Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn thi: Sinh học Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Khi kích thước của quần thể giảm dưới mức tối thiểu thì quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong có thể do nguyên nhân nào sau đây? A. Biến động di truyền dễ xảy ra, làm nghèo vốn gen cũng như làm biến mất nhiều alen có lợi của quần thể. B. Tần số đột biến trong quần thể tăng lên, làm tăng tần số alen đột biến có hại trong quần thể. C. Hiện tượng cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể tăng lên làm suy giảm số lượng cá thể của quần thể. D. Hiện tượng giao phối gần giữa các cá thể trong quần thể tăng lên, sẽ dẫn đến làm tăng tần số alen có hại. Câu 2: Một số loài tảo biển khi nở hoa, gây ra "thủy triều đỏ" làm cho hàng loạt loài động vật không xương sống, cá, chim chết vì nhiễm độc trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua chuỗi thức ăn. Ví dụ này minh họa mối quan hệ A. cạnh tranh. B. ức chế cảm nhiễm. C. hội sinh. D. hợp tác. Câu 3: Tính đặc hiệu của mã di truyền được hiểu là A. các bộ ba được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba nuclêôtit mà không gối lên nhau. B. một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin. C. tất cả các loài đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ. D. nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một loại axit amin, trừ AUG và UGG. Câu 4: Ví dụ nào sau đây không phải là mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể? A. Các cây ngô mọc gần nhau có hiện tượng tự tỉa thưa. B. Các con cò cái trong đàn tranh giành nhau nơi làm tổ. C. Trong mùa sinh sản, các cá thể đực tranh giành cá thể cái. D. Cây trồng và cỏ dại tranh giành nhau về nguồn dinh dưỡng. Câu 5: Loài phân bố càng rộng, tốc độ tiến hóa diễn ra càng nhanh vì A. loài đó càng có cơ hội hình thành nhiều quần thể cách li về mặt địa lí dẫn đến cách li sinh sản. B. loài đó có cơ hội giao phối với nhiều loài có họ hàng gần gũi, quá trình hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hóa xảy ra nhanh hơn. C. loài đó dễ tích lũy nhiều đột biến hơn các loài có vùng phân bố hẹp. D. các quần thể của loài dễ phân hóa về mặt tập tính, đặc biệt là tập tính sinh sản dẫn đến cách li sinh sản. Câu 6: Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, trong đó 50% giao tử chứa loại alen này và 50% giao tử chứa loại alen kia thì cần bao nhiêu điều kiện trong các điều kiện sau đây? (1) Số lượng cá thể con lai phải lớn. HOC24.VN 2 (2) Sức sống của các giao tử phải như nhau. (3) Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường. (4) Alen trội phải trội hoàn toàn. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 7: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây đúng? A. Nuclêôtit dạng hiếm có thể dẫn đến kết cặp sai trong quá trình nhân đôi ADN, gây đột biến thay thế một cặp nuclêôtit. B. Hóa chất 5- brom uraxin gây đột biến thay thế một cặp G-X thành một cặp X-G. C. Mức độ gây hại của alen đột biến không phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường. D. Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một hay vài cặp nuclêôtit. Câu 8: Theo quan niệm hiện đại, nhân tố nào sau đây cung cấp nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa của sinh giới? A. Các yếu tố ngẫu nhiên. B. Chọn lọc ngẫu nhiên. C. Đột biến. D. Các cơ chế cách li. Câu 9: Nội dung nào sau đây đúng về thể lệch bội? A. Thay đổi số lượng nhiễm sắc ở một hay một số cặp nhiễm sắc thể tương đồng. B. Thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể ở nhiều cặp nhiễm sắc thể tương đồng. C. Thay đổi số lượng nhiễm sắc ở tất cả các cặp nhiễm sắc thể tương đồng. D. Thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể ở một hay một số cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Câu 10: Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây đúng? A. Ưu thế lai chỉ xuất hiện ở phép lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen giống nhau. B. Ưu thế lai tỉ lệ thuận với số lượng cặp gen đồng hợp tử trội có trong kiểu gen của con lai. C. Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở đời F1 của phép lai khác dòng. D. Ưu thế lai có thể được duy trì và củng cố bằng phương pháp tự thụ phấn hoặc giao phối gần. Câu 11: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac, phát biểu nào sau đây đúng? A. Nhóm gen cấu trúc không hoạt động khi prôtêin ức chế gắn vào vùng vận hành và lại diễn ra bình thường khi chất ức chế làm bất hoạt chất cảm ứng. B. Khi môi trường không có lactôzơ, prôtêin ức chế gắn vào vùng vận hành, ngăn cản sự phiên mã của nhóm gen cấu trúc. C. Khi môi trường có lactôzơ, prôtêin ức chế không thể gắn vào vùng khởi động, do đó mARN pôlimeraza liên kết được với vùng vận hành để tiến hành phiên mã. D. Nhóm gen cấu trúc không hoạt động khi chất ức chế gắn vào vùng khởi động và lại diễn ra bình thường khi chất cảm ứng làm bất hoạt prôtêin ức chế. Câu 12: Cơ quan tương tự là A. những cơ quan có nguồn gốc khác nhau tuy đảm nhiệm những chức năng khác nhau nhưng vẫn có hình thái tương tự. HOC24.VN 3 B. những cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức năng giống nhau nên có kiểu hình thái tương tự. C. những cơ quan có nguồn gốc giống nhau nhưng đảm nhiệm những chức năng giống nhau nên có hình thái tương tự. D. những cơ quan có nguồn gốc khác nhau tuy đảm nhiệm những chức năng giống nhưng có hình thái khác nhau. Câu 13: "Khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển theo thời gian" được gọi là A. khoảng chống chịu. B. ổ sinh thái. C. giới hạn sinh thái. D. khoảng thuận lợi. Câu 14: Ở ruồi giấm, loài thứ nhất con đực "xem mặt con cái" và biểu diễn vũ điệu rung cánh phát ra bản tình ca để "ve vãn bạn tình"; loài thứ hai con đực cong đuôi phun tín hiệu hóa học lên mình con cái để "dụ dỗ" . Đây là kiểu cách li A. mùa vụ. B. nơi ở. C. cơ học. D. tập tính. Câu 15: Khi nói về kiểu phân bố theo nhóm của các cá thể trong quần thể, phát biểu nào sau đây đúng? A. Thường gặp khi điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường. B. Xảy ra khi có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. C. Kiểu phân bố này thường ít gặp. D. Các cá thể hỗ trợ nhau chống lại các điều kiện bất lợi của môi trường. Câu 16: Cho các nội dung sau: (1) Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất insulin người. (2) Tạo giống dưa hấu tam bội không có hạt, có hàm luợng đường cao. (3) Tạo giống bông và giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh Petunia. (4) Tạo giống dâu tằm có năng suất cao hơn dạng lưỡng bội bình thường. (5) Tạo giống lúa "gạo vàng" có khả năng tổng hợp β-caroten (tiền vitamin A) trong hạt. (6) Tạo giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen. (7) Tạo giống cừu sản sinh prôtêin huyết thanh của người trong sữa. (8) Tạo giống pomato từ khoai tây và cà chua. Có bao nhiêu nội dung đúng về thành tựu của công nghệ gen? A. 4 B. 5 C. 6 D. 3 Câu 17: Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên có các nội dung: (1) Thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể. (2)Tác động trực tiếp lên kiểu gen mà không tác động lên kiểu hình của sinh vật. (3) Làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể không theo hướng xác định. HOC24.VN 4 (4) Làm xuất hiện các alen mới dẫn đến làm phong phú vốn gen của quần thể. (5) Đóng vai trò sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi mà không tạo ra các kiểu gen thích nghi. (6) Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm biến đổi tần số alen của quần thể theo nhiều hướng khác nhau. Số nội dung đúng là A. 3 B. 4 C. 1 D. 2 Câu 18: Hệ sinh thái nhân tạo A. không được con người bổ sung thêm nguồn năng lượng và vật chất. B. không trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường bên ngoài. C. có thành phần loài ít, có năng suất sinh học cao. D. có năng suất sinh học thấp hơn nhiều so với hệ sinh thái tự nhiên. Câu 19: Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên Trái Đất, dương xỉ phát triển mạnh ở kỉ A. Cacbon (Than đá) thuộc đại Cổ sinh. B. Jura thuộc đại Trung sinh. C. Silua thuộc đại Cổ sinh. D. Krêta (Phấn trắng) thuộc đại Trung sinh. Câu 20: Các cây hoa cẩm tú cầu mặc dù có cùng một kiểu gen nhưng màu hoa có thể biểu hiện ở các dạng trung gian khác nhau giữa màu tím và đỏ tùy thuộc vào độ pH của đất. Có bao nhiêu phát biểu dưới đây là đúng khi nói về hiện tượng trên? (1) Màu hoa cẩm tú cầu có thể biểu hiện ở các dạng trung gian khác nhau giữa màu tím và đỏ gọi là sự mềm dẻo kiểu hình. (2) Sự biểu hiện màu hoa khác nhau là do sự tác động cộng gộp. (3) Tập hợp các màu sắc khác nhau của hoa cẩm tú cầu tương ứng với từng môi trường khác nhau được gọi là mức phản ứng. (4) Sự thay đổi độ pH của đất đã làm biến đổi kiểu gen các cây hoa cẩm tú cầu dẫn đến sự thay đổi kiểu hình. A. 3 B. 4 C. 2 D. 1 Câu 21: Loài ưu thế là loài A. luôn có kích thước cá thể lớn hơn các cá thể của các loài khác trong quần xã sinh vật. B. đóng vai trò quan trọng trong quần xã do số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn hoặc hoạt động mạnh. C. chỉ có ở một quần xã nhất định mà không có ở các quần xã khác. D. chỉ có ở một quần xã nào đó hoặc có số lượng nhiều hơn hẳn và vai trò quan trọng hơn loài khác. Câu 22: Khi nói về bệnh tật ở người, phát biểu nào sau đây đúng? A. Bệnh AIDS có nguyên nhân gây bệnh là do virut HIV tấn công vào tế bào hồng cầu làm cho máu không có kháng thể bảo vệ cơ thể. HOC24.VN 5 B. Bệnh ung thư có thể do đột biến gen phát sinh ngẫu nhiên trong cơ thể, hay do virut xâm nhập gây ra. C. Các bệnh tật di truyền ở người có nguyên nhân chủ yếu do đột biến nhiễm sắc thể gây ra. D. Hội chứng Đao là loại phổ biến nhất trong số các hội chứng do đột biến nhiễm sắc thể, vì cặp nhiễm sắc thể 21 có kích thước lớn hơn so với các cặp NST khác. Câu 23: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể? (1) Sự trao đổi chéo không cân giữa hai nhiễm sắc thể cùng cặp tương đồng dẫn đến hiện tượng lặp đoạn và mất đoạn nhiễm sắc thể. (2) Có 2 dạng là đột biến lệch bội và đột biến đa bội. (3) Có thể có lợi cho thể đột biến. (4) Có thể làm thay đổi hình thái của nhiễm sắc thể. A. 4 B. 3 C. 1 D. 2 Câu 24: Ở một loài có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX và XY, khi lai giữa một cặp bố mẹ thu được F1 biểu hiện ở giới đực 72 con chân thấp, lông trắng: 72 con chân cao, lồng đèn: 8 con chân thấp, lồng đèn: 8 con chân cao, lông trắng. Giới cái có 80 con chân thấp, lông trắng: 80 con chân cao, lông trắng. Biết mỗi tính trạng do một gen có hai alen quy định, chân thấp trội hoàn toàn so với chân cao. Trong các kết luận sau đây, có bao nhiêu kết luận sai? (1) Tính trạng chiều cao chân biểu hiện ở cả hai giới nên gen quy định tính trạng này nằm trên nhiễm sắc thể thường. (2) Hoán vị gen xảy ra ở con cái thế hệ P với tần số 10%. (3) Con đực ở thế hệ P tạo ra các loại giao tử: XAB = Xab = 45%, XAb=XaB = 5%. (4) Sự di truyền của hai cặp tính trạng này tuân theo quy luật phân li độc lập. A. 3 B. 2 C. 1 D. 4 Câu 25: Ở sinh vật nhân sơ, một chuỗi pôlipeptit được tổng hợp đã cần 499 lượt tARN. Trong các bộ ba đối mã của tARN có A = 447; ba loại còn lại bằng nhau. Mã kết thúc của mARN là UAG. Số nuclêôtit mỗi loại của mARN làm khuôn cho sự tổng hợp chuỗi pôlipeptit nói trên là? A. A = 448; X =350; U = G = 351. B. U = 447; A = G = X = 351. C. U = 448; A = G = 351; X = 350. D. A = 447; U = G = X = 352. Câu 26: Ở một loài thực vật, cho hai cá thể P thuần chủng có kiểu hình quả tròn, ngọt và quả dẹt, chua giao phấn với nhau, F1 thu được 100% cây quả tròn, ngọt . Cho F1 giao phấn với nhau thu được tỉ lệ 3 cây quả tròn, ngọt: 1 cây quả dẹt, chua. Cho các cây F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, F3 thu được tỉ lệ kiểu hình là A. 3 cây quả dẹt, chua: 1 cây quả, ngọt. B. 3 cây quả tròn, ngọt : 1 cây quả dẹt, chua. C. 100% cây quả tròn, ngọt. D. 1 cây quả tròn, ngọt: 1 cây quả dẹt, chua. Câu 27: Quần thể ngẫu phối nào sau đây đã đạt trạng thái cân bằng di truyền? A. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa. B. 0,25AA : 0,3Aa : 0,45aa. HOC24.VN 6 C. 0,64AA: 0,12Aa: 0,24aa. D. 0,16AA: 0,38Aa: 0,46aa. Câu 28: Ở một loài thực vật, cho cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn đời F1 thu được 510 cây thân cao, hoa đỏ: 240 cây thân cao, hoa trắng: 242 cây thân thấp, hoa đỏ: 10 cây thân thấp, hoa trắng. Kết luận nào sai khi nói về đời bố mẹ? A. Có hiện tượng trao đổi chéo xảy ra trong quá trình phát sinh giao tử đực và cái. B. Alen qui định thân cao và alen qui định hoa trắng cùng thuộc một nhiễm sắc thể. C. Giao tử ab chiếm tỉ lệ thấp hơn giao tử Ab. D. Alen qui định thân cao và alen qui định hoa đỏ cùng thuộc một nhiễm sắc thể. Câu 29: Nghiên cứu tại một rừng mưa nhiệt đới vào năm 1990, có một vùng mà các cây to bị chặt phá tạo nên một khoảng trống rất lớn giữa rừng. Sau đó diễn ra quá trình phục hồi theo 3 giai đoạn với sự xuất hiện của bốn loài thực vật A, B, C, D. Trong đó: A là loài cây gỗ, kích thước lớn ưa bóng; B là loài cây thân cỏ ưa sáng; C là cây thân cỏ ưa bóng; D là loài cây gỗ, kích thước lớn, ưa sáng. Trật tự đúng về thứ tự xuất hiện các loài trong quá trình diễn thế là A. B → A → C → D. B. D → B → C → A. C. C → B → D → A. D. B → D → A → C. Câu 30: Có 3 tế bào sinh tinh có kiểu gen ABDdEeab giảm phân bình thường hình thành giao tử và không xảy ra hiện tượng trao đổi chéo, tỷ lệ các loại giao tử có thể được tạo ra là (1) 6:6:1:1 (2) 2:2:1:1:1:1 (3) 2:2:1:1 (4) 3:3:1:1 (5) 1:1:1:1 (6) 1:1 (7) 4: 4: 1: 1 (8) 1:1:1:1:1:1 Các phương án đúng là A. 1, 2, 5, 7, 8. B. 2, 3, 4, 6, 7. C. 3, 6, 8. D. 2, 3, 6, 8. Câu 31: Cho chuỗi thức ăn sau: Khi phân tích mối quan hệ sinh thái giữa các loài trong lưới thức ăn trên, có bao nhiêu nhận xét đúng? (1) Khi số lượng chim gõ kiến giảm thì số lượng xén tóc tăng vọt. (2) Khi chim gõ kiến mất hẳn khỏi hệ sinh thái thì loài mất tiếp theo là trăn. (3) Khi số lượng trăn suy giảm thì số lượng thằn lằn tăng mạnh hơn chim gõ kiến. (4) Khi sóc mất khỏi hệ sinh thái thì sự cạnh tranh giữa trăn và diều hâu trở nên mạnh hơn. A. 2 B. 4 C. 3 D. 1 Câu 32: Ở một loài thực vật, khi đem lai giữa hai cây thuần chủng có chiều cao 150cm và chiều cao 130cm thu được F1 toàn cây có chiều cao 140cm. Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên thu được F2: 6,25% cây cao 150cm: 25% cây cao 145cm: 37,5% cây cao 140cm: 25% cây cao 135cm: 6,25% cây cao HOC24.VN 7 130cm. Cho cây F1 lai với cây có chiều cao 145cm, theo lý thuyết, tỉ lệ cây có chiều cao 140cm ở đời con là A. 5/8. B. 3/8. C. 6/8. D. 1/8. Câu 33: Ở một loài động vật, tính trạng màu lông do gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X qui định, tính trạng chiều cao do gen nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định, tính trạng kháng thuốc do gen nằm trong ti thể qui định. Chuyển nhân từ tế bào của một con đực A có màu lông vàng, chân cao, kháng thuốc vào tế bào trứng đã loại bỏ nhân của cơ thể cái B có màu lông đỏ, chân thấp, không kháng thuốc tạo được tế bào chuyển nhân C. Nếu tế bào C phát triển thành cơ thể thì kiểu hình của cơ thể này là A. đực, lông vàng, chân cao, kháng thuốc. B. đực, lông vàng, chân cao, không kháng thuốc. C. cái, lông vàng, chân cao, không kháng thuốc. D. đực, lông vàng, chân thấp, kháng thuốc. Câu 34: Ở một loài động vật lưỡng bội, tính trạng màu sắc lông do một gen trên nhiễm sắc thể thường có 3 alen qui định. Alen A1 qui định lông xám trội hoàn toàn so với alen a2 và a3. Alen a2 qui định lông đen trội hoàn toàn so với alen a3 qui định lông trắng. Một quần thể đã qua ngẫu phối và không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa có 36% cá thể lông xám, 55% cá thể lông đen, các cá thể còn lại có lông trắng. Tính theo lý thuyết, có bao nhiêu nội dung đúng? (1) Tần số alen A1 = 0,6. (2) Tỉ lệ các cá thể mang kiểu gen dị hợp trong quần thể là 62%. (3) Trong số cá thể mang kiểu hình lông xám của quần thể số cá thể thuần chủng chiếm tỉ lệ 1/9. (4) Cho tất cả con lông đen trong quần thể giao phối ngẫu nhiên với các con lông trắng, tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là 1 trắng: 11 đen. A. 3 B. 1 C. 2 D. 4 Câu 35: Cho sơ đồ phả hệ phản ánh sự di truyền của một bệnh di truyền (do một gen có hai alen qui định), trong một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền, tần số người bị bệnh là 9%. Trong các dự đoán sau, có bao nhiêu dự đoán đúng? (1) Người số III9 chắc chắn không mang alen gây bệnh. (2) Người số II5 có thể không mang alen gây bệnh. (3) Xác suất để người số II3 có kiểu gen đồng hợp tử là 50%. (4) Xác suất để người số II5 mang alen lặn là 25,5%. HOC24.VN 8 (5) Xác suất cá thể III (?) bị bệnh là 3/13. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 36: Gen B có 390 guanin và có tổng số liên kết hiđrô là1662, bị đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một nuclêôtit khác thành gen b. Gen b nhiều hơn gen B một liên kết hiđrô. Số nuclêôtit mỗi loại của gen b là A. A=T =245; G =X=391. B. A=T=251; G =X =389. C. A=T =246; G =X=390. D. A=T=247; G =X =390. Câu 37: Ở một loài thực vật sinh sản theo hình thức tự thụ phấn, alen B qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b qui định hoa trắng. Thế hệ xuất phát của quần thể có 100% số cây hoa đỏ, ở thế hệ F3, tỉ lệ phân li kiểu hình là 13 cây hoa đỏ: 7 cây hoa trắng. Ở thế hệ xuất phát, tỉ lệ giữa số cây thuần chủng và số cây không thuần là A. 80%. B. 25%. C. 15%. D. 20%. Câu 38: Một loài thực vật, xét ba cặp tính trạng do ba cặp gen nằm trên ba cặp nhiễm sắc thể khác nhau qui định: alen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp; alen B qui định hoa kép trội hoàn toàn so với alen b qui định hoa đơn; alen D qui định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen d qui định hoa trắng. Cho giao phấn giữa hai cây bố mẹ, F1 thu được tỷ lệ kiểu hình: 6:6:3:3:3:3:2:2:1:1:1:1. Kiểu gen của bố mẹ trong phép lai trên là A. AaBbDd x AabbDd hoặc AaBbDd x aaBbDd. B. AaBbDd x aaBbDd hoặc AaBbDd x aaBbdd. C. AaBbDd x AabbDd hoặc AabbDd x aaBbDd. D. AaBbDd x aaBbDd hoặc AaBbDd x AabbDD. Câu 39: Cho biết trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có 12% số tế bào có các cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Dd không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường. Trong quá trình giảm phân của cơ thể cái có 24% số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường. Cho phép lai P: ♂AabbDd x ♀AaBbdd, theo lí thuyết nhận định nào sau đây sai về đời con? A. Hợp tử 2n chiếm 66,88%. B. Hợp tử (2n + 1) chiếm 15,12%. C. Trong tổng số hợp tử đột biến, hợp tử (2n -1) chiếm 55,56%. D. Số loại kiểu gen tối đa của hợp tử là 48. Câu 40: Ở một loài động vật, lai con cái lông đen với con đực lông trắng, thu được F1 có 100% con lông đen. Cho F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau F2 thu được 9 lông đen: 7 lông trắng. Trong đó lông trắng mang toàn gen lặn chỉ có ở con đực. Cho các con lông đen ở F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ lông đen thu được ở F3 là bao nhiêu? Biết giảm phân thụ tinh xảy ra bình thường và không có đột biến. HOC24.VN 9 A. 7/9 B. 9/16 C. 3/16 D. 1/32
00:00:00