Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Đề 1 Câu 1: (2,0 đ) Đọc phần trích sau: Nhưng khi nhận được chiếc hoa vàng, chàng mới sợ hãi mà nói: “Đây quả là vật dùng mà vợ tôi mang lúc ra đi”. a. Chỉ ra lời dẫn trực tiếp trong phần trich trên. b. Chuyển lời dẫn trực tiếp trong phần trich trên thành lời dẫn gián tiếp. Câu 2: (2,0 đ) Đọc các câu thơ sau đây: “Một đèo...một đèo...lại một đèo Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo.” (“Đèo Ba Dội”- Hồ Xuân Hương) “Không có kính rồi xe không có đèn Không có mui xe, thùng xe có xước Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước Chỉ cần trong xe có một trái tim.” (“Bài thơ về tiểu đội xe không kính”- Phạm Tiến Duật) a. Chỉ ra các biện pháp tu từ trong các câu thơ trên. b. Phân tích tác dụng của các phép tu từ đó. Câu 3: (2,0 đ) Đọc đoạn thơ sau: “Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm Nhóm bếp lửa ấp iu, nồng đượm Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ Ôi kì lạ và thiêng liêng – bếp lửa!” (“Bếp lửa” – Bằng Việt) Từ “Nhóm” trong câu thơ nào dùng với nghĩa gốc? Từ “Nhóm” trong câu thơ nào dùng với nghĩa chuyển? Phân tích sự chuyển nghĩa của những từ “Nhóm” đó. Câu 4: (2,0 đ) Đặt một đoạn hội thoại có một hoặc một số phương châm hội thoại không được tuân thủ. Phân tích sự vi phạm phương châm hội thoại trong đoạn hội thoại trên. Câu 5: (2,0 đ) Nhận xét về câu nói: “Phu nhân của tôi hôm nay đang đi lên rẫy làm nương.”, có bạn cho rằng cách dùng từ “phu nhân” như vậy không phù hợp. Em có đồng ý như vậy không? Hãy giải thích cho câu trả lời của em.
00:00:00