Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Bài 1 Một cation có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là &©XKuQKelectron ở lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử R có thể là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Cả A, B, C đều đúng Bài 2 Số electron tối đa N trong một lớp electron có thể tính được khi biết số thứ tự của lớp n, theo công thức: Chọn một đáp án dưới đây A. N = 2n B. C. D. Bài 3 Các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng: Chọn một hoặc nhiều đáp án dưới đây A. Tất cả các nguyên tố có 3 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại B. Tất cả các nguyên tố có 5 electron ở lớp ngoài cùng đều là phi kim C. Thông thường các nguyên tố có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là phi kim D. Tất cả các nguyên tố có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại Bài 4 Muốn điều chế 1 tấn GQJOjP[jSKzQJWKuOmçQJFK©WEpR F«Q dùng là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 1,211 tấn B. 1,2 tấn C. 1,121 tấn D. Kết quả khác Bài 5 Có 3 bình đựng chất: &KÍGQJWKrPPÝWKRiFK©WQjRVDXÿk\ÿÇQK±Q ELÃWFK©WWUrQ Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch HCl B. Quì tím C. đặc D. Không xác định được Bài 6 Cho 1,405g hỗn hợp WiFGéQJYïDÿëYßLPOGXQJGÏFK .KÕLOmçQJ PXÕL tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 3,405g B. 4,405g C. 5,405g D. 2,405g Bài 7 Dùng hai hoá chất nào sau đây để nhận biết 4 chất bột là và Chọn một đáp án dưới đây A. Nước, phenolphtalein B. Nước, quì tím C. Dung dịch HCl, dung dịch D. Dung dịch quì tím Bài 8 Một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử .ÃWTX§QJKLrQFíXFKRWK©\SKkQWñ;FyFKíDQKyP KLÿUR[\O&KRJKçSFK©WÿyWiFGéQJYßL1DWKXÿmçFOtWNKtKLÿUR ãÿNWF 6ÕQKyPKLÿUR[\O -OH) trong phân tử hợp chất X là: Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 2 C. 3 D. Không xác định được. Bài 9 Cho 1,365g một kim loại kiềm X tan hoàn toàn vào nước thu được một dung dịch có khối lượng lớn hơn so với khối lượng nước đã dùng là 1,33g. X là kim loại nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Na B. K C. Rb D. Cs Bài 10 Hợp chất hữu cơ X không vòng, thành phần phân tử gồm C, H, N. %N chiếm 23,7% (theo khối lượng), X tác dụng với HCl theo tỉ lệ số mol 1 : 1. X có công thức phân tử nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 11 Những loại hợp chất hữu cơ nào đã học sau đây có thể tham gia phản ứng thủy phân? Chọn một đáp án dưới đây A. Este hữu cơ và lipit B. Saccarozơ tinh bột, xenlulozơ C. Amin D. A và B đúng Bài 12 Một hợp chất hữu cơ X (C, H, O) chỉ chứa một loại nhóm chức. Cho 1 mol X tác dụng với một lượng dư dung dịch trong thu được 4 mol Ag. Biết oxi chiếm 37,21% về khối lượng trong phân tử X. X có công thức phân tử nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. HCHO B. C. D. Bài 13 Để nhận biết dung dịch chất glixin, hồ tinh bột, lòng trắng trứng, ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng qui tím, dùng dung dịch iot. B. Dùng dung dịch iot, dùng dung dịch C. Dùng quì tím, dùng dung dịch D. Dùng dùng dung dịch Bài 14 Hợp chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 15 Khi lên men 1 tấn ngô chứa 65% tinh bột thì khối lượng ancol etylic thu được bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)? Biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 80%. Chọn một đáp án dưới đây A. 290kg B. 293,5kg C. 300kg D. 350kg Bài 16 Cho phản ứng: A (k) + 2B (k) C (k) + D (k) Khi áp suất của hệ tăng lên 2 lần thì tốc độ phản ứng tăng lên là: Chọn một đáp án dưới đây A. 9 lần B. 8 lần C. 4 lần D. 6 lần Bài 17 Cho phản ứng: A (k) + 2B (k) C (k) + D (k) Nồng độ chất B tăng lên 3 lần và nồng độ chất A không đổi thì tốc độ phản ứng tăng hay giảm đi bao nhiêu lần (trong các số cho dưới đây)? Chọn một đáp án dưới đây A. Tăng lên 9 lần B. Giảm đi 9 lần C. Tăng lên 4,5 lần D. Kết quả khác Bài 18 Sau khi trộn 40ml dung dịch 0YßLPOGXQJGÏFK1D2+0WKuS+GXQJGÏFKVDXNKLWUÝQOj EDRQKLrX WURQJFiFVÕFKRGmßLÿk\ " Chọn một đáp án dưới đây A. 13 B. 11 C. 12 D. 10 Bài 19 Một nguyên tố R có hoá trị trong oxit bậc cao nhất bằng hoá trị trong hợp chất khí với hiđro, phân tử khối oxit này bằng 1,875 lần phân tử khối hợp chất khí với hiđro. R là nguyên tố nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. C B. Si C. S D. N Bài 20 Tính chất hoá học của nguyên tố trong nhóm A giống nhau vì: Chọn một đáp án dưới đây A. Là các nguyên tố s và nguyên tố p B. Có hoá trị giống nhau C. Nguyên tử của các nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng giống nhau D. B và C đều đúng.
00:00:00