Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 Đề kiểm tra 15 phút Môn: Sinh học – Đề 1 Họ và tên: ……………………………………. Lớp: ………………………………………….. Câu 1: Phát biểu sai khi nói về đời sống của cá chép A. Cá chép sống trong môi trường nước ngọt B. Cá chép là động vật hằng nhiệt C. Nhiệt độ cơ thể không ổn định phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường D. Cá chép ăn tạp Câu 2: Sự sắp xếp vảy cá trên thân khớp với nhau như ngói lợp ở cá có ý nghĩa A. Giảm sức cản của nước B. Có vai trò như bơi chèo C. Giảm ma sát giữa da cá và môi trường nước D. Giúp cá cử động dễ dàng theo chiều ngang Câu 3: Vây chẵn của cá chép gồm: A. Vây ngực và vây hậu môn B. Vây bụng và vây lưng C. Vây hậu môn và vây lưng D. Vây ngực và vây bụng Câu 4: Chức năng của vây đuôi là: A. Giúp cho cá bơi B. Giữ thăng bằng C. Rẽ trái, rẽ phải D. Lên, xuống và giữ thăng bằng Câu 5: Tim cá cấu tạo gồm A. 2 ngăn B. 3 ngăn C. 4 ngăn D. 1 ngăn Câu 6: Máu đi nuôi cơ thể của ếch là máu A. Máu đỏ tươi B. Máu đỏ thẫm C. Máu pha D. Máu pha và máu đỏ tươi Câu 7: Thứ tự vận chuyển máu trong hệ tuần hoàn của cá chép A. Tâm thất → Động mạch chủ bụng → Các mao mạch mang → Động mạch chủ lưng → Các mao mạch ở các cơ quan → Tĩnh mạch bụng → Tâm nhĩ rồi lặp lại. B. Tâm thất → Động mạch chủ lưng → Các mao mạch mang → Động mạch chủ bụng → Các mao mạch ở các cơ quan → Tĩnh mạch bụng → Tâm nhĩ rồi lặp lại. C. Tâm nhĩ → Động mạch chủ lưng → Các mao mạch mang → Động mạch chủ bụng → Các mao mạch ở các cơ quan → Tĩnh mạch bụng → Tâm thất rồi lặp lại. D. Tâm nhĩ → Động mạch chủ bụng → Các mao mạch mang → Động mạch chủ lưng → Các mao mạch ở các cơ quan → Tĩnh mạch bụng → Tâm thất rồi lặp lại. Câu 8: Các đại diện nào sau đây thuộc lớp cá sụn A. Cá chép và cá nhám B. Cá đuối và cá nhám C. Cá nhám và cá vền D. Cá chép và cá vền Câu 9: Đại diện nào của lớp cá dưới đây sống trong những hốc bùn đất dưới đáy A. Cá nhám B. Cá chép C. Lươn D. Cá đuối HOC24.VN 2 Câu 10: Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về đặc điểm chung của lớp lưỡng cư A. Là động vật biến nhiệt B. Di chuyển bằng bốn chi C. Da có phủ vảy, khô D. Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn Câu 11: Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày A. Vì chúng tiêu diệt sâu bọ phá hại mùa màng vào ban ngày B. Vì thức ăn của chúng là sâu bọ C. Vì chúng tiêu diệt sâu bọ phá hại mùa màng vào ban đêm D. Vì chúng là động vật ăn tạp Câu 12: Đại diện nào sau đây thuộc bộ lưỡng cư không chân? A. Cá cóc Tam Đảo B. Ếch cây C. Ếch đồng D. Ếch giun Câu 13: Tập tính tự vệ của ễnh ương lớn là: A. Trốn chạy B. Dọa nạt C. Tiết nhựa độc D. Ẩn nấp Câu 14: Lớp lưỡng cư được chia thành A. 1 bộ B. 2 bộ C. 3 bộ D. 4 bộ Câu 15: Đặc điểm của lớp cá sụn là: A. Có bộ xương bằng chất sụn, khe mang trần, da nhám, miệng nằm ở mặt bụng B. Có bộ xương bằng chất sụn, có nắp mang, da phủ vảy, miệng nằm ở mặt bụng C. Có bộ xương bằng chất xương, có nắp mang, da phủ vảy D. Có bộ xương bằng chất xương, khe mang trần, da nhám Câu 16: Ếch có hai hình thức di chuyển là: A. Bò và bơi B. Nhảy và bò C. Bơi và trườn D. Bơi và nhảy Câu 17: Đặc điểm sinh sản và phát triển của ếch A. Đẻ con, thụ tinh ngoài, phát triển qua biến thái B. Đẻ con, thụ tinh ngoài, phát triển không qua biến thái C. Đẻ trứng, thụ tinh ngoài, phát triển không qua biến thái D. Đẻ trứng, thụ tinh ngoài, phát triển qua biến thái Câu 18: Trong các động vật thuộc lớp cá sau, động vật có thể gây ngộ độc cho con người A. Cá chép B. Lươn C. Cá vàng D. Cá nóc Câu 19: Ếch hô hấp chủ yếu nhờ A. Mang B. Da C. Phổi D. Cả A và C Câu 20: Đặc điểm nào sau đây không có ở ếch đồng A. Sống ở những nơi ẩm ướt, gần bở nước B. Thường kiếm mồi vào buổi sáng C. Là động vật biến nhiệt D. Có hiện tượng trú đông
00:00:00