Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HB ĐỀ THI ĐỊNH KÌ LẦN 2 NĂM HỌC 2016 TRƯỜNG THPT VIỆT YÊN 1 Câu 1: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của Cách mạng Việt Nam là lực lượng nào? A. Công nhân B. Nông dân C. Tiểu tư sản D. Tư sản dân tộc Câu 2: “Hỡi quân dân toàn quốc!...phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh, quân đội Nhật tan rã trên khắp các mặt trận. Kẻ thù của chúng ta bị ngã gục”... Câu nói đó thể hiện điều gì trong cách mạng tháng Tám? A. Thời kì tiền khởi nghĩa đã bắt đầu B. Cách mạng tháng Tám đã thành công C. Thời cơ khách quan thuận lợi D. Thời cơ chủ quan thuận lợi Câu 3: Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu - Trung Quốc tiếp xúc với tổ chức của người Việt Nam đầu tiên đó là tổ chức nào? A. Tâm tâm xã B. Tân Việt Cách Mạng Đảng C. Việt Nam Quốc dân Đảng D. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên Câu 4: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc Châu Phi nổ ra sớm nhất ở: A. Bắc Phi B. Tây Phi C. Trung Phi D. Nam Phi Câu 5: Sự kiện ngày 17/06/1924 gắn với hoạt động nào của Nguyễn Ái Quốc? A. Người dụ Đại hội quốc tế VII của Quốc tế cộng sản B. Người dự đại hội lần thứ V của quốc tế cộng sản C. Người dự đại hội Nông dân quốc tế D. Người dự đại hội Quốc tế phụ nữ Câu 6: Thời gian và địa điểm diễn ra Hội nghị toàn quốc chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa dành chính quyền tháng Tám năm 1945? A. Ngày 14 đến 15/8/1945, tại Tân Trào B. Ngày 16/8/1945, tại Tân Trào C. Ngày 13/8/1945, tại Pắc Pó D. Ngày 13/8/1945, tại tại Tân Trào Câu 7: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn? A. Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (6/1925) B. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp (12/1920) C. Nguyễn Ái quốc đọc được Soạn thảo luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920) D. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến hội nghị Vecxai Câu 8: Ngày 8/8/1967, tổ chức ASEAN được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) gồm: A. Thái Lan, Brunay, Indonexia, Malaixia, Mianma B. Xingapo, Philippin, Thái Lan, Mianma, Malaixia C. Thái Lan, Indonexia, Philippin, Malaixia, Xingapo, D. Indonexia, Philippin, Brunay, Thái Lan, Xingapo Câu 9: Chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong phạm vi từng nước Đông Dương được đưa ra trong: A. Hội nghị TƯ lần thứ nhất (10/1930) B. Hội nghị TƯ lần thứ 6 (11/1939) C. Hội nghị TƯ lần thứ 7 (11/1940) D. Hội nghị TƯ lần thứ 8 (5/1941) Câu 10: Về hình thức và phương pháp đấu tranh trong thời kỳ 1936 - 1939 diễn ra như thế nào? A. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang B. Lợi dụng tình hình thế giới và trong nước đấu tranh công khai đối mặt với kẻ thù C. Hợp Pháp và nửa hợp Pháp, công khai và nửa công khai D. Đấu tranh trên lĩnh vực nghị trường và chủ yếu Câu 11: Trong những năm 1991 - 2000, tỉ lệ bằng phát minh sang chế của Mĩ so với thế giới là bao nhiêu? A. 1/4 B. 1/5 C. 1/2 D. 1/3 Câu 12: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do ai khởi thảo? A. Lê Hồng Phong B. Nguyễn Ái Quốc C. Trần Phú D. Nguyễn Văn Cừ HOC24.VN 3 Câu 13: Đặc điểm cơ bản của sự phát triển khoa học - kĩ thuật Nhật Bản là: A. Chú trọng giáo dục B. Chi phí nhiều cho nghiên cứu C. Trả lương cao cho các nhà khoa học D. Mua phát minh sang chế từ bên ngoài Câu 14: Yếu tố nào sau đây có tác động làm cho cách mạng tháng Tám 1945 nổ ra và giành thắng lợi? A. Do Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo B. Do thời cơ chủ quan thuận lợi C. Do thời cơ khách quan thuận lợi D. Do nhân dân ta vùng lên đấu tranh đồng loạt ở khắp các địa phương Câu 15: Khi mới thành lập Đảng lấy tên là: A. Đảng Cộng sản Đông Dương B. Đảng Cộng sản Việt Nam C. Đông Dương cộng sản Đảng D. Đảng Lao động Việt Nam Câu 16: Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức nào để thông qua đó truyền bá chủ nghĩa Mác - Lenin vào trong nước? A. Việt Nam quốc dân Đảng B. Tâm tâm xã C. Tân Việt cách mạng Đảng D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Câu 17: Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh ở châu Á, Hội nghị Ianta đã: A. Quyết định Liên Xô tham chiến chống Nhật sau khi chiến tranh kết thúc ở Châu Âu B. Quyết định Liên Xô tham chiến chống Nhật sau khi chiến tranh đang diễn ra ở Châu Âu C. Quyết định Liên Xô tham chiến chống Nhật trước khi chiến tranh kết thúc ở Châu Âu D. Phân công Anh và Pháp phản công tiến đánh Nhật Bản Câu 18: Nhóm các nước Đông Dương đã từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường vào: A. Những năm 70 - 80 của thế kỉ XX B. Những năm đầu của thế kỉ XX C. Những năm 60-70 của thế kỉ XX D. Những năm 80-90 của thế kỉ XX Câu 19: Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức xuất bản trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919-1926) là: A. Chuông rè, An Nam trẻ, Nhành lúa B. Chuông rè, Tin tức, Nhành lúa C. Tin tức, Thời mới, Tiếng dân D. Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê Câu 20: Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của người Nam Phi là: A. Chủ nghĩa đế quốc B. Chủ nghĩa Apacthai C. Chủ nghĩa thực dân mới D. Chủ nghĩa thực dân cũ Câu 21: Mặt trận giữ vai trò chuẩn bị trực tiếp cho Cách mạng tháng Tám là: A. Mặt trận Việt Minh B. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương C. Mặt trận dân chủ Đông Dương D. Mặt trận Liên Việt Câu 22: Những chính sách nào sau đây không phải do chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh ban hành: A. Thành lập chính phủ do giai cấp tư sản nắm quyền B. Xóa bỏ các tạp tục lạc hậu, xây dựng đời sống mới C. Chia ruộng đất cho người nghèo, bãi bỏ các thứ thứ thuế vô lý D. Thực hiện quyền tự do dân chủ. Câu 23: Phong trào cách mạng 1930 - 1931 phát triển đến đỉnh cao vào: A. Tháng 2 đến tháng 4 năm 1930 B. Tháng 5 đến tháng 8 năm 1930 C. Tháng 2 đến tháng 5 năm 1931 D. Tháng 9 đến tháng 10 năm 1930 Câu 24: Sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu là: A. Sự sụp đổ của tư tưởng chủ quan, nong vội B. Sự sụp đổ của mô hình CNXH chưa đúng đắn, khoa học C. Sự sụp đổ của một đường lối sai lầm D. Sự sụp đổ của chế độ XHCN Câu 25: Để thông qua bản Hiến chương và tuyên bố thành lập Liên hợp quốc, hội nghị tại Xanpanxixco (Mỹ) đã diễn ra với sự tham gia của: A. 60 nước B. 50 nước HOC24.VN 5 C. 55 nước D. 45 nước Câu 26: Báo “Búa liềm” là Cơ quan ngôn luận của tổ chức cộng sản nào được thành lập năm 1929 ở Việt Nam? A. An Nam cộng sản Đảng B. Đông Dương cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng C. Đông Dương cộng sản Đảng D. Đông Dương cộng sản liên Đoàn Cân 27: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của: A. Chủ nghĩa Mác -Lenin với phong trào công nhân và phong trào tư sản yêu nước B. Chủ nghĩa Mác -Lenin với tư tưởng Hồ Chí Minh C. Chủ nghĩa Mác -Lenin với phong trào công nhân D. Chủ nghĩa Mác -Lenin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Câu 28: Nguồn lợi nhuận mà Mĩ thu được trong chiến tranh thế giới thứ hai chủ yếu là từ: A. Cho vay nặng lãi B. Cho thuê các căn cứ quân sự ở các nước C. Chiến lợi phẩm thu được từ các trận đánh phát xít D. Buôn bán vũ khí và phương tiện chiến tranh Câu 29: EU chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và Lào vào: A. 1996 B. 1990 C. 1989 D. 1995 Câu 30: Nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa được thành lập vào: A. 1/10/1949 B. 1/10/1948 C. 1/11/1949 D. 1/09/1949 Câu 31: Trọng tâm của đường lối đổi mới ở Trung Quốc (1978-2000) là: A. Phát triển văn hóa, giáo dục B. Phát triển kinh tế C. Phát triển kinh tế, chính trị. D. cải tổ chính trị Câu 32: Liên bang Cộng hòa XHCN Xô Viết tồn tại trong khoảng thời gian nào? A. 1917-1991 B. 1922-1991 C. 1918-1991 D. 1920-1991 Câu 33: Hai khẩu hiệu mà Đảng ta đã vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 -1931 là: A. “Tịch thu ruộng đất của Đế quốc Việt gian” và “tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến”. B. “Chống đế quốc” và “chống phát xít” C. “Độc lập dân tộc” và “ruộng đất dân cày” D. “Tự do dân chủ” và “cơm áo hòa bình” Câu 34: Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức được kí kết tại đâu? A. Bon B. Bếclin C. Niuooc D. Oasinhton Câu 35: Nơi diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất tháng 10 năm 1930 là: A. Quảng Châu - Trung Quốc B. Hương Cảng - Trung Quốc C. Hà Nội - Việt Nam D. Huế - Việt Nam Câu 36: Nguyên nhân chủ yếu làm bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931 là do: A. Thực dân Pháp tăng cường vơ vét, bóc lột nhân dân ta B. Ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới C. Lòng yên nước nồng nàn và căm thù giặc sâu sắc của mọi tầng lớp nhân dân D. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối đúng đắn Câu 37: Ngày 30/8/1945 ghi dấu sự kiện lịch sử gì trong cách mạng tháng Tám? A. Vua Bảo Đại thoái vị B. Cách mạng tháng Tám thành công C. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Sài Gòn D. Cách mạng tháng Tám giành thắng lợi ở Hà Nội Câu 38: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào các ngành: A. Nông nghiệp và thương nghiệp B. Công nghiệp chế biến HOC24.VN 7 C. Nông nghiệp và khai thác mỏ D. Giao thông vận tải Câu 39: Chiến tranh lạnh diễn ra trong thời gian nào? A. 1945 - 1989 B. 1945 - 1991 C. 1947- 1989 D. 1947- 1973 Câu 40: Hạn chế về lực lượng cách mạng nêu ra trong Luận cương chính trị tháng 10/1930 được khắc phục trong Mặt trận nào? A. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương B. Mặt trận dân chủ Đông Dương C. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương D. Mặt trận Việt Minh
00:00:00