Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – ĐỀ 2 Câu 1: Thứ tự sắp xếp các cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao: A. Cơ thể, quần thể, hệ sinh thái, quần xã B. Quần xã, quần thể, hệ sinh thái, cơ thể C. Quần thể, quần xã, cơ thể, hệ sinh thái D. Cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái Câu 2: Phân tử ADN và ARN có tên gọi chung là: A. Protein B. Polisaccarit C. Axit nucleic D. Nucleotit Câu 3: Đặc điểm chung của protein và axit nucleic là A. Đại phân tử có cấu trúc đa phân B. Là thành phần cấu tạo của màng tế bào C. Đều được cấu tạo từ các đơn phân là axit amin D. Đều được cấu tạo từ các nucleotit Câu 4: Sinh vật nào sau đây có cấu tạo cơ thể đơn bào và có nhân chuẩn A. Động vật nguyên sinh B. Vi khuẩn C. Virut D. Nấm Câu 5: Những cơ thể có cấu tạo đa bào và là nhân chuẩn: A. Thực vật, nấm, động vật B. Nguyên sinh, khởi sinh, động vật C. Thực vật, nguyên sinh, khởi sinh D. Nấm, khởi sinh, thực vật Câu 6: Trong các đơn vị phân loại dưới đây, đơn vị thấp nhất so với các đơn vị còn lại là: A. Họ B. Lớp C. Bộ D. Loài Câu 7: Thứ tự sắp xếp các đường từ đơn giản đến phức tạp A. Disaccarit, monosaccarit, polisaccarit B. Monosaccarit, disaccarit, polisaccarit C. Polisaccarit, monosaccarit, disaccarit D. Monosaccarit, polisaccarit, disaccarit Câu 8: Lipit là chất có đặc tính A. Tan ít trong nước B. Tan nhiều trong nước C. Không tan trong nước D. Có ái lực rất mạng với nước Câu 9: Nguyên tố hóa học nào sau đây có trong protein nhưng không có trong lipit và đường: A. Photpho B. Nito C. Natri D. Canxi Câu 10: Đơn phân của protein là: A. Monosaccarit B. Photpholipit C. Axit amin D. Nucleic
00:00:00