Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Bài 1 Kim loại M tác dụng với dung dịch ORmQJVLQKUDNKtKLÿUR'¯QNKtKLÿURTXDR[LWFëD NLPOR¥L N nung nóng. Oxit này bị khử cho kim loại N. M và N có thể là cặp kim loại nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Thuỷ ngân và kẽm. B. Kẽm và đồng. C. Đồng và bạc. D. Đồng và chì. Bài 2 Hãy chọn câu sai trong các câu sau: Chọn một đáp án dưới đây A. Số ml ancol etylic có trong 100ml dung dịch ancol gọi là độ ancol. B. Số ml ancol etylic có trong 100ml hỗn hợp ancol với nước gọi là độ ancol. C. Khi cho 1 mol ancol tác dụng với Na dư, số mol VLQKUDEµQJVÕPRODQFROWKuDQFRO FyPÝWQKyP±OH. D. Khi cho 1 mol ancol tác dụng với Na dư, số mol EµQJVÕPRODQFROWKuDQFROÿyFy nhóm –OH. Bài 3 Cho 4,4g hỗn hợp gồm 2 kim loại kiềm thổ kề cận nhau tác dụng với dung dịch HCl dư cho 3,36 lít khí hiđro (ở đktc).Hai kim loại đó là: Chọn một đáp án dưới đây A. Ca và Sr B. Be và Mg C. Mg và Ca D. Sr và Ba. Bài 4 Để phân biệt các este riêng biệt: vinyl axetat, ankyl fomiat, metyl acrylat, ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng dung dịch NaOH, đun nhẹ, dùng dung dịch brom, dùng dung dịch loãng. B. Dùng dung dịch NaOH, dùng dung dịch trong , dùng dung dịch brom. C. Dùng dung dịch trong , dùng dung dịch brom, dùng dung dịch loãng. D. Tất cả đều sai Bài 5 Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức tổng quát 7KjQKSK«QSK«QWUPYÅ NKÕLOmçQJFëD1WURQJ;OjYjFëD2WURQJ;Oj%LÃW;WiFGéQJYßL+&O FKÍWDRUDPXÕL (R là gốc hiđrocacbon) và tham gia phản ứng trùng ngưng. X có thể có công thức cấu tạo nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A và B đúng. Bài 6 X và Y là 2 axit no đơn chức liên tiếp trong dãy đồng đẳng. Cho hỗn hợp gồm 9,2g X và 12g Y tác dụng hết với Na thu được 4,48 lít ÿNWF &{QJWKíFSKkQWñ của hai axit là: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. Kết quả khác. Bài 7 Một poliancol no X số nhóm OH bằng số nguyên tử cacbon với xấp xỉ 10% hiđro theo khối lượng. Đun nóng X với chất xúc tác thích hợp để tách nước thì thu được chất hữu cơ Y có: .ÃWOX±QQjRGmßLÿk\OjKçSOtQK©W" Chọn một đáp án dưới đây A. Y là B. X là glixerol C. Y là D. X và Y là hai chất đồng đẳng. Bài 8 Đốt cháy hoàn toàn một ankin X ở thể khí thu được và có tổng khối lượng là 25,2g. Nếu cho sản phẩm cháy đi qua dung dịch GmWKXÿmçFJNÃWWëD&{QJWKíFSKkQWñ FëD;Oj Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 9 Một hỗn hợp gồm một ankan X và một ankem Y có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử và số mol. m gam hỗn hợp này làm mất màu vừa đủ 80g dung dịch brom 20%. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp trên thu được 0,6 mol ;Yj<FyF{QJWKíFSKkQWñOj Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. Kết quả khác. Bài 10 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hiđrocacbon X, Y mạch hở, liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 22,4 lít ÿNWF YjJ ;Yj<OjF{QJWKíFSKkQWñQjRVDXÿk\ Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Bài 11 Trộn lít dung dịch axit mạnh (pH = 5) với OtWNLÅPP¥QK S+  WKHRWÍOËWKÇWtFKQjR VDXÿk\ÿÇWKXÿmçFGXQJGÏFKFyS+ " Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 12 Cho 6g vào 15ml dung dịch  ' JPO 1×QJÿÝSK«QWUPFëD WURQJGXQJGÏFKWKXÿmçFOj Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 13 X,Y, Z là những nguyên tố có số điện tích hạt nhân 9, 19, 16. Nếu các cặp X và Y, Y và Z, X và Z tạo thành liên kết thì các cặp nào sau đây có thể là liên kết cộng hoá trị có cực: Chọn một đáp án dưới đây A. Cặp X và Y, cặp Y và Z. B. Cặp Y và Z, cặp X và Z. C. Cặp X và Y, cặp X và Z. D. Cả 3 cặp. Bài 14 Cho các phân tử sau: LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl. Trong các phân tử trên, liên kết phân tử nào mang nhiều tính chất ion nhất? Chọn một đáp án dưới đây A. CsCl B. LiCl và NaCl C. KCl D. RbCl Bài 15 X là kim loại hoá trị II và Y là kim loại hoá trị III. Tổng số proton, nơtron và electron trong một nguyên tử X là 36 và trong một nguyên tử Y là 40. Kim loại X, Y là kim loại nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Ca và Al B. Mg và Cr C. Mg và Al D. A đúng. Bài 16 Trongmột chu kì của bảng tuần hoàn, khi đi từ trái sang phải thì: Chọn một đáp án dưới đây A. Năng lượng ion giảm dần B. Bán kính nguyên tử giảm dần C. Độ âm điện giảm dần D. Áp lực điện tử giảm dần. Bài 17 Điện phân 200g dung dịch NaCl 29,25% (có màng ngăn). Khối lượng NaOH thu được là bao nhiêu? Biết rằng hiệu suất của quá trình điện phân là 90%. Chọn một đáp án dưới đây A. 18g B. 36g C. 26g D. 46g Bài 18 Cho 7,4g hỗn hợp 2 axit hữu cơ no đơn chức tác dụng với lượng vừ đủ sinh ra 1,12 lít (đktc). Khối lượng muối thu được là bao nhiêu (trong những số cho dưới đây)? Chọn một đáp án dưới đây A. 10,6g B. 8,6g C. 7,6g D. 9,6g Bài 19 Có các dung dịch &KÍGQJWKrPFK©WQjRÿyVDXÿk\ ÿÇQK±QELÃWFiFGXQJGÏFKWUrQ" Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch B. Cu C. Dung dịch D. Không xác định được Bài 20 Có 4 lọ mất nhãn chứa 4 dung dịch ancol etylic, axit axetic, glucozơ, saccarozơ. Bằng phương pháp hoá học nào sau đây có thể nhận biết 4 dung dịch trên (tiến hành theo đúng trình tự sau): Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng quì tím, dùng trong dung dịch WKrPYjLJLÑWGXQJGÏFK ÿXQQK½ GQJGXQJGÏFK trong B. Dùng dung dịch trong dùng quì tím. C. Dùng thêm vài giọt dung dịch ÿXQQK½GQJGXQJGÏFK trong D. Dùng natri kim loại, dùng dung dịch trong thêm vài giọt dung dịch ÿXQQK½GQJGXQJGÏFK trong
00:00:00