Câu 13: Cho luồng khí CO dư đi qua 4,56 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và CuO nung nóng. Sau khi phản ứng kết thúc, đem toàn bộ lượng khí thu được cho hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 thu được 5,91 gam kết tủa và dung dịch Y. Đun nóng Y lại thu thêm 3,94 gam kết tủa nữa. Mặt khác, cho 4,56 gam hỗn hợp X trên phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 0,1M thu được dung dịch chứa m gam muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là: A. 7,20. B. 10,16. C. 6,86. D. 11,28. Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và saccarozơ cần 2,52 lít O2(đktc) thu được 1,8 gam H2O. Giá trị m là: A. 3,15 B. 6,20. C. 3,60. D. 5,25. Câu 15: Este CH3COOCH3 có tên gọi là: A. metyl axetat. B. etyl axetat. C. etyl fomat. D. metyl metylat. HOC24.VN 3 Câu 16: Tính hóa học đặc trưng của kim loại là: A. tính khử. B. tính bazơ. C. tính oxi hóa. D. tính axit. Câu 17: Cho 89 gam tristearin tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là: A. 4,6. B. 14,4. C. 27,6. D. 9,2. Câu 18: Dãy các chất nào dưới đây đều phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường: A. Glucozơ, glixerol và saccarozơ. B. Glixerol, glucozơ và etyl axetat. C. Etylen glicol, glixerol và ancol etylic. D. Glucozơ, glixerol và metyl axetat. Câu 19: X là α-amino axit trong phân tử có một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là: A. H2N-CH2-CH(CH3)-COOH. B. H2N-CH2-CH2-COOH. C. H2N-CH2-COOH. D. H2N-CH(CH3)-COOH. Câu 20: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 lần lượt vào các dung dịch sau: NaHCO3, AlCl3, NaHSO4, (NH4)2CO3, FeCl3, Na2SO4 và KNO3. Số trường hợp thu được kết tủa là: A. 4 B. 7 C. 5 D. 6 Câu 21: Để sản xuất nhôm trong công nghiệp người ta thường: A. Điện phân dung dịch AlCl3. B. Cho CO dư đi qua Al2O3 nung nóng. C. Cho Mg vào dung dịch Al2(SO4)3. D. Điện phân Al2O3 nóng chảy có mặt criolit. Câu 22: Đồng phân của glucozơ là: A. Xenlulozơ. B. Sobitol. C. Saccarozơ. D. Fructozơ. Câu 23: Hòa tan hoàn toàn 25,2 gam một kim loại M vào dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu được 10,08 lít H2 (đktc). Kim loại M là: A. Fe. B. Al. C. Mg. D. Ca. Câu 24: Trường hợp nào sau đây tạo hợp chất Fe(II)? A. Đốt dây sắt trong bình đựng khí Cl2( lấy dư). B. Nhúng thanh sắt vào dung dịch AgNO3 dư. C. Nhúng thanh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng. D. Cho bột Fe vào dung dịch HNO3 dư. Câu 25: Cho các phát biểu sau: (a)Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic. (b) Xenlulozơ tan trong nước Svayde. (c) Saccarozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. (d) Trong 1 phân tử tetrapeptit có 4 liên kết peptit. (e) Trong phản ứng tráng gương, glucozơ đóng vai trò chất oxi hóa. HOC24.VN 4 Số phát biểu sai là: A. 4 B. 1 C. 2 D. 3 Câu 26: Cho m gam hỗn hợp Na và Al vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí bay ra ở (đktc) và 1,62 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là: A. 9,85. B. 3,75. C. 5,37. D. 8,52. Câu 27: Điều nào sau đây là sai khi nói về saccarozơ và tripeptit: Gly-Val-Val? A. Trong phân tử đều chứa 12 nguyên tử cacbon. B. Trong phân tử đều chứa liên kết glicozit. C. Đều hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường. D. Đều cho được phản ứng thủy phân. Câu 28: Hỗn hợp X gồm FeCl2 và KCl có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2. Hòa tan hoàn toàn 16,56 gam X vào nước dư thu được dung dịch Y. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị m là: A. 47,40 gam. B. 37,80 gam. C. 40,92 gam. D. 49,53 gam. Câu 29: Dãy các chất đều cho được phản ứng thủy phân là: A. amilopectin, xenlulozơ, glucozơ, protein. B. saccarozơ, triolein, amilozơ, xenlulozơ. C. amilozơ, saccarozơ, protein, fructozơ. D. triolein, amilozơ, fructozơ, protein. Câu 30: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ: A. Na. B. Fe. C. Ca. D. Al. Câu 31: Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit? A. Amilozơ. B. Xenlulozơ. C. Glucozơ. D. Saccarozơ. Câu 32: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo A. tơ tằm. B. tơ olon. C. tơ visco. D. tơ nilon-6,6. Câu 33: Hòa tan hoàn toàn 28,75 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 13,44 lít khí H2 bay ra ở (đktc). Khối lượng muối tạo thành trong dung dịch là: A. 49,50 gam. B. 50,05 gam. C. 39,40 gam. D. 71,35 gam. Câu 34: Kim loại có những tính chất vật lí chung nào sau đây? A. Tính dẻo, tính dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy cao. B. Tính dẻo, có ánh kim, tính cứng. C. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, có khối lượng riêng lớn, có ánh kim. D. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và có ánh kim. Câu 35: Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Cho bột Al vào dung dịch NaOH (dư) (2) Cho bột Cu vào dung dịch AgNO3. (3) Cho dung dịch KI vào dung dịch chứa K2Cr2O7 và H2SO4. (4) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3. HOC24.VN 5 (5) Cho bột Fe vào lượng dư dung dịch FeCl3. (6) Cho Na vào dung dịch FeCl2. (7) Dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Fe(NO3)2. (8) H2S vào dung dịch CuSO4. Số thí nghiệm thu được đơn chất là: A. 5 B. 6 C. 4 D. 3 Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH3COOC2H3, C2H3COOCH3 và (CH3COO)3C2H5 cần 35,84 lít O2(đktc) thu được 63,80 gam CO2 và 19,80 gam H2O. Nếu lấy m gam hỗn hợp X trên cho tác dụng với dung dịch NaOH 1M thì thể tích (ml) NaOH 1M cần dùng vừa đủ tác dụng hết với X là: A. 400. B. 600. C. 300. D. 500. Câu 37: Hòa tan hết 3,24 gam bột Al trong dung dịch HNO3 dư, thu được 448 ml khí X duy nhất ở (đktc) và dung dịch Y chứa 27,56 gam muối. Khí X là: A. NO. B. N2O. C. NO2. D. N2. Câu 38: Kim loại nào không tan trong dung dịch FeCl3? A. Fe. B. Ag. C. Cu. D. Mg. Câu 39: Cho các chất: CH3NH2, CH3NHCH3, C6H5NH2 (anilin), NH3. Chất có lực bazơ mạch nhất trong dãy trên là: A. CH3NH2 B. CH3NHCH3 C. NH3 D. C6H5NH2 Câu 40: Nhận xét nào sau đây không đúng: A. Các kim loại kiềm đều mềm và nhẹ. B. Các kim loại kiềm đều có tính khử mạnh. C. Các kim loại kiềm đều có nhiệt độ nóng chảy rất cao. D. Các nguyên tử kim loại kiềm đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns1
00:00:00