Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HOÁ 12 CHƯƠNG I: ESTE - LIPIT Câu 1. Khi xà phòng hóa este có CTPT là C4H6O2 ta thu được 1 muối và 1 ancol no. CTPT của X là: A. CH3COOCH=CH2 B. HCOOCH2-CH=CH2 C. HCOO-CH=CH-CH3 D.CH2=CH-COO-CH3 Câu 2. Xà phòng được điều chế bằng cách nào sau đây ? A. phân hủy mỡ trong mỗi trường axit B. thủy phân mỡ trong môi trường kiềm C. phản ứng của axit với kim loại D. đehidro hóa mỡ tự nhiên Câu 3. Phát biểu nào sau đây không đúng ? A. khi thuỷ phân chất béo thì thu được glixerol và các axit béo B. chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ C. dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố D. chất béo là este của glixerol và axit cacboxylic mạch cacbon dài không phân nhánh. Câu 4. Khi thủy phân chất nào sau đây sẽ thu được glixerol ? A. muối B. este dơn chức C. chất béo D. etyl axetat Câu 5. Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol và 2 loại axit béo. Hai loại axit béo đó là: A.C15H31COOH và C17H35COOH B.C17H33COOH và C15H31COOH C.C17H31COOH và C17H33COOH D.C17H33COOH và C17H35COOH Câu 6. Xà phòng hóa hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp hai este đơn chức, no, mạch hở là đồng phân của nhau cần dùng 300 ml NaOH 1M. Công thức cấu tạo của hai este là: A. CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3. B. HCOOC2H5 và CH3COOCH3. C. CH3COOC2H3 và C2H3COOCH3. D. C2H5COOC2H5 và CH3COOC3H7. Câu 7. Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, là: A. anđehit axetic, butin-1, etilen. B. axit fomic, vinylaxetilen, propin. C. anđehit fomic, axetilen, etilen. D. anđehit axetic, axetilen, butin-2. Câu 8 . C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân tác dụng với dung dịch NaOH? A.6 B.3 C.4 D.5 Câu 9 . Metyl Propionat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo : A.HCOOC3H7. B.C2H5COOCH3 C.C3H7COOH D. C2H5COOH Câu 10. Đun sôi hỗn hợp X gồm 9 gam axit axetic và 4,6 gam ancol etylic với H2SO4 đặc làm xúc tác đến khi phản ứng kết thúc thu được 6,6 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là: A. 75%. B. 80%. C. 65%. D. 90%. Câu 11. Este được tạo ta từ axit axetic và ancol nào sau đây có mùi X chuối chín. A. 2 – metyl propanol. B. 2 – metyl butanol. C. 3 –metyl butanol. D. 2,3-đi metyl butanol. Câu 12. Thủy phân 4,3 g este X đơn chức, mạch hở (có xúc tác axit) đến khí phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp 2 andehit .Cho Yvà Z phản ứng tráng gương thu được 21,6 g Ag. CTCT của X là: A. CH3COOCH=CH2 B. HCOOCH=CH-CH3 C. HCOOCH2CH=CH2 D. HCOOC(CH3)=CH2 Câu 13. Cho 3 chất là X: CH3CH2CH2COOH; Y: CH3(CH2)3CH2OH; Z: CH3COOC2H5. Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi là ? A.Z < Y < X. B. X < Y < Z. C. Y< Z < X. D. Z< X <Y Câu 14. Yếu tố không làm tăng hiệu suất phản ứng este hóa là (chương 1/bài 1/riêng NC/mức 2) A. tăng nồng độ axit B. tăng nồng độ ancol C. tăng nồng độ este D. giảm nồng độ este Câu 15. Để biến một số dầu thành mỡ rắn, hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình nào sau đây A. Cô cạn ở nhiệt độ cao. B. Hiđro hóa (có xúc tác Ni, t0). C.Oxi hóa chất béo lỏng. D. Xà phòng hóa. Câu 16. Khi cho một ít mỡ lợn (sau khi rán, giả sử là tristearin) vào bát sứ đựng dung dịch NaOH, sau đó đun nóng và khuấy đều hỗn hợp một thời gian. Những hiện tượng nào quan sát được sau đây là đúng? A. Miếng mỡ nổi, không thay đổi gì trong quá trình đun nóng và khuấy. B. Miếng mỡ chìm xuống, sau đó tan dần. C. Miếng mỡ nổi, sau đó tan dần. D. Miếng mỡ chìm xuống, không tan. Câu 17. Xà phòng hóa một triglixerit X bằng dung dịch NaOH dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,92 gam glixerol và m gam hỗn hợp Y gồm muối của axit oleic và 3,02 gam muối của axit linoleic. Số cấu tạo có thể có của X và giá trị của a là : A. 2 , 8,82 B. 6 , 8,81 C. 4 , 8,84 D. 2, 8,81 Câu 18. Hỗn hợp gồm phenyl axetat và metyl axetat có khối lượng 7,04 gam thủy phân trong NaOH dư, sau phán ứng thu được 9,22 gam hỗn hợp muối. % theo khối lượng của hai este trong hỗn hợp ban đầu là: A.64,53% và 35,47% B.53,65% và 46,35% C. 54,44% và 45,56% D. 57,95% và 42,05% Câu 19. Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức thu được 8,8 gam CO2. Nếu xà phòng hóa hoàn toàn lượng este này thì cần vừa đúng: 20 gam NaOH 10%. Hiđrô hóa hoàn toàn lượng este này thì cần 2,24 lít khí H2 ( đktc). CTCT của este trên là: A. CH2 = CH-COOCH3. B. CH f C-COOCH3 C. CH2=CH-COOCH=CH2. D. HCOOCH=CH2. Câu 20. Đốt cháy hoàn toàn m gam etyl axetat bằng lượng oxi vừa đủ, toàn bộ sản phẩm đem dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 sau phản ứng thu đuợc 19,68 gam kết tủa và khối lượng của dung dịch tăng thêm 20 gam. Giá trị của m ban đầu là: A. 7,04 gam. B. 14,08 gam. C. 56,32 gam. D. 28,16 gam. Câu 21. Trong những chất cho sau đây, chất nào không có tính chất của chất giặt rửa.. A. Nước bồ kết B. Thuốc đánh răng. C. Nước javen. D. Dầu gội. Câu 22. Ưu điểm của chất giặt rửa tổng hợp so với xà phòng là: A. Không gây ô nhiễm môi trường. B. Sử dụng được trong nước cứng. C. Không gây hại da tay. D. Dễ dàng bị phân hủy bởi vi sinh vật. Câu 23. Một este đơn chức có % O = 37,21%. Số đồng phân của este mà sau khi thủy phân chỉ cho một sản phẩm tham gia phản ứng tráng gương là : A. 1 B. 2 C.3 D. 4 Câu 24. Cho etanđiol tác dụng với axit fomic và axit axetic thu được tối đa bao nhiêu hợp chất có chứa nhóm chức este? A. 2 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 25. X là hỗn hợp 2 este mạch hở của cùng một ancol no, đơn chức và hai axit no đơn chức đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần 6,16 lit O2 ( đktc). Đun nóng 0,1 mol X với 50g dung dịch NaOH 20% đến phản ứng hoàn toàn, rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam chất rắn. Gía trị của m là : A. 7,5 B. 37,5 C. 13,5 D. 15, Câu 26. Trong các lọaị hợp chất có tính tẩy rửa sau đây, loại hợp chất nào chứa thành phần xà phòng là chủ yếu A. Bột giặt OMO B. Bánh xà phòng tắm C. Nước rửa chén D. Nước Gia-ven Câu 27. Hidro hóa chất béo triolein (H=80%). Sau đó thủy phân hoàn toàn bằng NaOH vừa đủ thì thu được bao nhiêu lọa xà phòng? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 28. Cần bao nhiêu tấn chất béo chứa 85% tristearin để sản xuất được 1,5 tấn xà phòng chứa 85% natri stearat ( về khối lượng)? Biết hiệu suất thủy phân là 85%. A. 1,5 tấn B. 1,454 tấn C. 1,71 tấn D. 2,012 tấn Câu 29. Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH( tỉ lệ mol 1: 1). Hỗn hợp Y gồm ancol CH3OH và ancol C2H5OH( tỉ lệ mol 3: 2) . Lấy 11,13g hỗn hợp X tác dụng với 7,52 g hỗn hợp Y ( có xúc tác H2SO4 đặc ) thu được m(g) hỗn hợp este ( H= 80%). Gía trị của m là A. 11,616 B. 12,197 C. 14,52 D. 15,246 Câu 30. Cho sơ đồ: C4H8O2 → X→ Y→Z→C2H6. Công thức cấu tạo của X là … A. CH3CH2CH2COONa B. CH3CH2OH. C. CH2=C(CH3)-CHO. D. CH3CH2CH2OH.
00:00:00