Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

u~~~~~~, ~TAO KY THI TOT NGHIEP TR UNG HOC PHO THONG NAM 2020 -;; 0 · Bai thi: KHOA HQC Tl/ NHIEN Mon thi thanh ph:in: SINH HQC . Thcli gian lam bai: 50 phitt, khong ki thr'xi gian phat ad ........................................................... ··························· ································ Cau 81: Ca quan nao sau day cua th1,rc V?t s6ng tren C?n c6 ch(rc nang hut nuac tu· d.'it? A. R€. B. Than. C. La. D. Hoa. Cau 82: -D(rng V?t nao sau day ho h.'ip bing mang? A. Thin lin. B. Ech d6ng. C. Ca chep. D. Su ttl'. Cau 83: Axit amin la nguyen li~u d~ t6ng h9-p nen phan tfr nao sau day? A. mARN. B. tARN. C. ADN. D. Protein. Cau 84: D?ng d(>t bi€n nao sau day lam tang s6 luqng gen tren NST? A. Da b(>i. B. Dao do?n NST. C. L?p do?n NST. D. L~ch b(>i. Cau 85: 6 sinh V?t luo·ng b(>i, th~ d(>t bi€n nao sau day mang b9 NST 3n? A. Th~ tam b9i. B. Th~ ba. C. Th~ tfr b(>i. D. Th€ m9t. Cau 86: Trang co ch€ di€u hoa ho?t d(>ng cua operan Lac a vi khu~n E. coli, protein frc ch€ do gen nao sau day ma h6a? A. Gen di€u hoa. B. Gen du true Z. C. Gen du true Y. D. Gen du true A. Cau 87: Trang lich sfr phat tri~n cua sinh gi6i qua cac d?i dja ch.'it, bo sat c6 ng1,r tri a d?i A. Trung sinh. B. Tan sinh. C. C6 sinh. D. Nguyen sinh. Cau 88: Co· th~ c6 ki~u gen nao sau day la co th~ khong thuftn chung? A. AAbb. B. AaBb. C. AABB. D. aaBB. Cau 89: Quan h~ gifra lua va co trang m(>t ru(>ng lua thu(>c quan h~ A. hqp tac. B. c(>ng sinh. C. kf sinh. D. C?nh tranh. Cau 90: 8911g V?t nao sau day c6 NST gi6i tfnh o· gi6i cai la XX va a giai 01,rc la XO? A. Tho. B. Chau ch.'iu. C. Ga. D. Ru6i gi.'im. Cau 91: 86i tuqng duqc Moocgan sfr d\.lng trang nghien c(ru di truy€n lien k€t gen la A. d?u Ha Lan. B. ru6i gi.'im. C. lua. D. ga. Cau 92: H~ tuftn hoan cua d(>ng V?t nao sau day khong c6 mao m?ch? A. Tom song. B. Caro phi. C. Ng\.l·a. D. Chim b6 cau. Cau 93: Trang ch9n gi6ng, ngu6i ta c6 th~ SU' d\.lllg phtrang phap nao sau day d~ t?O ra cac cay con c6 ki€u gen gi6ng cay m~? A. Gay d(>t bi€n. B. Lai khac dong. C. Cong nghf gen. D. Giam canh. Cau 94: Ti If giCi'a s6 lu9ng ca th€ O\.l'C va s6 lugng ca th€ cai trang quftn th€ OUQ'C g9i la A. nh6m tu6i. B. m?t 09 ca th€. C. ti I~ gi6i tfnh. D. kich thu6c quftn th~. Cau 95: Cho chu6i thu·c an: Cay ngo -t Sau an la ngo -t Nhai -t R~n h6 mang -t Di€u hau. Trang chu6i thfrc an nay, nhai thu(>c b?c dinh duo·ng A. d.p 2. B. d.p 4. C. d.p 1. D. dp 3. Cau 96: Coren phat hi~n ra hi~n tu9·ng di truy€n ngoai nhan nh6 phuang phap A. lai thu?n nghich. B. gay d(>t bi€n. C. lai phan tich. D. phan tfch b9 NST. Cau 97: Nhan t6 nao sau day c6 th~ lam thay d6i tftn s6 alen va thanh phftn ki€u gen cua quftn th~ theo m9t hu6ng xac djnh? A. Di -nh?P gen. B. Giao p\16i ng~u nhien. C. Ch9n l9c t1,r nhien. D. D(>t bien. Cau 98: T?p h9-p sinh V?t nao sau day la I quftn th~ sinh V?t? A. T?p 119-p cay trong ru·ng Cuc Plrnang. B. T?p hqp ca trang h6 Guorn. C. T?p h9·p chim tren I hon dao. D. T?p h9·p cay thong nlwa tren 1 d6i thong. Cau 99: Nhan t6 nao sau day cung dp nguyen li~u sa dp cho qua trinh ti€n h6a? A. Cac y€u t6 ng~u nhien. B. Giao ph6i ng~u nhien. C. -D(>t bi€n. D. Ch9n l9c t~r nhien. Trang 1/4 Cau 100: Hi~n tuqng mc)t ki€u gen c6 th€ thay d6i ki€u hinh tru6'c cac di€u ki~n moi trncrng khac nhau du9·c g9i la A. dc)t biSn gen. B. dc)t biSn du true NST. C. thucrng biSn. D. dc)t biSn s6 luqng NST. Cau 101: Nhan t6 tiSn h6a nao sau day c6 th€ lam phong phu them v6n gen cua qu'1n th€? A. Ch9n l9c t1,r nhien. B. Giao ph6i khong ng~u nhien. C. Di -nh?p gen. D. Cac rSu t6 ng~u nhien. , , Cau 102: Ho?t dc)ng nao sau day ct1a con nguc)'i lam giam nong de) CO2 trong khf quyen, g6p phan giam hi~u u·ng nha kfnh? A. Tr6ng rtrn$ va bao v~ ru;ng., B. St1; d\111g than da lam ch§t d6t. C. Sfr di,rng dau mo lam chat dot. D. Dot cac lo?i rac thai nh1,ra. Cau 103: C6 bao nhieu bi~n phap sau day duqc sfr di,rng d€ tang nang su§t cay tr6ng? I. B6n phan, tu6'i nu6'c hqp If. JI. Ch9n gi6ng c6 cuang de) quang h9-p cao. III. Tr6ng cay v6'i m?t de) thfch hqp. JV. Tr6ng cay dt'.111g mua Y\J. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Cau 104: Mc)t qu§n th€ g6m toan ca th€ c6 ki€u gen Aa. Theo If thuySt, t'1n s6 alen a cua qu§n th€ nay la A. 0, 1. B. 0,2. C. 0,4. D. 0,5. Cau 105: Trong qua trinh dich ma, phan tfr tARN c6 anticodon 3'XUG5' se V?n chuy€n axit amin duqc ma h6a bo·i triplet nao tren m?ch khuon? A. 3'XTG5'. B. 3'XAG5'. C. 3'GTX5'. D. 3'GAX5'. Cau 106: Khi n6i v€ anh huo·ng cua cac nhan t6 moi trncrng dSn qua trinh ho h§p hiSu khf o· th1=1·c V?t, phat bi€u nao sau day sai? A. Nhi~t de) moi trucrng anh huang dSn ho h§p o· th1=1·c V?t. B. C~c lo?i h?t kho nhu h?! th6c, ry?t ngo c6 cm'rng de) ho h§p th§p. C. Nong de) CO2 cao c6 the u·c che qua trinh ho hap. D. Trong di€u ki~n thiSu oxi, th1=1·c V?t tang cuang qua trinh ho h§p hiSu khf. Cau 107: Ru6i gi§m c6 be) NST 2n = 8. Bftng phuong phap tS bao h9c, nguo·i ta xac dinh duqc I ca th€ thuc)c loai nay c6 be) NST g6m 9 chiSc, trong d6 c6 I c~p g6m 3 chiSc. Ca th€ nay thuc)c th€ dc)t biSn nao? A. Th€ mc)t. B. Th€ tfr bc)i. C. Th€ ba. D. Th€ tam bc)i. Cau 108: Khi n6i v€ tieu h6a 6 dc)ng V?t nhai l?i, phat bi€u nao sau day sai? A. Dc)ng v?t nhai l?i c6 d? day 4 ngan. B. D? mui khS tiSt ra enzim pepsin va HCI d€ tieu h6a protein. C. Xenlulozo trong co duqc biSn d6i nho· h~ vi sinh V?t cc)ng sinh 6 d? co. D. D? t6 ong duqc coi lad? day chfnh thtrc cua nh6m dc)ng V?t nay. Cau 109: 6 d?u Ha Lan, alen A guy dinh than cao trc)i hoan toan SC? v6·i alen a quy dinh than th§p; alen B guy dinh hoa do trc)i hoan toan so v6'i alen b guy dinh hoa trang. Cay thuan chung than cao, hoa do c6 ki€u gen nao sau day? A. AABB. B. AaBb. C. AaBB. D. AABb. Cau 110: BiSt rftng m6i gen guy dinh I tfnh tr?ng, cac alen trc)i la trc)i hoan toan. Theo If thuySt, phep lai nao sau day cho do·i con c6 ti I~ ki€u hinh la 3 : I? A. Ab x aB. B. Ab x aB. C. AB x Ab. ab ab ab aB aB ab D. aB x ab_ ab ab Cau 111: Mc)t gen a sinh V?t nhan so· g6m 1200 c~p nucleotit trong d6 c6 480 nucleotit lo?i adenin. Tren m?ch I ci:,a gen c6 adenin chiSm I 0% s6 nucleotit ci:,a m?ch, tren m?ch 2 c6 300 nucleotit lo?i · T' I' G+ T ' I 2 I' guanm. 1 e --cua mac 1 a . A+X . A. 1/3. B. 2/3. C. 5/7. D. 7/13. Cau 112: Mc)t loai thvc V?t, hinh d?ng qua do 2 c~p gen A, a va B, b cung guy dinh. Phep lai P: cay qua dyt X cay qua dyt, thu duqc F1 c6 ti I~ 9 cay qua dyt: 6 cay qua tron : I cay qua dai. Cho 2 cay qua tron F1 giao ph§n v6'i nhau, thu duqc F2. Theo If thuySt, ti I~ ki€u hinh o· F2 c6 th€ la A. I cay qua dyt : 2 cay qua tron : I cay qua dai. C. 2 cay qua dyt: l cay qua tron : l cay qua dai. B. 1 cay qua dyt : l cay qua dai. D. I cay qua tron : I cay qua dai. Trang 2/4 Cau 113: M9t loai th1,rc v~t, mau hoa do C?P gen A, a guy dinh, ki€u gen AA guy dinh hoa do, ki€u gen Aa guy dinh hoa h6ng, ki€u gen aa guy dinh hoa vang; hinh d<;1ng qua do C?P gen B, b guy dinh. Phep lai P: cay hoa do, qua b~u d1=1c x cay hoa vang, qua tron, thu dugc F1 g6m I 00% cay hoa h6ng, qua tron. Cho I cay FI giao ph~n v6i cay M cung loai, thu du9·c F 2 c6 12,5% cay hoa do, qua tron : 25% cay hoa h6ng, qua tron : 25% cay hoa h6ng, qua b:iu d1=1c : 12,5% cay hoa vang, qua tron : 12,5% cay hoa vang, qua b~u dl)C : 12,5% cay hoa do, qua b:iu dl)C. Cho cay FI giao ph~n v6i cay hoa vang, qua b:iu dl)c, thu dugc do·i con. Theo If thuy€t, ti I~ ki€u hlnh a dai con la A. l : I : 1 : 1. B. 9 : 3 : 3 : 1. C. 3 : 3 : 1 : I. D. 3 : 1. A .. 4...aa AAaa Cau 114: Hinh ben mo ta m9t giai 00<;111 cua 2 t€ bao cung loai dang trong qua trlnh giam phan. Gia sfr t€ bao sinh trfrng c6 1 C?P NST khong phan Ii trong giam phan I, giam phan 2 blnh thuang; t€ bao sinh tinh giam phan blnh thuang. Hgp tu· du9 ·c t~o ra do s1=1· k€t hgp gifra cac lo<;1i giao tfr cua 2 t€ bao nay c6 th€ c6 bao nhieu NST? Te bao sinh tning Te bao sinh tinh Chi'.1 thich: A. a va B, b la ki h1~u ct'ia cac NST A. 4. B. 5. C. 6. D. 8. Cau 115: M9t loai th1=1·c v~t, xet 2 gen n~m tren ct:mg I NST, m6i gen guy dinh I tinh tr<;1ng va m6i gen d€u c6 2 alen, cac alen tr9i la tr9i hoan toan. Phep lai P: cay di hgp 2 C?P gen tl)· th1=1 ph~n, thu duvc F 1. Cho bi€t hoan vi gen xay ra 6 ca qua trlnh phat sinh giao tfr dµc va giao tfr cai. Theo If thuy€t, khi n6i v€ F1, phat bi€u nao sau day sai? A. M6i tfnh tr~ng d€u c6 ti I~ ki€u hlnh la 3 : 1. B. Ki€u hlnh tr9i 2 tfnh tr~ng luon chi€m ti I~ 16n nhat. C. Ki€u hlnh tr9i I trong 2 tfnh tr<;1ng c6 5 lo~i ki€u gen. D. C6 2 lo~i ki€u gen di h9-p 2 C?P gen. Cau 116: 6 dru, ki€u gen HH guy dinh c6 sfrng, ki€u gen hh guy dinh khong sfrng, ki€u gen Hh quy djnh c6 strng o· c1'ru d1,rc va khong st.mg & ct.ru cai; gen nay n~m tren NST thuo·ng. Cho cac cu·u dl)·c khong sfrng lai v6i cac cfru cai c6 sfrng, thu dugc F 1. Cho cac cfru dl)·c FI giao ph6i v6i cac cfru cai c6 strng, thu dugc F2. Theo Ii thuy€t, ti I~ ki€u hlnh cJ h la A. 75% cfru c6 sfrng : 25% cfru khong sfrng. B. 100% cfru c6 sfrng. C. 50% cfru c6 st.mg : 50% dru khong strng. D. 100% ci:.rn khong strng. Cau 117: Gia sfr I t€ bao sinh tinh c6 ki€u gen ~:Dd,giam phan t<;10 ra 4 lo~i giao ti'r. Bi€t r~ng C?P Dd khong phan Ii trong giam phan I, giam phan 2 di~n ra binh thuo·ng. Theo Ii thuy€t, cac lo<;1i giao tfr c6 th€ du9·c t<;10 ra tfr qua trinh giam phan cua t€ bao tren la A. ABDd, AbDd, aB, ab hoac AB, Ab, aBDd, abDd. B. ABDO, AbDD, aB, ab hoac AB, Ab, aBdd, abdd. C. ABDd, Ab, AB, abDd ho?c AB, AbDd, ABDd, ab. D. ABDd, AbDd, aBD, abd ho?c ABd, AbD, aBDd, abDd. Cau 118: M9t loai thu, phep lai P: '.j? ~:Dd x o :: Dd, thu du9·c F1. Trong t6ng s6 ca th€ F1 c6 0,25% s6 ca th€ c6 ki€u hlnh l?n 3 tinh tr<;1ng. Cho bi€t m6i gen quy dinh 1 tfnh tr<;1ng, cac alen tr9i la tr9i hoan toan, hoan vi gen xay ra cJ ca qua trlnh phat sinh giao tfr dl)·c va giao tfr cai v6i t:in s6 b~ng nhau. Theo If thuy€t, s6 ca th€ c6 ki€u hlnh tr9i 2 trong 3 tinh tn;mg & F1 chi€m ti I~ A. 38,25%. B. 36,00%. C. 30,75%. D. 48,75%. Cau 119: M9t qu:in th€ d9ng v~t giao ph6i, mau canh do 1 gen c6 4 alen n~m tren NST thuo·ng quy dinh. Alen A1 quy dinh canh den tr9i hoan toan so v6i alen A2, A3, A4; alen A2 quy djnh canh xam tr9i hoan toan so v6i alen A 3, A4; alen A3 guy dinh canh vang tr9i hoan toan so v6i alen A4 quy dinh canh tr~ng. Khi qu~n th€ d<;1t tr<;1ng thai can b~ng di truy€n c6 51 % ca th€ canh den : 13% ca th€ canh xam : 32% ca th€ canh vang : 4% ca th€ canh tr~ng. Cho cac ca th€ canh xam cua qu~n th€ nay giao ph6i ngiu nhien, thu du9·c do·i con. Theo Ii thuy€t, trong t6ng s6 ca th€ thu dugc & do·i con c6 A. 12/169 s6 ca th€ canh vang. B. 122/169 s6 ca th€ canh den. C. 133/169 s6 ca th€ canh xam. D. 16/169 s6 ca th€ canh tr~ng. Trang 3/4 Cau 120: Cho pha h~ sau: □ Nam kh6ng bi b~nh l1-i vii b?nh N 0 Nfr kh6ng bi b~nh M Ya b~nh N ~ Nmnbib~nhM QZJ Nam bi b~nh N Cho biSt m6i b~nh do I trong 2 alen cua I gen quy dinh, 2 gen nay d~u n~m 6· vung khong tuong d6ng tren NST gi6'i tfnh X va cac gen lien kSt hoan toan. Cho cac phat bi€u v~ pha h~ nhu sau: I. Xac dinh du9·c t6i da ki€u gen cua 12 ngucri. II. Ngucl'i s6 l va ngucJi s6 14 c6 th€ c6 ki€u gen gi6ng nhau. III. Xac su~t sinh con trai d~u long chi bi b~nh M cua c~p 13 -14 la 25%. IV. Nguoi s6 6 c6 th€ c6 ki€u gen d6ng hqp 2 c~p gen. Theo lf thuySt, c6 bao nhieu phat bi€u dung trong cac phat bi€u tren? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. ------------------------H ------------------------ Trang 4/4
00:00:00