Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – MÔN SINH HỌC 9 – ĐỀ 3 I. Trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: trong quá trình hình thành tinh trùng ở cơ thể người, từ 1 tế bào sinh tinh tạo ra số loại tinh trùng là: A. 1 loại B. 2 loại C. 3 loại D. 4 loại Câu 2: Khi giao phấn giữa hai cây có kiểu hình thân cao, quả dài với thân thấp, tròn. Ở đời con thu được 4 loại kiểu hình sau: (1) thân cao, quả tròn; (2) thân cao quả dài; (3) thân thấp, quả tròn; (4) thân thấp, quả dài. Biết rằng không xảy ra đột biến. Những kiểu hình được gọi là biến dị tổ hợp? A. (1) và (2) B. (2) và (3) C. (3) và (4) D. (1) và (4) Câu 3: Khi gieo đồng thời 2 đồng kim loại nhiều lần, sự xuất hiện các mặt của 2 đồng kim loại với tỉ lệ xấp xỉ là 1SS : 2SN : 1NN liên quan đến điều nào sau đây: A. Tỉ lệ giao tử của cơ thể dị hợp 1 cặp gen B. Tỉ lệ kiểu gen ở F1 khi lai 2 cơ thể dị hợp 1 cặp gen. C. Tỉ lệ giao tử của cơ thể dị hợp 2 cặp gen D. Tỉ lệ kiểu gen ở F1 khi lai 2 cơ thể thuần chủng tương phản 1 cặp gen. Câu 4: Ở người tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1:1 do nguyên nhân nào sau đây? A. Nam giới cho 2 loại tinh trùng X và Y có số lượng như nhau B. Xác xuất thụ tinh giữa tinh trùng X và tinh trùng Y với trứng như nhau. C. Sức sống của hợp tử XX và XY như nhau. D. Cả A, B, C Câu 5: Có 5 tinh bào bậc I tiến hành giảm phân, kết quả nào sau đây đúng: A. Có 20 tinh trùng B. Có 15 tinh trùng C. Có 10 tinh trùng D. Có 5 tinh trùng Câu 6: Tương quan về số lượng giữa axit amin và nuclêotit của mARN khi ở trong ribôxôm? A. 2 nuclêotit quy định 1 axit amin B. 4 nuclêotit quy định 1 axit amin C. 3 nuclêotit quy định 1 axit amin D. 5 nuclêotit quy định 1 axit amin II. Tự luận (7 điểm) HOC24.VN 2 Câu 1: (3 điểm) a. Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ADN và ARN? b. Cho một đoạn ARN có trình tự nuclêotit như sau: -A-U-G-X-A-X-G-U-, Hãy xác định trình tự các nuclêotit trên mạch khuôn và mạch bổ sung của ADN. Câu 2: (3 điểm) Ở cà chua, cây cao (A) là trội so với cây thấp (a) a. Tìm kiểu gen của dạng cây cao. b. Cho cây cao thuần chủng lai với cây thấp, kết quả kiểu hình F1 và F2 như thế nào? Viết sơ đồ lai? Câu 3: (1 điểm) Quan niệm rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái là đúng hay sai? Vì sao?
00:00:00