Bộ đề số 49 - 20 câu

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Hóa học. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

Bài 1 Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5) Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 2 Cho các phản ứng sau: a) FeO + HNO3(đặc nóng) → b) FeS + H2SO4(đặc nóng) → c) Al2O3 + HNO3(đặc nóng) → d) Cu + dung dịch FeCl3 → e) CH3CHO + H2 f) glucozơ + AgNO3(hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 → g) C2H4 + Br2 → h) glixerol (gilixerin) + Cu(OH)2 → Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là : Chọn một đáp án dưới đây A. a, b, d, e, f, h B. a, b, d, e, f, g C. a, b, c, d, e, g D. a, b, c, d, e, h Bài 3 Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M, thu được 5,32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y có pH là Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 6 C. 7 D. 1 Bài 4 Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5,0 kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2,0 m/s đến 8,0 m/s trong 3,0 s. Hỏi lực tác dụng vào vật là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 15 N B. 10 N C. 1,0 N D. 5,0 N Bài 5 Tốc độ góc FëDPÝWFK©WÿLÇPWUrQ7UiL©WÿÕLYßLWUéF7UiL©WOjEDRQKLrX" Chọn một đáp án dưới đây A. rad/s. B. rad/s C. rad/s D. rad/s Bài 6 Cho 15 gam hỗn hợp 3 amin đơn chức, bậc 1 tác dụng vừa đủ với dung dịch 0WKuWKXÿmçFJDP PXÕL. Thể tích dung dịch SK§LGQJOj Chọn một đáp án dưới đây A. 0,8 lít B. 0,08 lít C. 0,4 lít D. 0,04 lít Bài 7 Cho 100ml dung dịch amino axit A 0,2M tác dụng vừa đủ với 80ml dung dịch 00»WNKiFPO GXQJGÏFKDPLQRaxit trên tác dụng vừa đủ với 80ml dung dịch 0%LÃW$FyWÍNKÕL hơi so với EµQJ &{QJWKíFSKkQWñFëD$Oj Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 8 Cho 9,85 gam hỗn hợp 2 amin, đơn chức, bậc 1 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 18,975 gam muối. Khối lượng HCl phải dùng là Chọn một đáp án dưới đây A. 9,521 gam B. 9,125 gam C. 9,215 gam D. 9,512 gam Bài 9 Đốt cháy hoàn toàn m gam amino axit X (X chứa 1 nhóm và 1 nhóm ) thì thu được 0,3 mol PROQmßFYjOtWNKt ÿNWF &{QJWKíFFëD;Oj Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 10 Có 2 amin bậc nhất: A là đồng đẳng của anilin và B là đồng đẳng của metylamin. Đốt cháy hoàn toàn 3,21 gam A thu được ÿNWF YjÿÕWFKi\KRjQWRjQ%FKRKÛQKçSNKtWURQJÿyWÍOËYÅWKÇWtFK &{QJWKíFSKkQWñFëD$Yj%O«QOmçWOj Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A và B đều đúng Bài 11 Hợp chất hữu cơ X mạch hở (chứa C, H, N) trong đó nitơ chiếm 23,73% về khối lượng. X tác dụng được với HCl với tỉ lệ số mol &{QJWKíFSKkQWñFëD;Oj Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 12 Đốt cháy hết a mol 1 amino axit được 2a mol và a/2 mol . Amino axit trên có công thức cấu tạo là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 13 Đốt cháy một amin no, đơn chức X thu được và có tỉ lệ số mol 7rQJÑLFëD; là Chọn một đáp án dưới đây A. propylamin B. etylmetylamin C. trimetylamin D. Cả A, B, C Bài 14 Hỗn hợp X gồm 3 amin đơn chức, no, là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng được trộn theo thứ tự khối lượng mol phân tử tăng dần với tỉ lệ số mol tương ứng là 1:10:5. Cho 20 gam X tác dụng với dung dịch YïDÿë&{ F¥QGXQJGÏFKWKXÿmçFVDXSK§QíQJWKXÿmçFJDPKÛQKçSPXÕL&{QJWKíFFëDDPLQWUrQO«QOmçWOj Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 15 Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng lượng không khí vừa đủ thu được 17,6 gam JDPQmßF và 69,44 lít (đktc). Giả thiết không khí chỉ gồm và , trong đó oxi chiếm 20% thể tích không khí. X có công thức là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 16 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin bậc 1, mạch hở, no, đơn chức, kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng thu được và với tỉ lệ số mol là +DLDPLQFyF{QJWKíFSKkQ tử lần lượt lá Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 17 Có bao nhiêu đồng phân cấu tạp của amino axit (chứa 1 nhóm , hai nhóm ) có công thức phân tử ? Chọn một đáp án dưới đây A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 Bài 18 Cho các chất: 7U±WWõWQJG«QWtQKED]k (theo chiều từ trái qua phải) của 5 chất trên là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 19 Cho các chất sau: 7U±WWõ WQJG«QWtQKED]k (từ trái qua phải) của 5 chất trên là Chọn một đáp án dưới đây A. (1), (5), (2), (3), (4) B. (1), (2), (5), (3), (4) C. (1), (5), (3), (2), (4) D. (2), (1), (3), (5), (4) Bài 20 Câu nào dưới đây không đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. Các amin đều có tính bazơ B. Tính bazơ của tất cả các amin đều mạnh hơn C. Anilin có tính bazơ yếu hơn D. Tất cả các amin đơn chức đều chứa 1 số lẻ nguyên tử H trong phân tử
00:00:00