Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Bài 1 Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 2 Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo? Chọn một đáp án dưới đây A. Tơ visco và tơ axetat. B. Tơ nilon – 6,6 và tơ capron. C. Tơ tằm và tơ enang. D. Tơ visco và tơ nilon-6,6. Bài 3 Cho phương trình hóa học của phản ứng tổng hợp amoniac: Khi tăng nồng độ của hiđro lên 2 lần, tốc độ phản ứng thuận Chọn một đáp án dưới đây A. tăng lên 6 lần. B. tăng lên 8 lần. C. tăng lên 2 lần. D. giảm đi 2 lần . Bài 4 Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 5 Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20%, thu được dung dịch Y. Nồng độ của FeCl2 trong dung dịch Y là 15,76%. Nồng độ phần trăm của MgCl2 trong dung dịch Y là (Cho H = 1; Mg = 24; Cl = 35,5; Fe = 56) A. 24,24% B. 11,79% C. 28,21% D. 15,76% Chọn một đáp án dưới đây A. 15,76% B. 24,24% C. 11,79% D. 28,21% Bài 6 Thực hiện hai thí nghiệm: 1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO. 2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2SO4 0,5M thoát ra V2 lít NO. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Quan hệ giữa V1 và V2 là (cho Cu = 64) Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 7 Trong hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), số electron của cation bằng số electron của anion và tổng số electron trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chất, Y chỉ có một mức oxi hóa duy nhất. Công thức XY là Chọn một đáp án dưới đây A. AlN. B. LiF. C. NaF. D. MgO. Bài 8 Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. , lưu huỳnh. C. D. Bài 9 Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol (rượu) etylic (Z) và đimetyl ete (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là Chọn một đáp án dưới đây A. T, X, Y, Z. B. Y, T, X, Z. C. T, Z, Y, X. D. Z, T, Y, X. Bài 10 Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ Chọn một đáp án dưới đây A. nhường 13 electron B. nhận 13 electron C. nhường 12 electron D. nhận 12 electron Bài 11 Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2, thu được 6,8 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M, khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23). Chọn một đáp án dưới đây A. 4,2 gam B. 6,5 gam C. 5,8 gam D. 6,3 gam Bài 12 Trong một nhóm A (phân nhóm chính), trừ nhóm VIIIA (phân nhóm chính nhóm VIII), theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì: Chọn một đáp án dưới đây A. tính kim loại tăng dẩn, bán kính nguyên tử giảm dần B. tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên từ tăng dần C. độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần D. tính kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dần Đáp án là : (B) Bài 13 Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên của ankan đó là (cho H = 1, C = 12, Br = 80) Chọn một đáp án dưới đây A. 2,2-đimetylpropan B. isopentan C. 2,2,3-trimetylpentan. D. 3,3-đimetylhecxan Bài 14 Có 4 dung dịch riêng biệt : a) HCl, b) CuCl2, c) FeCl3, d) HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa là : Chọn một đáp án dưới đây A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Bài 15 Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế HNO3 từ Chọn một đáp án dưới đây A. và đặc. B. và đặc. C. và đặc. D. và . Bài 16 Có 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là : Chọn một đáp án dưới đây A. nước brom. B. giấy quì tím. C. dung dịch phenolphtalein. D. dung dịch NaOH. Bài 17 Khi đốt 0,1 mol một chất X (dẫn xuất của benzen), khối lượng CO2 thu được nhỏ hơn 35,2 gam. Biết rằng, 1 mol X chỉ tác dụng được với 1 mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho C=12, O = 16) Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D.
00:00:00