Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I HOÁ 12 Câu 1: Có dd FeSO4 lẫn tạp chất là CuSO4. Để thể loại bỏ được tạp chất người ta đã dùng phương pháp đơn giản: A. Dùng Mg để khử ion Cu2+ trong dd th ành Cu không tan. B. Dùng Al để khử ion Cu2+ trong dd th ành Cu không tan. C. Dùng Zn để khử ion Cu2+ trong dd thành Cu không tan. D. Dùng Fe để khử ion Cu2+ trong dd th ành Cu không tan Câu 2: -aminoaxit X chứa một nhóm -NH2. Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: A. H2NCH2CH2COOH. B. H2NCH2COOH. C. CH3CH2CH(NH2)COOH. D. CH3CH(NH2)COOH Câu 3: Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A. C2H5COO-CH=CH2. B. CH3COO-CH=CH2. C. CH2=CH-COO-CH3 D. CH2=CH-COO-C2H5. Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp kim loại (Mg và Zn) trong dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là: A. 36,7 gam B. 63,7 gam C. 35,7 gam D. 53,7 gam Câu 5: Ứng với công thức C3H7NO2 có bao nhiêu aminoaxit là đồng phân của nhau: A. 3 B. 2 C. 5 D. 4 Câu 6: Một chất khi thuỷ phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là A. saccarozơ. B. lipit. C. tinh bột. D. xenlulozơ. Câu 7: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng A. tráng gương. B. trùng ngưng. C. hoà tan Cu(OH)2. D. thủy phân. Câu 8: Ngâm một lá niken trong các dung dịch muối sau: MgSO4, NaCl, CuSO4, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2. Với dung dịch muối nào phản ứng có thể xảy ra? A. AlCl3, Pb(NO3)2 B. CuSO4, Pb(NO3)2 C. MgSO4, CuSO4 D. ZnCl2, Pb(NO3)2 Câu 9: Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch glucozơ đã dùng là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ag = 108) A. 0,20M. B. 0,01M. C. 0,10M. D. 0,02M. Câu 10: Metyl axetat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo : A. CH3COOCH3 B. CH3COOH C. C2H5COOH D. HCOOCH3. Câu 11: Polivinyl clorua (PVC) được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng A. trao đổi. B. trùng hợp. C. axit - bazơ. D. trùng ngưng Câu 12: Cho 4,5 gam C2H5NH2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, lượng muối thu được là (Cho H = 1, C = 12, N = 14, Cl = 35,5) A. 8,15 gam. B. 7,65 gam. C. 0,85 gam. D. 8,10 gam. Câu 13: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. propen B. Stiren C. Toluen D. Isopren Câu 14: Cho các dung dịch: glucozơ, glixerol, fomandehit, etanol. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được cả 4 dung dịch trên? A. Cu(OH)2 B. Nước brom C. Na kim loại D. Dd AgNO3/NH3 Câu 15: Chất nào sau đây vừa tác dụng được với H2NCH2COOH, vừa tác dụng được với CH3NH2? A. HCl. B. NaCl. C. NaOH D. CH3OH. Câu 16: Khi thuỷ phân lipit trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và A. phenol. B. este đơn chức. C. glixerol. D. ancol đơn chức. Câu 17: Cho dần bột sắt vào 50 ml dung dịch CuSO4 0,2M, khuấy nhẹ cho tới khi dung dịch mất màu xanh. Lượng mạt sắt đã dùng là: A. phương án khác. B. 0,056gam C. 0,56gam D. 5,6 gam Câu 18: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh? A. HOOC - CH2 - CH2 - CH(NH2) - COOH B. CH3CH2CH2NH2 C. C6H5NH2 D. H2N – CH2 – COOH Câu 19: Saccarozơ và glucozơ đều thuộc loại: A. Monosaccarit B. polisaccarit C. Cacbohiđrat D. Đisaccarit Câu 20: Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch axit vô cơ, thu được sản phẩm là A. mantozơ B. saccarozơ. C. fructozơ D. glucozơ. Câu 21: Thủy phân este có công thức phân tử là C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được 2 chất hữu cơ Y và Z, trong đó Z có tỷ khối hơi so với H2 bằng 23. Tên của X là: A. Propyl fomat B. Metyl axetat C. etyl axetat D. Metyl propionat Câu 22: Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là A. polistiren B. polivinyl clorua. C. polimetyl metacrylat. D. polietilen. Câu 23: Cho các chất: etylamin (C2H5NH2), phenylamin (C6H5NH2), ammoniac (NH3). Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãy: A. NH3 < C2H5NH2 < C6H5NH2 B. C2H5NH2 < NH3 < C6H5NH2 C. C6H5NH2 < C2H5NH2 < NH3 D. C6H5NH2 < NH3 < C2H5NH2 Câu 24: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng. B. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. C. AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng. D. kim loại Na. Câu 25: Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là A. C2H5COONa và CH3OH. B. CH3COONa và CH3OH. C. CH3COOH và CH3OH. D. CH3COONa và C2H5OH. Câu 26: Để nhận ra ba dung dịch chất hữu cơ: H2NCH2COOH, CH3CH2COOH và CH3(CH2)3NH2 chỉ cần dùng một hóa chất nào: A. NaOH B. CH3OH/HCl C. Quỳ tím D. HCl Câu 27: Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là A. CH2 = CHCOOH B. CH3COOH. C. C2H5OH. D. H2NCH2COOH. Câu 28: Cation R+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p6. Nguyên tử R là: A. Cl B. F C. Na D. K Câu 29: Hãy cho biết nhũng tính chất vật lý chung của kim loại: A. Tính dẫn nhiệt, dẫn điện, có ánh kim B. Tính dẫn điện, dẫn nhiệt C. Tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim. D. Tính dẻo, tính dẫn điện Câu 30: Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với A. dung dịch NaOH. B. dung dịch NaCl. C. nước Br2. D. dung dịch HCl
00:00:00