Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 Đề kiểm tra 15 phút Môn: Sinh học – đề 2 Họ và tên: …………………………………………. Lớp: ……………………………………………….. Câu 1: Sinh học 7 gồm mấy ngành động vật không xương sống A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 Câu 2: Đặc điểm có ở động vật mà không có ở thực vật là: A. Có cấu tạo tế bào B. Lớn lên và sinh sản C. Tự tổng hợp chất hữu cơ D. Có khả năng di chuyển Câu 3: Thế giới động vật đa dạng và phong phú về: 1. Số loài 2. Kích thước cơ thể 3. Lối sống 4. Môi trường sống Số phát biểu đúng là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 4: Đặc điểm trùng roi xanh khác thực vật là A. Có hạt diệp lục B. Có màng tế bào C. Điểm mắt D. Nhân Câu 5: Trùng roi xanh sinh dưỡng bằng hình thức A. Tự dưỡng B. Dị dưỡng C. Kí sinh D. Tự dưỡng và dị dưỡng Câu 6: Động vật nguyên sinh là động vật đơn bào có cấu tạo đơn giản nhất A. Trùng roi B. Trùng biến hình C. Trùng giày D. Trùng kiết lị Câu 7: Hình ảnh sau nói về giai đoạn sinh sản nào của trùng roi xanh A. Tế bào tiếp tục tách đôi B. Màng tế bào bắt đầu tách đôi C. Nhân và roi tách nhau hoàn toàn D. Nhân và roi bắt đầu phân đôi Câu 8: Dinh dưỡng ở trùng biến hình 1. Lập tức hình thành chân giả thứ 2 vây lấy mồi 2. Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh 3. Khi một chân giả tiếp cận mổi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ ….) 4. Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hóa Thứ tự đúng là: A. 1 – 2 – 3 – 4 B. 3 – 1 – 2 – 4 C. 3 – 2 – 1 – 4 D. 2 – 3 – 1 – 4 Câu 9: Động vật nguyên sinh có hình thức sinh sản hữu tính (sinh sản tiếp hợp) là: HOC24.VN 2 A. Trùng roi B. Trùng biến hình C. Trùng sốt rét D. Trùng giày Câu 10: Trùng kiết lị kí sinh ở: A. Máu người B. Phổi người C. Tuyến nước bọi của muỗi D. Thành ruột Câu 11: Phát biểu sai khi nói về đặc điểm chung của động vật A. Có khả năng di chuyển B. Không có khả năng tồn tại nếu thiếu ánh sáng mặt trời C. Dị dưỡng (sử dụng các chất hữu cơ có sẵn) D. Có hệ thần kinh và giác quan Câu 12: Vùng khí hậu có động vật đa dạng và phong phú hơn các vùng khí hậu khác là A. Nhiệt đới B. Ôn đới C. Nam Cực D. Hàn đới và ôn đới Câu 13: Trùng giày có mấy không bào co bóp A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 14: Vòng đời của trùng sốt rét 1. Chiu vào kí sinh ở hồng cầu 2. Phá vỡ hồng cầu chiu ra ngoài tiếp tục vòng đời kí sinh mới 3. Sử dụng chất nguyên sinh trong hồng cầu, sinh sản vô tính cho nhiều cá thể mới Thứ tự đúng là: A. 1 – 2 – 3 B. 2 – 3 – 1 D. 1 – 3 – 2 C. 3 – 2 – 1 Câu 15: Thức ăn của trùng giày gồm: A. Thực vật B. Cá C. Vi khuẩn, vụn hữu cơ D. Ốc nhỏ
00:00:00