Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

1 Trường TH & THCS Phương Trà Thứ ...... ngày ..... tháng ..... năm 20.. Họ và tên:............................... Kiểm tra một tiết Địa lí 7 Lớp: 7..... Thời gian: 45’ GV: Trương Nhựt Tân Đề bài: I. Phần trắc nghiệm: Hãy chọn đáp án đúng nhất bằng cách khoanh tròn: Câu 1: Nhóm người trong độ tuổi lao động là: a. 0 đến 14 b. 15 đến 59 c. 60 trở lên Câu 2: Đới nóng nằm trong vị trí: a. 50B đến 50N b. 50 đến 2 chí tuyến c. trong vùng nội chí tuyến Câu 3: Khí hậu nhiệt đới gió mùa phân bố chủ yếu: a. Đông Á b. Tây Nam Á c. Nam Á và Đông Nam Á Câu 4: Dân cư Việt Nam chủ yếu thuộc chủng tộc nào trên thế giới: a. Môn-gô-lô-it b. Ơ-rô-pê-ô-it c. Nê-grô-it II. Phần tự luận: 6 điểm Câu 1: Hãy nêu đặc điểm khí hậu của môi trường nhiệt đới gió mùa? Câu 2: Đô thị hoá phát triển mạnh ở đới nóng đã để lại những hậu quà gì? Câu 3: Di dân theo hướng tích cực là di dân như thế nào? Cho ví dụ ?
00:00:00