Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – ĐỀ 1 I. Trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Tế bào ở loại mô nào có khả năng phân chia A. Mô mềm B. Mô nâng đỡ C. Mô phân sinh D. Mô che chở Câu 2: Tế bào lớn lên nhờ A. Quá trình trao đổi chất B. Quá trình phân chia C. Quá trình hấp thụ nước D. Do tăng kích thước Câu 3: Ví dụ nào sau đây thuộc cây rễ cọc A. Cây lúa B. Cây cải C. Cây bèo tây D. Cây hành tây Câu 4: Củ dong ta là biến dạng nào của thân A. Thân củ dưới mặt đất B. Thân rễ dưới mặt đất C. Thân củ trên mặt đất D. Thân rễ dưới mặt đất Câu 5: Chồi nách có vai trò A. Giúp thân và cành dài ra B. Phát triển thành cành mang hoa hoặc hoa C. Phát triển thành cành mang lá D. Cả B và C Câu 6: Thân cây dài ra là do: A. Sự phân chia của tế bào mô phân sinh ngọn B. Sự phân chia của tế bào mô phân sinh cành C. Sự phân chia của tế bào mô phân sinh lá D. Sự phân chia của tế bào mô phân sinh rễ II. Tự luận (7 điểm) Câu 1: (3 điểm): Kể tên và nêu chức năng các miền của rễ. Trong đó miền nào có vai trò làm cho rễ dài ra? Vì sao? Câu 2: (1 điểm): Kể tên các loại rễ. Mỗi loại lấy 3 ví dụ Câu 3: (2 điểm): a. Thân to và dài ra do bộ phận nào? b. Tại sao khi trồng đậu, bông, cà phê…người ta thường dùng biện pháp bấm ngọn mà không dùng biện pháp tỉa cành?
00:00:00