Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ THI HỌC KÌ II – MÔN SINH HỌC 10 – ĐỀ 1 I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Câu 1: Trong các chất ức chế sinh trưởng của vi sinh vật, chất nào diệt khuẩn có tính chọn lọc: A. các chất kháng sinh B. cồn, iot C. clo D. các hợp chất phenol Câu 2: Trong công nghiệp sản xuất bột giặt người ta sử dụng một số loại VSV tạo enzym. Vậy những VSV này có đặc tính gì? A.Vi khuẩn ưa axit B.Vi khuẩn ưa bazơ C.Vi khuẩn ưa axit và ưa trung tính D. Vi khuẩn ưa trung tính. Câu 3: Thời gian cần thiết để một tế bào vi sinh vật phân chia được gọi là: A. Thời gian sinh trưởng và phát triển B. Thời gian tiềm phát C. Thời gian sinh trưởng D. Thời gian một thế hệ. Câu 4: ADN, NST nhân đôi ở pha nào của kì trung gian. A. Pha G2 B. Pha G1 và S C. Pha G1 D. Pha S Câu 5: Làm nước mắm là ứng dụng của quá trình: A. Phân giải prôtêin B. Lên men rượu etilic C. Lên men lactic D. Phân giải xenlulôzơ Câu 6: Kết quả của một tế bào sau một lần nguyên phân: A. Tạo ra 2 tế bào con có bộ NST là 2n B. Tạo ra 4 tế bào con có bộ NST là 2n C. Tạo ra 4 tế bào con có bộ NST là n D. Tạo ra 2 tế bào con có bộ NST là n. Câu 7: Hình thức sống của virut là: A. Sống kí sinh không bắt buộc B. Sống hoại sinh C. Sống cộng sinh D. Sống kí sinh bắt buộc Câu 8: Vi sinh vật sử dụng nguồn cacbon là CO2 và nguồn năng lượng là ánh sáng thì có kiểu dinh dưỡng là: A. Quang tự dưỡng B. Hóa tự dưỡng C. Quang dị dưỡng D. Hóa dị dưỡng II. TỰ LUẬN (6 điểm) Câu 1: (3 điểm) a. Thế nào là nuôi cấy liên tục? Người ta sử dụng phương pháp này vào những việc gì? b. Hãy nêu đặc điểm các pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục? Câu 2: (2 điểm) Trình bày các hình thức sinh sản của vi sinh vật nhân thực. Câu 3: (1 điểm) Các bà mẹ thường nhắc con “Ăn kẹo xong phải xúc miệng nhiều lần hoặc đánh răng, nếu không rất dễ bị sâu răng”. Dựa vào kiễn thức đã học em hãy giải thích lời khuyên trên.
00:00:00