Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 Đề kiểm tra 15 phút Môn: Sinh học – Đề 1 Họ và tên: ……………………………………. Lớp: ………………………………………….. Câu 1: Thế giới động vật đa dạng và phong phú về: 1. Số loài 2. Kích thước cơ thể 3. Lối sống 4. Môi trường sống Số phát biểu đúng là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 2: Đặc điểm có ở thực vật mà không có ở động vật là: A. Có cấu tạo tế bào B. Có thành xelulozo C. Có khả năng di chuyển D. Có hệ thần kình và giác quan Câu 3: Sinh học 7 đề cập tới mấy ngành động vật chủ yếu A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 Câu 4: Trùng roi di chuyển nhờ: A. Chân B. Lông C. Đuôi D. Roi Câu 5: Đặc điểm giống nhau giữa trùng roi và thực vật là: 1. Cấu tạo tế bào 2. Không bào co bóp 3. Hạt diệp lục 4. Nhân 5. Màng tế bào Các phát biểu đúng là A. 1, 2, 3, 4, 5 B. 1, 2, 4, 5 C. 2, 3, 4, 5 D. 1, 3, 4, 5 Câu 6: Động vật nguyên sinh là động vật đơn bào có cấu tạo đơn giản nhất A. Trùng roi B. Trùng biến hình C. Trùng giày D. Trùng kiết lị Câu 7: Trùng roi xanh sinh dưỡng bằng hình thức A. Tự dưỡng B. Dị dưỡng C. Kí sinh D. Tự dưỡng và dị dưỡng Câu 8: Trùng biến hình di chuyển nhờ A. Chân giả B. Lông bơi C. Roi bơi D. Đuôi giả Câu 9: Động vật nguyên sinh có đời sống kí sinh là: A. Trùng roi và trùng sốt rét B. Trùng giày và trùng kiết lị C. Trùng kiết lị và trùng sốt rét D. Trùng biến hình và trùng sốt rét Câu 10: Hình ảnh sau nói về giai đoạn sinh sản nào của trùng roi xanh A. Tế bào tiếp tục tách đôi B. Màng tế bào bắt đầu tách đôi C. Nhân và roi tách nhau hoàn toàn D. Nhân và roi bắt đầu phân đôi HOC24.VN 2 Câu 11: Vòng đời của trùng sốt rét 1. Chiu vào kí sinh ở hồng cầu 2. Sử dụng chất nguyên sinh trong hồng cầu, sinh sản vô tính cho nhiều cá thể mới 3. Phá vỡ hồng cầu chiu ra ngoài tiếp tục vòng đời kí sinh mới Thứ tự đúng là: A. 1 – 2 – 3 B. 2 – 3 – 1 D. 1 – 3 – 2 C. 3 – 2 – 1 Câu 12: Phát biểu sai khi nói về đặc điểm chung của động vật A. Có khả năng di chuyển B. Tự dưỡng (tự tổng hợp các chất hữu cơ) C. Dị dưỡng (sử dụng các chất hữu cơ có sẵn) D. Có hệ thần kinh và giác quan Câu 13: Thức ăn của trùng giày gồm: A. Thực vật B. Cá C. Vi khuẩn, vụn hữu cơ D. Ốc nhỏ Câu 14: Trùng kiết lị kí sinh ở: A. Máu người B. Phổi người C. Tuyến nước bọi của muỗi D. Thành ruột Câu 15: Đâu không phải là nơi kí sinh của trùng sốt rét A. Máu người B. Phổi người C. Tuyến nước bọi của muỗi D. Thành ruột
00:00:00