Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Bài 1 Tỉ lệ thể tích của KkL NKLÿÕWFKi\KRjQWRjQPÝWÿ×QJÿ·QJ;FëD JOL[LQOj SK§QíQJFKi\VLQKUD ;WiFGéQJYßLJOL[LQFKRV§QSK­P ÿLSHSWLW&{QJWKíFF©XW¥R của X là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A và B đúng. Bài 2 Hãy chọn trình tự tiến hành nào trong các trình tự sau để phân biệt dung dịch các chất: , anbumin. Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng quỳ tím, dùng dd ÿ»FGQJGG1D2+ B. Dùng quỳ tím, dùng C. Dùng , dùng phenolphtalein, dùng dd NaOH. D. Dùng quỳ tím, dùng dd , dùng dd NaOH. Bài 3 Đốt cháy hoàn toàn 1,1g hợp chất hữu cơ X thu được 2,2g và 0,9g . Cho 4,4g X tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch NaOH 1M thì tạo 4,8g muối. X có công thức cấu tạo nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 4 Hoà tan một oxt kim loại X hoá trị II bằng một lượng vừa đủ dung dịch 10% ta thu dung dịch muối nồng độ 11,8%. X là kim loại nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Cu B. Fe C. Ba D. Mg Bài 5 Cho phương trình phản ứng: Người ta trộn bốn chất X, Y, Z và T, mỗi chất 1 mol vào một bình kín có thể tích không đổi. Khi cân bằng được thiết lập, lượng chất T trong bình là 1,5 mol. Hằng số cân bằng của phản ứng là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 8 B. 9 C. 10 D. 7 Bài 6 Ozon là một chất rắn cần thiết trên thượng tầng khí quyển vì: Chọn một đáp án dưới đây A. Nó làm cho Trái Đất ấm hơn. B. Nó hấp thụ các bức xạ tử ngoại (tia cực tím) C. Nó ngăn ngừa khí oxi thoát khỏi Trái Đất. D. Nó phản ứng với tia gamma từ ngoài không gian để tạo khí freon. Bài 7 Nếu đem phân tích hai mẫu NaCl thì thấy cả hai chứa thành phần phần trăm nguyên tố clo đều khác nhau, lí do nào sau đây là phù hợp nhất? Chọn một đáp án dưới đây A. Hai mẫu này có nguồn gốc khác nhau. B. Ít nhất là một trong hai mẫu không phải là nguyên chất. C. Hai mẫu chứa các đồng vị khác nhau của clo. D. Có hai hợp chất khác nhau chứa cùng công thức phân tử. Bài 8 Cho nửa phản ứng oxi hoá - khử sau: Nếu cân bằng phản ứng thì trị số của x là: Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 2 C. 3 D. 6 Bài 9 Cho phân tử các chất sau: 7URQJQKóQJSKkQWñ WUrQSKkQWñFyOLrQNÃWSKkQFõFQK©WOjQKóQJSKkQWñQjRVDXÿk\ Chọn một đáp án dưới đây A. và B. CIF và NO C. NF và CIF D. và Bài 10 Cho các nguyên tố K, L, M, N có số hiệu nguyên tử lần lượt là 3, 11, 12, 13. Nếu sắp xếp các nguyên tố theo thứ tự tính kim loại tăng dần thì dãy sắp xếp nào sau đây là đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. N < K < M < L B. N < M < K < L C. N < M < L < K D. Kết quả khác. Bài 11 X là một phi kim có tổng đại số số oxi hoá dương cao nhất với hai số oxi hoá âm thấp nhất bằng +2. Tổng số proton và nơtron trong nguyên tử X nhỏ hơn 34. X là nguyên tố nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Lưu huỳnh B. Cacbon C. Oxi D. Clo Bài 12 Công thức nào sau đây chỉ ra rằng lớp thứ ba của một nguyên tố chứa 6 electron? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 13 Cation có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là . Cấu hình electron của nguyên tử M là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 14 Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau: Chọn một đáp án dưới đây A. vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử. B. vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. C. là hợp chất có lưỡng tính nhưng tính bazơ trội hơn. D. khan có thể dùng để phát hiện nước lẫn trong dầu hoả (dầu hôi) hoặc xăng. E. không thể dùng làm khô khí Bài 15 Một bột màu lục A thực tế không tan trong dung dịch loãng của axit và kiềm. Khi nấu chảy với kiềm và có mặt không khí nó chuyển thành chất B có màu vàng và dễ tan trong nước. Chất B tác dụng với axit chuyển thành chất C có màu da cam. Chất C bị lưu huỳnh hoá thành chất A và oxi hoá axit clohiđric thành khí clo. A, B, C lần lượt là các chất nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 16 Hoà tan 1,37g kim loại thuộc phân nhóm chính vào 100ml dung dịch HCl 0,1M thu được dung dịch X và 246,4ml khí (ở , 1 atm). M là kim loại nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Ca B. Mg C. Ba D. Sr Bài 17 Cho V lít khí (đktc), hấp thụ hoàn toàn bởi 2 lít dung dịch 0,0225M thấy có 2,955g kết tủa. Thể tích V có giá trị nào: Chọn một đáp án dưới đây A. 0,336 lít và 1,68 lít B. 0,168 lít hay 0,84 lít C. 0,436 lít hay 1,68 lít D. 0,336 lít hay 2,68 lít Bài 18 Để phân biệt các dung dịch hoá chất riêng biệt , phenolphtalein nếu chỉ dùng một hoá chất làm thuốc thử, thì có thể chọn dung dịch nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. NaOH B. C. HCl D. Tất cả đều sai. Bài 19 Điện phân hoàn toàn 33,3g muối clorua của một kim loại nhóm IIA người ta thu được 6,72 lít khí clo (đktc). Công thức phân tử của muối clorua là công thức nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 20 Để chứng minh alanin OjPÝWaminoaxit, chỉ cần phản ứng với: Chọn một đáp án dưới đây A. B. dd NaOH C. dd HCl D. B và C đúng
00:00:00