Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 Đề kiểm tra 15 phút – Chương III: Thân Câu 1: Các thành phần chính của thân cây gồm: A. Thân, cành, chồi nách B. Thân, cành, chồi ngọn C. Thân, cành, chồi ngọn, chồi nách D. Thân, chồi ngọn, chồi nách Câu 2: Chồi nách có vai trò A. Giúp thân và cánh dài ra B. Phát triển thành cành mang lá hoặc cành mang hoa C. Phát triển thành cành mang hoa D. Phát triển thành cành mang hoa hoặc hoa Câu 3: Điểm giống nhau giữa chồi hoa và chồi lá là: A. Đều có mô phân sinh ngọn B. Đều có mầm hoa C. Đều có mầm lá D. Đều phát triển thành cành mang lá Câu 4: Ví dụ nào sau đây nói về cây thân bò A. Cây dừa B. Cây rau má C. Cây đậu D. Cây đa Câu 5: Ví dụ nào sau đây nói về cây thân cột A. Cây dừa B. Cây rau má C. Cây đậu D. Cây đa Câu 6: Thân cây dài ra là do: A. Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh rễ B. Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn C. Sự phân chia tế bào ở mô mềm D. Sự phân chi tế bào ở mô cứng Câu 7: Ví dụ nào sau để khi cần tăng năng suất người ta sẽ ngắt ngọn A. Cây bông B. Cây bạch đàn C. Cây đay D. Cây lim Câu 8: Căn cứ vào cách mọc của thân, người ta chia thân làm 3 loại là: A. Thân quấn, tua cuốn, thân bò B. Thân gỗ, thân cột, thân cỏ C. Thân đứng, thân leo, thân bò D. Thân cứng, thân mềm, thân bò Câu 9: Nhóm cây thường tỉa cành là: A. Cây mít, cây xoài, cây mía. B. Cây bạch đàn, cây lúa, cây cà chua C. Cây bạch đàn, cây xoan, cây đay. D. Cây bưởi, cây bông, cây cà phê. Câu 10: Thân cây to ra là do: A. Sự phân chia của các tế bào ở mô phân sinh ngọn B. Sự phân chia của các tế bào ở tầng sinh vỏ C. Sự phân chia của các tế bào ở tầng sinh trụ HOC24.VN 2 D. Sự phân chia của các tế bào ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ Câu 11: Tầng phát sinh ở thân cây gồm A. Tầng sinh trụ và tầng sinh vỏ B. Tầng sinh vỏ và biểu bì C. Tầng sinh trụ và bó mạch D. Bó mạch và biểu bì Câu 12: Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ A. Mạch rây và mạch gỗ B. Mạch gỗ C. Mạch rây D. Lông hút Câu 13: Ví dụ về cây thân củ A. Khoai tây B. Dong ta C. Xương rồng D. Củ gừng Câu 14: Biến dạng của thân gồm A. Thân củ, thân mọng nước và thân leo B. Thân củ, thân mọng nước và thân rễ C. Thân đứng, thân leo và thân bò D. Thân củ, thân cứng và thân leo Câu 15: Vai trò của thân củ, thân rễ là A. Giữ nước cho cây B. Giúp cây đứng vững C. Chứa chất dự trữ D. Giúp cây bò trên mặt đất
00:00:00