bool(false)

Đề kiểm tra 15 phút - Môn sinh học 10 - Đề 3

Nội dung

HOC24.VN 1 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – ĐỀ 3 Câu 1: Đặc điểm nào sau đây không phải của tế bào nhân sơ: A. Có kích thước nhỏ B. Không có các bào quan có màng bao bọc C. Nhân có màng bao bọc D. Nhân chưa có màng bao bọc Câu 2: Cấu trúc nào sau đây thuộc tế bào nhân sơ? A. Virut B. Tế bào động vật C. Vi khuẩn D. Tế bào thực vật Câu 3: Tế bào nhân sơ có cấu tạo gồm: A. Màng sinh chất, tế bào chất, vùng nhân B. Tế bào chất, vùng nhân, các bào quan C. Màng sinh chất, các bào quan, vùng nhân D. Nhân phân hóa, các bào quan, màng sinh chất Câu 4: Đặc điểm của tế bào nhân thực khác so với tế bào nhân sơ là: A. Có màng sinh chất B. Có các bào quan có màng bao bọc C. Có màng nhân D. B và C Câu 5: Vai trò của nhân tế bào A. Chứa đựng thông tin di truyền B. Cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào C. Vận chuyển các chất thải cho tế bào D. Duy trì sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường Câu 6: Vai trò của trung thể trong tế bào: A. Chứa chất dự trữ cho tế bào B. Tham gia hình thành thoi vô sắc khi tế bào phân chia C. Là nơi oxi hóa các chất tạo năng lượng cho tế bào D. Bảo vệ tế bào Câu 7: Điểm giống nhau về cấu tạo giữa lục lạp và ti thể là: A. Có chứa sắc tố quang hợp B. Có chứa nhiều loại enzim hô hấp C. Được bao bọc bởi lớp màng kép D. Có chứa nhiều phân tử ATP Câu 8: Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về lục lạp A. Có chứa nhiều trong các tế bào động vật B. Có thể không có trong tế bào của cây xanh C. Là loại bào quan nhỏ nhất D. Có chứa sắc tố diệp lục tạo màu xanh ở lá cây Câu 9: Đặc điểm của sự vận chuyển các chất qua màng tế bào bằng sự khuếch tán là: A. Chỉ xảy ra với những phân tử có đường kính lớn hơn đường kính của lỗ màng B. Chất luôn vận chuyển từ nơi nhược trương sang nơi ưu trương C. Là hình thức vận chuyển chỉ có ở tế bào thực vật D. Dựa vào sự chênh lệch nồng độ các chất ở trong và ngoài màng Câu 10: Sự thẩm thấu là: A. Sự di chuyển của các phân tử chất tan qua màng B. Sự khuếch tán của các phân tử đường qua màng C. Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng D. Sự di chuyển của các ion quan màng
00:00:00