Bộ đề số 27 - 19 câu

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Hóa học. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

Bài 1 Cho các axit sau: HClO (1); HIO (2); HBrO (3). Sắp xếp theo chiều tính oxi hoá và độ bền mạnh dần. Chọn dãy sắp xếp nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. (1) > (2) > (3) B. (3) > (2) > (1) C. (1) > (3) > (2) D. (2) > (1) > (3) Bài 2 Cho các axit sau: . Sắp xếp theo chiều tính axit mạnh dần. Chọn dãy sắp xếp nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. (1) < (2) < (3) B. (3) < (2) < (1) C. (1) < (3) < (2) D. (2) < (3) < (1) Bài 3 Cho phản ứng hoá học sau: Tỉ lệ KËVÕFkQEµQJFëDSK§QíQJWUrQO«QOmçWOj Chọn một đáp án dưới đây A. (a+3b); (2a+5b); (6+5b); (a+5b); a; (2a+5b) B. (3a+b); (3a+3b); (a+b); (a+3b); a; 2b C. (3a+5b); (2a+2b); (a+b); (3a+5b); 2a; 2b D. (a+3b); (4a+10b); (a+3b); a; b; (2a+5b) Bài 4 X, Y, Z là ba kim loại liên tiếp nhau trong một chu kì. Tổng số khối của chúng là 74. X, Y, Z lần lượt là những kim loại nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. K, Ca và Sr B. Li, Be và B C. Na, Mg và Al D. Cs, Ba và La Bài 5 Chia a gam ancol làm hai phần bằng nhau: - Phần 1: Cho tác dụng hết với Na thu được 1,12 lít ÿNWF - Phần 2: Đem thực hiện phản ứng este với axit . Giả sử hiệu suất phản ứng đạt 100% thì khối lượng este thu được là: Chọn một đáp án dưới đây A. 8,8g B. 9,8g C. 10,8g D. 7,8g Bài 6 Khi nung hỗn hợp và thì khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng chỉ bằng một nửa khối lượng ban đầu. Thành phần phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu là: Chọn một đáp án dưới đây A. 28,41% và 71,59% B. 28% và 72% C. 29,41% và 70,59% D. 26,41% và 73,59% Bài 7 Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau: Các chất X, Y có thể là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài 8 dầu nào sau đây không phải là este của axit béo và glixerol? Chọn một đáp án dưới đây A. Dầu vừng (mè) B. Dầu lạc (đậu phộng) C. Dầu dừa D. Dầu luyn. Bài 9 Một hỗn hợp gồm Ag, Cu, Fe có thể dùng hoá chất nào sau đây để tinh chế Ag: Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch HCl B. Dung dịch C. Dung dịch D. Dung dịch ÿ±Pÿ»F Bài 10 Các nhận định sau đây, nhận định nào đúng: 1. Khi đốt cháy hợp chất hữu cơ sinh ra khí YjQmßF 2. Trong hợp chất hữu cơ, cacbon luôn luôn có hoá trị IV. 3. Những hợp chất chứa cacbon là hợp chất hữu cơ. 4. Dẫn xuất hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ trong phân tử, ngoài các nguyên tố C, H còn có các nguyên tố khác. 5. Ancol etylic tác dụng với natri vì trong phân tử có cacbon, hiđro và oxi. 6. Axit hữu cơ có tính axit vì trong phân tử có nhóm –COOH. Chọn một đáp án dưới đây A. 2, 4, 5, 6 B. 1, 2, 5, 6 C. 2, 3, 4, 5 D. 1, 4, 6 Bài 11 Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Các amin đều kết hợp với proton. B. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn . C. Metylamin có tính bazơ mạnh hơn anilin. D. Công thức tổng quát của amin no, mạch hở bất kì là Bài 12 Câu không đúng là trường hợp nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Thuỷ phân protein bằng axit hoặc kiềm khi nung nóng sẽ cho một hỗn hợp các aminoaxit. B. Phân tử khối của một aminoaxit (gồm một chức YjPÝWFKíF-COOH) luôn luôn là số lẻ. C. Các aminoaxit đều tan trong nước. D. Dung dịch aminoaxit không làm giấy quỳ đổi màu. Bài 13 Hai hợp chất X, Y mạch hở (chỉ chứa C, H, O) đơn chức, đều tác dụng với dung dịch NaOH, không tác dụng với Na. Để đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X và Y cần 8,4 lít WKXÿmçF 6,7 lít và 5,4g nước. Các khí đo ở đktc. Gốc hiđrocacbon của X, Y là gốc nào trong các gốc sau: Chọn một đáp án dưới đây A. Ankyl B. Ankinyl C. Ankenyl D. B và C đúng Bài 14 Tính chất đặc trưng của saccarozơ là: 1. Chất rắn, tinh thể, màu trắng; 2. Polisaccarit; 3. Khi thuỷ phân tạo thành glucozơ và fructozơ; 4. Tham gia phản ứng tráng gương; 5. Phản ứng đốt cháy cho cacbon (than). Những tính chất trên, tính chất nào đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. 3, 4, 5 B. 1, 2, 3, 5 C. 1, 2, 3, 4 D. 1, 3, 5 Bài 15 Tinh bột và xenlulozơ khác nhau ở chỗ: Chọn một đáp án dưới đây A. Đặc trưng của phản ứng thuỷ phân B. Độ tan trong nước C. Về thành phần phân tử D. Về cấu trúc mạch phân tử Bài 16 Đốt cháy một ancol X ta thu được hỗn hợp sản phẩm cháy trong đó .ÃWOX±Q QjRVDXÿk\Ojÿ~QJ" Chọn một đáp án dưới đây A. X là ankanol B. X là ancol 3 lần ancol C. X là ankadiol D. A, B, C đều đúng. Bài 17 Một hợp chất hữu cơ X chứa 10,34% hiđro. Khi đốt cháy X ta chỉ thu được và với số mol như nhau và số mol oxi dùng cho phản ứng 4 lần số mol X. Biết rằng khi X cộng với thì cho ancol đơn chức, còn khi tác dụng với dung dịch thì cho poliancol. Công thức cấu tạo của X là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai Bài 18 Cho 0,53g muối cacbonat của kim loại hoá trị I tác dụng với dung dịch HCl dư thoát ra 112ml khí (đktc). Công thức phân tử của muối là công thức nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 19 Muốn pha chế 300ml dung dịch NaOH có pH = 10 thì khối lượng NaOH cần dùng là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D.
00:00:00