Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KI I – MÔN SINH HỌC 7 – ĐỀ 2 NĂM HỌC 2018 – 2019 I. Trắc nghiệm (5 điểm) 1. Trùng roi dinh dưỡng giống thực vật ở điểm: A. Dị dưỡng B. Tự dưỡng C. Ký sinh D. Cộng sinh 2. Môi trường sống của thủy tức: A. Nước ngọt B. Nước mặn C. Nước lợ D.Ở đất 3. Hình thức sinh sản giống nhau giữa san hô và thủy tức: A. Tái sinh B. Thụ tinh C. Mọc chồi D. Tái sinh và mọc chồi 4. Đặc điểm không phải của giun dẹp: A. Cơ thể dẹp B. Cơ thể đối xứng toả tròn C. Cơ thể gồm, đầu, đuôi, lưng, bụng. D. Cơ thể đối xứng 2 bên 5. Môi trường kí sinh của giun đũa ở người là: A. Gan B. Thận C. Ruột non D. Ruột già 6. Số đôi phần phụ của nhện là: A. 4 đôi B. 6 đôi C. 5 đôi D. 7 đôi 7. Nơi sống phù hợp với giun dất là: A. Trong nước B. Đất khô C. Lá cây D. Đất ẩm 8. Trai hô hấp bằng: A. Phổi B. Da C. Các ống khí D. Mang 9. Người ta thường câu Tôm sông vào thời gian nào trong ngày? A. Sáng sớm. C. Chập tối. B. Buổi trưa. D. Ban chiều. 10. Đại diện nào dưới đây không thuộc lớp sâu bọ A. Châu chấu B. Bọ ngựa C. Bọ cạp D. Ong II. Tự luận (5 điểm) Câu 1: (2 điểm) Đặc điểm cấu tạo ngoài của giun đất thích nghi với đời sống chui luồn trong đất như thế nào? Nêu lợi ích của giun đất đối với đất trồng trọt. Câu 2: (2 điểm) Vì sao nói san hô chủ yếu là có lợi ? Người ta sử dụng cành san hô để làm gì? Câu 3: (1 điểm) Cấu tạo của trai thích ứng với lối tự vệ có hiệu quả?
00:00:00