Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – ĐỀ 1 I. Trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Màng sinh chất được cấu tạo chủ yếu bởi các phân tử A. Protein và axit nucleic B. Photpholipit và axit nucleic C. Protein và photpholipit D. Protein Câu 2: Khâu quan trọng trong quá trình chuyển hóa năng lượng của thế giới sống là các phản ứng A. Oxi hóa khử B. Thủy phân C. Phân giải các chất D. Tổng hợp các chất Câu 3: Ý nghĩa sinh học của quá trình hô hấp là: A. Đảm bảo sự cân bằng CO2 và O2 trong khí quyển B. Tạo ra năng lượng cuang cấp cho các hoạt động sống của tế bào và cơ thể C. Chuyển hóa glucose thành CO2, H2O và năng lượng D. Thải các chất độc hại ra khỏi tế bào Câu 4: Vai trò của sắc tố quang hợp là: A. Hấp thụ ánh sáng mặt trời để thực hiện quá trình quang hợp B. Hấp thụ ánh sáng đảm bảo tăng nhiệt độ của cây C. Xúc tác các hoạt động sống của cây D. Tham gia quá trình phân giải các chất hữu cơ Câu 5: Hóa tổng hợp là khả năng oxi hóa các chất A. Hữu cơ để lấy năng lượng tổng hợp cacbohidrat B. Hữu cơ để lấy năng lượng tổng hợp protein C. Vô cơ để lấy năng lượng tổng hợp cacbohidrat D. Vô cơ để lấy năng lượng tổng hợp protein Câu 6: Đặc điểm có ở sự phân chia tế bào chất của tế bào thực vật A. Hình thành vách ngăn B. Thắt eo tế bào C. Tạo enzim co thắt D. Liên kết màng tế bào làm nối liền vách ngăn giữa với màng Câu 7: Vai trò của tARN trong sinh tổng hợp protein là: A. Vận chuyển các axit amin B. Đối mã di truyền trong sinh tổng hợp protein C. Tương tác với rARN D. Cả A và B Câu 8: Cấu tạo của 1 phân tử mỡ gồm: A. Một phân tử glixerol với một axit béo B. Một phân tử glixerol với hai axit béo C. Một phân tử glixerol với ba axit béo D. Ba phân tử glixerol với 1 axit béo Câu 9: Khi trời đổ mưa nhiệt độ không khí tăng lên là do: A. Nước liên kết với các phân tử khác trong không khí giải phóng ra nhiệt B. Liên kết hidro giữa các phân tử nước được hình thành giải phóng nhiệt HOC24.VN 2 C. Liên kết hidro giữa các phân tử nước bị phá vỡ giải phóng nhiệt D. Sức căng bề mặt của nước quá cao Câu 10: Điểm giống nhau giữa nguyên phân và giảm phân là: A. Đều xảy ra sự tiếp hợp nhiễm sắc thể B. Đều có hai lần phân bào C. Đều có 1 lần nhân đôi NST D. Đều xảy ra trao đổi chéo NST II. Tự luận (7 điểm) Câu 1 (3 điểm): So sánh sự khác nhau giữa ADN và ARN về mặt cấu trúc và chức năng Câu 2 (3 điểm): Quá trình hô hấp ở thực vật được chia làm mấy giai đoạn? Trình bày các giai đoạn đó. Câu 3 (1 điểm): Tại sao nói enzim có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa vật chất trong tế bào.
00:00:00