bool(false)

Đề kiểm tra 1 tiết - Môn sinh học 10 - Đề 2

Nội dung

HOC24.VN 1 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – ĐỀ 2 I. Trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Hệ thống sinh vật được chia ra thành A. 5 giới B. 4 giới C. 3 giới D. 6 giới Câu 2: Đặc điểm cấu tạo của giới Khởi sinh là: A. Tế bào nhân sơ B. Đơn bào C. Đa bào D. A và B Câu 3: Nếu trung bình 1 axit amin nặng 110 đvC thì khối lượng của một protein có 500 axit amin là: A. 5,5 x 103 B. 5,5 x 104 C. 55 x 105 D. 5,5 x 106 Câu 4: Cacbohidrat gồm những chất nào trong những chất sau: A. Glucose, frutose, axit amin B. Glucose, glixerin, galactose C. Glucose, fructose, galactose D. Glucose, galactose, axit Câu 5: Vai trò của riboxom là: A. Tham gia tổng hợp protein B. Tham gia tổng hợp đường saccrarit C. Tổng hợp các chất béo D. Phân hủy protein Câu 6: Vai trò của sắc tố quang hợp là: A. Hấp thụ ánh sáng đảm bảo tăng nhiệt độ cho cây B. Hấp thụ ánh sáng mặt trởi để quang hợp C. Phân giải các chất hữu cơ D. Xúc tác quá trình tổng hợp chất hữu cơ Câu 7: Vai trò của bộ máy gongli là: A. Phân xưởng lắp ráp, đóng gói và phân phối các sản phẩm B. Kiểm tra tiến độ quá trình đồng hóa của tế bào C. Phát hiện các sản phẩm có hại trong tế bào D. Tạo ra các túi tiết để đưa chất bã ra ngoài Câu 8: Trong tế bào protein luôn đổi mới nhưng vẫn giữ được tính đặc thù là do: A. Protein có cấu trúc phức tạp khó biến đổi B. Có sự cân bằng giữa lượng protein tổng hợp và phân hủy C. Gen cấu trúc tổng hợp nên protein có cấu trúc ổn định D. Cơ chế điều khiển hoạt động nội tại của tế bào II. Tự luận (6 điểm) Câu 1 (1 điểm): Tại sao trâu bò đều ăn cỏ nhưng thịt trâu lại khác thịt bò Câu 2 (3 điểm): So sánh sự khác nhau giữa axit nucleic và protein về mặt cấu trúc và chức năng Câu 3 (2 điểm): Thế nào là sự vận chuyển các chất qua màng? Có mấy cách vận chuyển thụ động? Sự khuếch tán các chất vào tế bào phụ thuộc vào những yếu tố nào?
00:00:00