Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

%Ü*,È2'è&9¬¬27¤2 .ã7+,7581*+Ð&3+Ø7+Ð1*48Ô&*,$10 %jLWKL.+2$+Ð&7ô1+,Ç1 0{QWKLWKjQKSK«Q+Ï$+Ð& Ä&+Ë1+7+ì& IWKLFyWUDQJ 7KeLJLDQOjPEjLSK~WNK{QJNKWKeLJLDQSKiWÿI +ÑWrQWKtVLQK 6ÕEiRGDQK Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137. Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn (0C, 1 atm). Bỏ qua sự hòa tan của chất khí trong nước. 'Ô1*&+2&È&0­Ä± 207 ± 209 ± 217 ± 223) 0mÿÅWKL Câu 41: ng dịch chất nào sau đây hòa tan được Al(OH) A. B. C. D. Câu 42: Crom tác dụng với lưu huỳnh (đun nóng), thu được sản phẩm là A. B. C. D. Câu 43: Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím? A. B. C. D. Câu 44: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo? A. B. Tơ capron C. To tằm. D. Tơ xenlulozơ xetat. Câu 45: Hiện nay, nhiều nơi ở nông thôn đang sử dụng hầm biogas để xử lí chất thải trong chăn nuôi gia súc, cung cấp nhiên liệu cho việc đun nấu. Chất dễ cháy trong khí biogas là A. B. C. D. Câu 46: Chất nào sau đây được dùng để khử chua đất trong nông nghiệp? B. C. D. Câu 47: Công thức của axit oleic là A. B. C. D. Câu 48: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện? A. B. C. D. Câu 49: Kim loại nào sau đây không tan được trong dung dịch HCl? A. B. C. D. Câu 50: Kim loại nào sau đây tan trong nước ở điều kiện thường? A. B. C. D. Câu 51: Công thức hóa học của sắt(III) clorua là A. B. C. D. Câu 52: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit? A. B. C. D. Tinh bột. Câu 53: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Đimetylamin có công thức CH B. Glyxin là hợp chất có tính lưỡng tính. C. Phân tử GlyVal có 6 nguyên tử oxi. . D. Valin tác dụng với dung dịch Brtạo kết tủa. Câu 54: Phát biểu nào sau đây đúng? A Tơ tằm thuộc loại tơ nhân tạo. B. PVC được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. C. Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. D. Tơ visco thuộc loại tơ tổng hợp. Câu 55: Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra ăn mòn điện hóa học? A. Nhúng thành Zn vào dung dịch hỗn hợp gồm CuSO B. vào dung dịch HNO C. Nhúng thanh Fe vào dung dịch HCl. D. Đốt dây Mg trong bình đựng khí O Câu 56: Đốt cháy hoàn toàn m gam Al trong khí Odư, thu được 10,2 gam Al. Giá trị của m là A. B. C. D. &»SGXQJGÏFKFK©WQjRVDXÿk\SK§QíQJYßLQKDXW¥RUDFK©WNKt" NH4Cl và AgNO3. NaOH và H2SO4. Ba(OH)2 và NH4Cl. Na2CO3 và KOH. 7LQKWKÇFK©WU³Q;NK{QJPjXYÏQJÑWGÉWDQWURQJQmßF;FyQKLÅXWURQJP±WRQJQrQOjPFKRP±WRQJ FyYÏQJÑWV³F7URQJF{QJQJKLËS;ÿmçFÿLÅXFKÃEQJSK§QíQJWKë\SKkQFK©W<7rQJÑLFëD;Yj<O«QOmçWOj JOXFR]kYjIUXFWR]k VDFFDUR]k YjJOXFR]k VDFFDUR]kYj[HQOXOR]k IUXFWR]kYjVDFFDUR]k (VWHQjRVDXÿk\WiFGéQJYßLGXQJGÏFK1D2+WKXÿmçFQDWULD[HWDW" HCOOCH CH3COOC2H5 CHCOOCH3. HCOOCH. &KRJDPDPLQRD[LW; F{QJWKíFFyG¥QJ+2NCnH2n&22+ WiFGéQJKÃWYßLGXQJGÏFK+&OGmWKX ÿmçFJDPPXÕL6ÕQJX\rQWñKLÿURWURQJSKkQWñ;Oj 7. 9 11. 5. &KRPOFK©WOÓQJ;YjRÕQJQJKLËPNK{FyV¹QYjLYLrQÿiEÑWVDXÿyWKrPWïQJJLÑWGXQJGÏFK+2SO4 ÿ»FO³FÿÅXXQQyQJKÛQKçSVLQKUDKLÿURFDFERQOjPQK¥WPjXGXQJGÏFK.0Q24&K©W;Oj ancol metylic. axit axetic. ancol etylic. DQÿHKLWD[HWLF XQQyQJPOGXQJGÏFKJOXFR]o (a mol/lit YßLOmçQJGmGXQJGÏFK$J123 trong NH36DXNKLSK§Q íQJ[§\UDKRjQWRjQWKXÿmçFJDP$J*LiWUÏFëDDOj 0.1. 0,5. 1,0. 0.2. &KRPJDP)HWiFGéQJKÃWYßLGXQJGÏFK&X624 GmWKXÿmçFJDP&X*LiWUÏFëDPOj 11.2. 16,8. 8,4. 14,0. 7KtQJKLËPQjRVDXÿk\WKXÿmçFPXÕLV³W ,,, VDX NKLNÃWWK~FSK§QíQJ" Cho Fe(OH)2 YjRGXQJGÏFK+2SO4 loãng. &KR)HYjRGXQJGÏFK+&O &KR)HYjRGXQJGÏFK&X624. ÕWFKi\)HWURQJEuQKNKt&O2 Gm 7KõFKLËQFiFWKtQJKLËPVDX D 6éFNKt&22 YjRGXQJGÏFK1D2+Gm (b) Cho kim lo¥L&XYjRGXQJGÏFK)H&OGm F &KRGXQJGÏFK+&OYjRGXQJGÏFK1D$O22 Gm G &KRGXQJGÏFK)H 123)2 YjRGXQJGÏFK$J123 Gm H &KRGXQJGÏFK1D+&23 YjRGXQJGÏFK&D 2+ 2. 6DXNKLFiFSK§QíQJNÃWWK~FVÕWKtQJKLËPWKXÿmçFNÃWWëDOj 5. 3. 4 2 &KRVkÿ×FiFSK§QíQJWKHRÿ~QJWÍOËPRO (a) X + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O 1 + 4Ag + 4NH4NO3 (b) X1 + 2NaOH 2 + 2NH3 + 2H2O (c) X2 + 2HCl 3 + 2NaCl (d) X3 + C2H5OH 4 + H2O %LÃW;OjKçSFK©WKóXFkQRP¥FKKãFKÍFKíDPÝWOR¥LQKyPFKíF.KLÿÕWFKi\KRjQtoàn X2V§QSK­P WKXÿmçFFKÍ J×P&22 và Na2CO33KkQWñNKÕLFëD;4 là 118. 138. 90.146. Hòa tan KRjQWRjQPJDPKÛQKçSJ×P1D2O và Al2O3 WÍOËPROWmkQJíQJOj YjRQmßFWKXÿmXÑF GXQJGÏFK;&KRWïWïGXQJGÏFK+&O0YjR;NÃWTX§WKtQJKLËPÿmçFJKLãE§QJVDX 7KÇWtFKGXQJGÏFK+&O PO 300 600 .KÕLOmçQJNÃWWëD JDP a a + 2,6 Giá WUÏFëDDYjPO«QOmçWOj 15,6 và 55,4. 15,6 và 27,7. 23,4 và 56,3 23,4 và 35,9 Hướng dẫn giải: Câu 68: Nung nóng 0,1 mol C4H10 có xúc tác thích hợp, thu được hỗn hợp X gồm: H2, CH4, C2H4,C2H6, C3H6, C4H8 và C4H10. Dẫn X qua bình đựng dung dịch Br2 dư, sau khi phản ứng hoàn toàn khối lượng bình tăng 3,64 gam và có hỗn hợp khí Y thoát ra. Đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ V lít khí O2. Giá trị của V là A. 5,376. B. 6,048. C. 5,824. D. 6,272 Hướng dẫn giải: Câu 69: Đốt cháy hoàn toàn 17,16 gam triglixerit X, thu được H2O và 1,1 mol CO2. Cho 17,16 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam muối. Mặt khác, 17,16 gam X tác dụng được tối đa với 0,04 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là A. 18,48 B. 17,72. C. 16,12 D. 18,28 Hướng dẫn giải: Câu 70: Cho sơ đồ các phản ứng sau: X1 + H2O 2 + X3 2 2 + X4 3 + K2CO3 + H2O X2 + X3 1 + X5 + H2O X4 + X6 4 + K2SO4 + CO2 + H2O Các chất X5, X6 thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là: A. KClO, H2SO4 B. Ba(HCO3)2, KHSO4. C. Ba(HCO3)2, H2SO4. D. KClO, KHSO4 '¯QPROKÛQKçS; J×PKkLQmßFYjNKt&22) qua FDFERQQXQJÿÓWKXÿmçFPROKÛQKçS< J×P&2+2 và CO2&KR<ÿLTXDÕQJÿõQJJDPKÛQKçSJ×P)H2O3 Yj&X2 GmQXQJQyQJ VDXNKLFiFSK§Q íQJ[§\UDKRjQWRjQWKXÿmçFPJDPFK©WU³Q*LiWUÏFëDPOj 9.76. 9,20 9,52. 9,28. Hướng dẫn giải: &KRFiFSKiWELÇXVDX D 0åOçQKR»FG«XGïDFyWKÇGQJOjPQJX\rQOLËXÿÇV§Q[X©W[jSKzQJ E 1mßFpSFëDTX§QKRFKtQFyNK§QQJWKDPJLDSK§QíQJWUáQJE¥F F 7URQJWkWµPFyFiFJÕF.-amino axit. G &DRVXOmXKyDFyWtQKÿjQK×LOkXPzQYjNKyWDQKkQFDRVXWKmáQJ H 0ÝWVÕHVWHFyPLWKkPÿmçFGQJOjPFK©WW¥RKmkQJFKRWKõFSK­PYjPûSK­P 6ÕSKiWELÇXÿ~QJOj 5. 3. 4. 2. Hòa tan hoàn toàn m gam KÛQKçS&X624 và n (mol) 1D&OYjRQmßFWKXÿmçFGXQJGÏFK;7LÃQKjQKÿLËQSKkQ; YßLFiFÿLËQFõFWUkPjQJQJQ[ÕSGzQJÿLËQFyFmáQJÿÝ NK{QJÿÙL7ÙQJVÕPRONKÍWKXÿmçFWUrQF§KDLÿLËQFõF Q  SKé WKXÝFYjRWKáLJLDQÿLËQSKkQ W ÿmçFP{W§QKmÿ×WKÏErQ ÿ×WKÏJ©SNK~FW¥LFiFÿLÇP01 *L§WKLÃWKLËXVX©WÿLËQ SKkQOjEÓTXDVõED\KkLFëDQmßF *LiWUÏFëDPOj 2,77. 7,57. 5,97. 9.17 Hướng dẫn giải: R¥Q Catot Anot OM MN 1YÅVDX &K©W; &nH2n + 4O4N2 OjPXÕLDPRQLFëDD[LWFDFER[\OLFÿDFKíFFK©W< &mH2m + 4O2N2 OjPXÕLDPRQL FëDPÝWDPLQRD[LW&KRPJDP(J×P;Yj< FyWÍOËVÕPROWmkQJíQJOj WiFGéQJKÃWYßLOmçQJGmGXQJGÏFK 1D2+ÿXQQyQJWKXÿmçFPROHW\ODPLQYjJDPKÛQKçSPXÕL3K«QWUPNKÕLOmçQJFëD;WURQJ(FyJLi WUÏJ«QQK©WYßLJLiWUÏQjRVDXÿk\" 52. 68. 71. 77. Hướng dẫn giải: 7LÃQKmQKWKtQJKLËQWKHRFiFEmßFVDX %mßF&KRYjRKDLÕQJQJKLËPPÓLÕQJPOHW\OD[HWDW %mßF7KrPPOGXQJGÏFK+2SO4 YjRÕQJWKíQK©WPOGXQJGÏFK1D2+YjRÕQJWKíKDL %mßF/³FÿÅXF§KDL{QJQJKLËQO±S{QJVLQKKjQÿXQV{LQK½WURQJNKR§QJSK~WÿÇQJXÝL &KRFiFSKiWELÇXVDX D 6DXEmßFFK©WOÓQJWURQJF§KDLÕQJQJKLËQÿÅXSKkQWKjQKKDLOßS E 6DXEmßFFK©WOÓQJWURQJF§KDLÕQJQJKLËPÿÅXÿ×QJ QK©W F 6DXEmßFãKDLÕQJQJKLËSÿÅXWKXÿmçFV§QSK­PJLÕQJQKDX G âEmßFFyWKÇWKD\YLËFÿXQV{LQK½EµQJÿXQFiFKWKë\ QJkPWURQJQmßFQyQJ  H ÔQJVLQKKjQFyWiFGéQJK¥QFKÃVõWK©WWKRiWFëDFiFFK©WO{QJWURQJÕQJQJKLËP 6ÕSKiWELÇXÿ~QJOj 5. 4. 3. 2 +zDWDQKÃWJDPKÛQKçS;J×P)H0JYj)H 123)3 YjRGXQJGÏFKFKíDPRO+&OYjPRO NaNO3WKXÿmçFGXQJGÏFK< FK©WWDQFKÍFyJDPKÛQKçSPXÕL YjJDPKÛQKçSZ J×PEDNKtNK{QJ PjX WURQJÿyKDLNKí FyVÕPROEµQJQKDX 'XQJGÏFK<SK§QíQJÿmçFWÕLÿDYßLPRO.2+WKXÿmçF JDPNÃWWëD%LÃWFiFSK§QíQJ[§\UDKRjQWRjQ3K«QWUPWKÇWtFKFëDNKtFySKkQWñNKÕLOßQQK©WWURQJZ là 75,34%. 51,37%. 58,82%. 45,45%. Hướng dẫn giải: +ÛQKçS;J×PEDHVWHP¥FKKãÿÅXW¥REãLD[LWFDFER[\OLFYßLDQFROWURQJÿyKDLHVWHFyFQJVÕQJX\rQ WñFDFERQWURQJSKkQWñ;jSKzQJKyDKRjQWRjQ JDP;EµQJGXQJGÏFK1D2+YïDÿëWKXÿmçFKÛQKçS<J×P KDLDQFROÿkQFKíFNÃWLÃSWURQJGm\ÿ×QJÿ·QJYjKÛQKçS;J×PKDLPXÕL&KRWRjQEÝ<YjREuQKÿõQJNLPOR¥L 1DGmVDXSK§QíQJFyNKt+2 WKRiWUDYjNKÕLOmçQJEuQKWQJJDPÕWFKi\KRjQWRjQ=F«QYïDÿëPRO22, WKXÿmçF1D2CO3 YjJDPKÛQKçS&22 và H223K«QWUPNKÕLOmçQJFëDHVWHFySK«QWñNKÕLQKÓQK©WWURQJ; là 15,46%. 61,86%. 19,07%. 77,32%. Hướng dẫn giải: 7URQJTXiWUuQKE§RTX§QPÝWP¯XPXÕL)H624.7H22 FyNKÕLOmçQJPJDP EÏR[LKyDEãLR[L NK{QJNKtW¥RWKjQKKÛQKçS;FKíDFiFKçSFK©WFëD)H ,, Yj)H ,,, +zDWDQWRjQEÝ;WURQJGXQJGÏFK ORmQJFKíDPRO+2SO4, thu ÿmçFPOGXQJGÏFK<7LÃQKjQKKDLWKtQJKLËPYßL< 7KtQJKLËP&KROmçQJGmGXQJGÏFK BaCl2 YjRPOGXQJGÏFK<WKXÿmçFJDPNÃWWëD 7KtQJKLËP7KrPGXQJGÏFK+2SO4 ORmQJÿm Y§RPOGXQJGÏFK<WKXÿmçFGXQJGÏFK=. 1KÓWïWï dung GÏFK.0Q24 0YjR=ÿÃQNKLSK§QíQJYïDÿëWKuKÃWPO*LiWUÏFëDPYjSK«QWUPVÕPRO )H ,, ÿmEÏR[LKyDWURQJNK{QJNKtO«QOmçWOj 11,12 và 57%, 6,95 và 7%. 6,95 và 14%. 11,12 và 43%. Hướng dẫn giải: +zDWDQKÃWPJDPKÛQKçS;J×P)H)H2)H2O3 và Fe3O4 YjRGXQJGÏFK+&OGmWKXÿmçFPRO+2 YjGXQJGÏFKFKíDJDPKÛQKçSPXÕL0»WNKiFKzDWDQKRjQWRjQPJDP;WURQJGXQJGÏFKFKíDPRO H2SO4 ÿ»F ÿXQQyQJWKXÿmçFGXQJGÏFK<YjDPRO622 V§QSK­PNKñGX\QK©WFëD6+6 &KRPOGXQJGÏFK 1D2+0YjRéVDXNKLSK§QíQJNÃWWK~FWKXÿmçFJDPPÝWFK©WNÃWWëD*LiWUÏFëDDOj 0,125. 0,155. 0.105. 0,145. Hướng dẫn giải: &KRJDPKÛQKçS(J×PKDLHVWHP¥FKKã;Yj< ÿÅXW¥REãLD[LWFDFER[\OLFYjDQFRO0X < MY <  WiFGéQJYïDÿëYßLGXQJGÏFK1D2+WKXÿmçFPÝWDQFRO=YjJDPKÛQKçSPXÕL7&KRWRjQEÝ=WiF GéQJYßL1DGmWKXÿmçFOtWNKt+2ÕWFKi\KRjQWRjQ7WKXÿmçF+2O, Na2CO3 và 0,05 mol CO23K«QWUP NKÕLOmçQJFëD;WURQJ(Oj 30,25% 81,74% 35,97% 40,33%. Hướng dẫn giải:
00:00:00