Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

KY THI TOT NGHIEP TRUNG HOC PHO THONG NA.M 2020 1----"¥7"'~=£~':fJ;~-::;"--Bai thi: KHOA Hoc Tlf NHIEN , O Mon thi thanh ph§n: HOA HQC Thai gian lam bai: 50 phut, khong kd thai gian phr:it cti ···························· ································ • Cho biSt nguyen tu kh6i cua cac nguyen t6: H = l; C = 12; N = 14; 0 = 16; Na= 23; Al= 27; S = 32; Cl= 35,5; Fe= 56; Cu= 64; Zn= 65. • Cac thS tich khi d€u do a di€u ki~n tieu chu§.n; gia thiSt cac khi sinh ra khong tan trong nu&c. Cau 41: Kim lo:;ii nao sau day khong tac d1;mg v&i dung dich CuSO4? A. Ag. B. Mg. C. Fe. D.Al. Cau 42: Kim lo:;ii nao sau day la kim lo:;ii ki€m? A. Cu. B. Na. C. Mg. D. Al. Cau 43: Khi X sinh ra trong qua trinh d6t nhien li~u h6a th:;ich, rit d(k va gay 6 nhiSm moi trm'mg. Khi X la A. CO. B. H2. C. NH3. D. N2. Cau 44: Thuy phan este CH3CH2COOCH3, thu duqc ancol c6 cong thuc la A. CH3OH. B. C3H1OH. C. C2HsOH. D. C3HsOH. Cau 45: 0 nhi~t d9 thuc'mg, kim lo:;ii Fe khong phan ung v&i dung djch nao sau day? A. NaNO3. B. HCI. C. CuSO4. D. AgNO3. Cau 46: Dung djch chit nao sau day lam xanh quy tim? A. Metanol. B. Glixerol. C. Axit axetic. D. Metylamin. Cau 47: Chit nao sau day c6 tinh luong tinh? A. NaNO3. B. MgCh. C. Al(OH)3. D. Na2CO3. Cau 48: Silt c6 s6 oxi h6a + 3 trong hqp chit nao sau day? A. Fe(OH)2. B. Fe(NO3)2. C. Fe2(SO4)3. D. FeO. Cau 49: Chit nao sau day c6 phan ung trimg hqp? A. Etilen. B. Etylen glicol. C. Etylamin. D. Axit axetic. Cau 50: Phan ung nao sau day la phan ung nhi~t nhom? A. 3FeO + 2Al ~ 3Fe + AhO3. B. 2Al + 2NaOH + 2H2O -2NaA1O2 + 3H2. C. 2Al + 3H2SO4 -Ah(SO4)3 + 3H2. D. 2Al + 3CuSO4 -Ah(SO4)3 + 3Cu. Cau 51: S6 nguyen tu cacbon trong phan tu glucoza la A. 5. B. 10. C. 6. D. 12. Cau 52: 0 nhi~t d9 thuc'mg, kim lo:;ii nao sau day tan hSt trong nu&c du? A. Ba. B. Al. C. Fe. D. Cu. Cau 53: Chit nao sau day duqc dung dS lam m€m nu&c c6 tinh cung t:;im thcri? A. CaCO3. B. MgCh. C. NaOH. D. Fe(OH)2. Cau 54: Dung djch KOH tac dµng v&i chit nao sau day t:;io ra kSt tua Fe(OH)3? A. FeCh. B. FeO. C. Fe2O3. D. Fe3O4. Cau 55: Chit nao sau day la chit di~n Ii y~u? A. HCI. B. KNO3. D. NaOH. Cau 56: Thuy phan triolein c6 c6ng thfrc (CnH33COO)3C3Hs trong dung djch NaOH, thu duqc glixerol va mu6i X. Cong thuc cua X la A. CnH3sCOONa. B. CH3COONa. C. C2HsCOONa. D. CnH33COONa. Cau 57: Natri hidroxit (con g9i la xut an da) c6 c6ng thuc h6a h9c la A. NaOH. B. NaHCO3. C. Na2CO3. Cau 58: Chit nao sau day c6 m9t lien k~t ba trong phan tu? A. Metan. B. Etilen. C. Axetilen. D. Benzen. Trang 1/3 Cau 59: Chit X c6 c6ng thuc H2N-CH(CJ-!3)-COOH. Ten g9i cua X la A. glyxin. B. valin. C. alanin. D. lysin. Cau 60: Thanh ph~n chinh cua v6 cac loai 6c, so, hen la A. Ca(NO3)2. B. CaCO3. C. NaCL D. Na2CO3. Cau 61: Cho m gam b9t Zn tac d\mg hoan toan v&i dung djch CuSO4 du, thu duqc 9,6 gam kim lo?i Cu. Gia tri cua m la A. 6,50. B. 3,25. C. 9,75. D. 13,00. Cau 62: Hoa tan hoan toan 0,1 mol Al bing dung djch NaOH du, thu duqc V lit H2. Gia tri cua V la A. 2,24. B. 5,60. C. 4,48. D. 3,36. Cau 63: Cho 2 ml ancol etylic vao 6ng nghi~m da c6 s~n vai vien da b9t. Them tir tir 4 ml dung djch H2SO4 d~c vao 6ng nghi~m, d6ng thai li\c d~u r6i dun n6ng h6n hqp. Hidrocacbon sinh ra trong thi nghi~m tren la A. etilen. B. axetilen. C. propilen. D. metan. Cau 64: Phat biSu nao sau day sai? A. Dung djch lysin kh6ng lam d6i mau quy tim. B. Metylamin la chit khi tan nhi~u trong nu&c. C. Protein don gian chua cac g6c a-amino axit. D. Phan tu Gly-Ala-Val c6 ba nguyen tu nita. Cau 65: Thuy phan 68,4 gam saccaroza v&i hi~u suit 75%, thu duqc m gam glucoza. Gia trj cua m la A. 54. B. 27. C. 72. D. 36. Cau 66: Cho m gam Gly-Ala tac dl,lng het v&i dung djch NaOH du, dun n6ng. S6 mol NaOH da phan ung la 0,2 mol. Gia tri cua m la A. 14,6. B. 29,2. C. 26,4. D. 32,8. Cau 67: Chit X duqc t?o thanh trong cay xanh nha qua trinh quang hqp. 6 di~u ki~n thuang, X la chit ri\n v6 djnh hinh. Thuy phan X nha xuc tac axit ho~c enzim, thu duqc chit Y c6 ung dl,lng lam thu6c tang h,rc trong y h9c. Chit X va Y l~n luqt la A. tinh b(>t va glucoza. B. tinh b9t va saccaroza. C. xenluloza va saccaroza. D. saccaroza va glucoza. Cau 68: Phat biSu nao sau day sai? A. Cho vien kem vao dung djch HCl thi kem bj iin mon h6a h9c. B. Qu~ng boxit la nguyen li~u dung dS san xuit nh6m. C. D6t Fe trong khi Ch du, thu duqc FeCb. D. Tinh khu cua Ag m?nh hon tinh khu cua Cu. Cau 69: H6n hqp FeO va Fe2O3 tac d\lllg v&i luQ'Ilg du dung djch nao sau day khong thu duqc mu6i si\t(II)? A. HNO3 d~c, n6ng. B. HCL C. H2SO4 loang. D. NaHSO4. Cau 70: Cho cac ta sau: visco, capron, xenluloza axetat, olon. S6 ta t6ng hqp la A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Cau 71: Nung 6 gam h6n hqp Alva Fe trong kh6ng khi, thu duqc 8,4 gam h6n hqp X chi chua cac oxit. Hoa tan hoan toan X dn vira du V ml dung djch HCl IM. Gia trj cua V la A. 300. B. 200. C. 150. D. 400. Cau 72: H6n hqp X g6m hai este c6 cung c6ng thuc phan tu CsHsO2 va d~u chua vong benzen. DS phan ung het v&i 0,25 mol X dn t6i da 0,35 mol NaOH trong dung dich, thu duqc m gam h6n hqp hai mu6i. Gia tri cua m la A. 17,0. B. 30,0. C. 13,0. D. 20,5. Cau 73: Cho cac phat biSu sau: (a) H6n hqp Nava AlzO3 (ti 1~ mol tuong ung 2: 3) tan het trong nu&c du. (b) Dun n6ng dung djch Ca(HCO3)z c6 xuit hi~n ket ma. (c) Phen chua duqc su d1,1ng dS lam trong nu&c d1,1c. (d) Kim lo?i Cu oxi h6a duqc Fe3+ trong dung dich. ( e) Mieng gang dS trong khong khi ~m c6 xay ra iin mon di~n h6a. S6 phat biSu dung la A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. Trang 2/3 Cau 74: D~n 0,04 mol h6n hqp g6m hai nu&c va khi CO2 qua cacbon nung do, thu duqc 0,07 mol h6n hqp Y g6m CO, H2 va CO2. Cho Y di qua 6ng d\filg 20 gam h6n hqp g6m Fe2O3 va CuO (du, nung n6ng), sau khi cac phan ung xay ra hoan toan, thu duqc m gam ch~t r~n. Gia tri cua m la A. 19,04. B. 18,56. C. 19,52. D. 18,40. Cau 75: Thuy phan hoan toan triglixerit X trong dung djch NaOH, thu duqc glixerol, natri stearat va natri oleat. D6t chay hoan toan m gam X dn vua du 3,22 mol 02, thu duqc H2O va 2,28 mol CO2. M~t khac, m gam X tac dl)ng t6i da v&i a mol Br2 trong dung dich. Gia tri cua a la A. 0,04. B. 0,08. C. 0,20. D. 0,16. Cau 76: Cho cac phat biSu sau: (a) Mo lQ'Il ho~c diu dua duqc dung lam nguyen li~u dS di€u_ ch~ xa phong. (b) Nu&c ep qua nho chin c6 phan ung trang b?c. ( C) Ta tim kem b€n trong moi trm'mg axit va moi trm'mg ki€m. ( d) Cao SU luu h6a c6 tinh dan h6i, lau mon va kh6 tan han cao SU thien nhien. ( e) Dung dich anilin lam quy tim chuySn thanh mau xanh. S6 phat biSu dung la A. 2. B. 4. C. 3. D. 5. Cau 77: Ti~n hanh thi nghi~m theo cac bu&c sau: Bu&c 1: Cho vao hai binh du m6i binh 10 ml etyl fomat. Bu&c 2: Them 10 ml dung dich H2SO4 20% vao binh thu nh~t, 20 ml dung dich NaOH 30% vao binh thu hai. Bu&c 3: L~c d€u ca hai binh, l~p 6ng sinh han r6i dun soi nh~ trong khoang 5 phut, sau d6 dS ngu(h. Cho cac phat bi~u sau: (a) K~t thuc bu&c 2, ch~t long trong hai binh d€u phan thanh hai l&p. (b) 6 bu&c 3, c6 thS thay vi~c dun soi nh~ bing dun each thuy (ngam trong nu&c n6ng). (c) 6 bu&c 3, trong binh thu hai c6 xay ra phan ung xa phong h6a. (d) Sau bu&c 3, trong hai binh d€u chua ch~t c6 kha nang tham gia phan ung trang b?c. S6 phat biSu dung la A. 2. B. 4. C. 3. D. 1. Cau 78: Thuy phan hoan toan ch~t hfru ca E (C9H16O4, chua hai chuc este) bing dung dich NaOH, thu duqc san phfrm g6m ancol X va hai ch~t him ca Y, Z. Bi~t Y chua 3 nguyen tu cacbon va Mx < Mv < Mz. (a) Khi cho a mol T tac dl)ng v&i Na du, thu duqc a mol H2. ,,_ Cho Z tac dl;lilg v&i dung dich HCl loang, du, thu duqc hqp ch~t hfru ca T (C3H6O3). Cho cac phat bi~u sau: ~ (b) C6 4 cong thuc du t?O thoa man tinh ch~t cua E. ~ ( c) An~~l X la propan.-1,2-~iol. J 1 !, ( d) Kh01 luQ'Ilg mol cua Z la 96 gam/mol. 1/ 1 .j c i' S6 phat biSu dung la /( _. A. 3. B. 4. C. 2. D. 1. ~, . Cau 79: Cho 7,34 gam h6n hqp E g6m hai este m?ch ha X va y (d€u t?O bai axit cacboxylic va ancol; Mx < Mv < 150) tac dl)ng vua du v&i dung dich NaOH, thu duqc ancol Z va 6,74 gam h6n hqp mu6i T. Cho toan b9 Z tac dl)ng v&i Na du, thu duqc 1,12 lit khi H2. D6t chay hoan toan T, thu duqc H2O, Na2CO3 va 0,05 mol CO2. Phin tram kh6i luQ'Ilg cua X trong E la A. 81,74%. B. 40,33%. C. 30,25%. D. 35,97%. Cau 80: Ch~t X (Cili16O4N2) la mu6i amoni cua axit cacboxylic, ch~t Y (C6H1sO3N3, m?ch ha) la mu6i amoni cua dipeptit. Cho 8,91 gam h6n hqp E g6m X va Y tac dl)ng h~t v&i luQ'Ilg du dung dich NaOH, thu duqc san phfrm hiiu ca g6m 0,05 mol hai amin no ( d€u c6 hai nguyen tu cacbon trong phan tu va khong la d6ng phan cua nhau) va m gam hai mu6i. Gia ttj cua m g§n nh§t v&i gia ttj nao sau day? A. 9,0. B. 8,5. C. 10,0. D. 8,0. ------------------------HET ------------------------ Trang 3/3
00:00:00