Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Bài 1 Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol este X thu được 0,3mol và 0,3 mol . Nếu cho 0,1mol X tác dụng hết với NaOH thì thu được 8,2g muối. X là công thức cấu tạo nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 2 Có các chất: axit axetic, glixerol, ancol etylic, glucozơ. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để nhận biết? Chọn một đáp án dưới đây A. Quỳ tím B. Kim loại Na C. Dung dịch D. Bài 3 Có 4 kim loại A, B, C, D đứng sau Mg trong dãy hoạt động hoá học. Biết rằng: - A và B tác dụng với dung dịch ORmQJJL§LSKyQJKLÿUR - A hoạt động hoá học kém hơn B. - C và D không có phản ứng với dung dịch - D tác dụng với dung dịch muối C và giải phóng C. Hãy xác định thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng (theo chiều hoạt động hoá học giảm dần). Chọn một đáp án dưới đây A. B, D, C, A B. B, A, D, C C. A, B, D, C D. A, B, C, D Bài 4 Chọn câu đúng nhất trong các câu sau: Chọn một đáp án dưới đây A. Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp. B. Dầu mỏ là hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hợp chất hữu cơ. C. Dầu mỏ là hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hiđrocacbon. D. Dầu mỏ sôi ở nhiệt độ xác định. Bài 5 Cho khí CO qua ống đựng a gam hỗn hợp gồm nung nóng. Khí thoát ra được cho vào nước vôi trong dư thấy có 30g kết tủa trắng. Sau phản ứng, chất rắn trong ống sứ có khối lượng 202g. Khối lượng a gam của hỗn hợp các oxit ban đầu là: Chọn một đáp án dưới đây A. 200,8g B. 216,8g C. 206,8g D. 103,4g Bài 6 Cho 1,12g bột Fe và 0,24g bột Mg tác dụng với 250ml dung dịch NKX©\QK½FKRÿÃQNKL GXQJGÏFKP©WPjX[DQK1K±QWK©\NKÕLOmçQJNLPOR¥L sau phản ứng là 1,88g. Nồng độ mol/l của dung dịch là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 0,15M B. 0,05M C. 0,1M D. 0,12M Bài 7 Các chất hữu cơ A, B, C, D, E có cùng công thức phân tử $%FySK§QíQJYßL1D Yj1D2+&K©WFzQO¥LÿÅXWiFGéQJYßL1D2+ULrQJFK©W(FzQWKDPJLDSK§QíQJWUiQJ JmkQJ&iFFK©W$%&'(OjFK©WQjRVDXÿk\ Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai. Bài 8 Ta có thể dùng 2 thuốc thử nào sau đây để phân biệt các chất lỏng hecxin-1, propanal, propanol, axit acrylic, dung dịch fomon: Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng dung dịch brom, dùng dung dịch trong B. Dùng dung dịch brom, dùng quỳ tím. C. Dùng dung dịch trong , dùng quỳ tím. D. Dùng dung dịch trong , dùng thuốc tím. Bài 9 Điều nào sau đây luôn đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. Bất cứ anđehit nào khi tác dụng với lượng dư dung dịch FÊQJW¥RUDVÕPRO $JJ©Sÿ{LVÕPRODQÿHKLWÿmGQJ B. Một anđehit đơn chức, mạch hở bất kì, cháy cho số mol QKÓKkQVÕPRO SK§LOj DQÿHKLWFKmDQR C. Công thức tổng quát của một anđehit no mạch hở bất kì [OjVÕQKyP- CHO) D. B, C luôn đúng. Bài 10 Hai hỗn hợp chất hữu cơ X, Y tạo bởi 3 nguyên tố C, H, O và đều có 34,78% oxi về khối lượng. Nhiệt độ sôi của X là FëD<Oj . Công thức cấu tạo của X và Y là: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. Tất cả đều sai. Bài 11 Một hỗn hợp 2ankan là đồng đẳng kế tiếp có khối lượng 24,8g; thể tích tương ứng của hỗn hợp là 11,2 lít (đktc). Công thức phân tử của 2 ankan là: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Bài 12 Đốt cháy hoàn toàn 0,15mol ankan thu được 9,45g 6éFKÛQKçSV§QSK­PYjRGXQJGÏFK GmWKuNKÕLOmçQJNÃWWëDWKXÿmçFOj Chọn một đáp án dưới đây A. 37,5g B. 35,7g C. 36,5g D. 38,5g Bài 13 Cho phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng: Khi có cân bằng, kết quả tính của hỗn hợp cho thấy có 1,5mol , 2,0 mol và 3,0 mol . Số mol FyP»WO~FEDQÿ«XOj Chọn một đáp án dưới đây A. 5 B. 5,75 C. 5,25 D. 5,52 Bài 14 Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế khí WïWKtQJKLËPQjRWURQJFiFWKtQJKLËPVDX ÿk\ Chọn một đáp án dưới đây A. Nhiệt phân muối B. Cho muối amoni tác dụng với dung dịch kiềm và đun nóng nhẹ. C. Đốt khí trong dòng khí tinh khiết. D. Thêm dư vào dung dịch YjÿXQQyQJQK½ Bài 15 Nồng độ của ion trong dung dịch bằng 'XQJGÏFKQj\FyS+Oj Chọn một đáp án dưới đây A. 9,15 B. 9,35 C. 9,25 D. Kết quả khác. Bài 16 Một dung dịch có 0{LWUmáQJFëDGXQJGÏFKOj Chọn một đáp án dưới đây A. Axit B. Kiềm C. Trung tính D. Không xác định được. Bài 17 Dãy nào trong các dãy hợp chất dưới dây chứa các hợp chất có độ phân cực của liên kết tăng dần: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 18 Phát biểu nào sau đây luôn luôn đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. Một chất hay ion có tính oxi hoá gặp một chất hay ion có tính khử thì nhất thiết xảy ra phản ứng oxhi hoá - khử. B. Một chất hay ion thì hoặc chỉ có tính khử hoặc chỉ có tính oxi hoá. C. Trong mỗi nhóm A của bảng tuần hoàn, chỉ gồm các nguyên tố kim loại hoặc gồm các nguyên tố phi kim. D. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong công thức phân tử luôn luôn là số nguyên dương. Bài 19 Đốt cháy hoàn toàn 0,2mol hỗn hợp 2 axit cacboxylic thu được 6,72 lít ÿNWF Yj4g Nếu hai axit là đồng đẳng kế tiếp thì công thức phân tử của chúng là công thức nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai.
00:00:00