Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Bài 1 Đun nóng một rượu X với ÿ±Pÿ»FãQKLËWÿÝWKtFKKçSWKXÿmçFPÝWROHILQ GX\QK©W&{QJWKíFWÙQJTXiWFëD;Oj Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 2 Nếu cho biết Y là một rượu, ta có thể xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo thu gọn của X như sau: A. B. với OjWÙQJVÕOLrQNÃW KD\YzQJãP¥FKcacbon, là số nhóm, R là gốc hiđrocacbon. C. D. Cả A, B, C đều đúng. Chọn một đáp án dưới đây A. B. với OjWÙQJVÕOLrQNÃW KD\YzQJãP¥FKFDFERQ OjVÕQKyP5OjJÕFKLÿURFDFERQ C. D. Cả A, B, C đều đúng. Bài 3 Cho biết sản phẩm chính của phản ứng khử nước của Chọn một đáp án dưới đây A. 2-metyl buten-1 B. 3-metyl buten-1 C. 2-metyl buten-2 D. 3-metyl buten-2 Bài 4 Cho biết số đồng phân nào của rượu no, đơn chức từ ÿÃQ NKLWiFKQmßFNK{QJ W¥RUDFiFDQNHQÿ×QJSKkQ" Chọn một đáp án dưới đây A. . đồng phân; ÿ×QJSKkQ ÿ×QJSKkQ B. . đồng phân; ÿ×QJSKkQ; đồng phân. C. đồng phân; ÿ×QJSKkQ ÿ×QJSKkQ D. Câu A và B đúng Bài 5 Cho V lít khí (đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch 0.ÃWWK~F WKtQJKLËPWKXÿmçFJDPNÃWWëD*LiWUÏFëD9Oj Chọn một đáp án dưới đây A. 1,568 lít B. 1,568 lít hoặc 0,896 lít C. 0,896 lít D. 0,896 lít hoặc 2,24 lít Bài 6 Tính chất nào không phải là đặc trưng của saccarozơ: Chọn một đáp án dưới đây A. Tham gia phản ứng tráng gương B. Chất rắn, tinh thể, màu trắng C. Polisaccarit D. Khi thuỷ phân tạo thành glucozơ và fructozơ Bài 7 Các nhận định sau đây, nhận định nào đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. Dẫn xuất hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ trong phân tử, chỉ có các nguyên tố C, H B. Khi đốt cháy hợp chất hữu cơ sinh ra khí YjQmßF C. Axit hữu cơ có tính axit vì trong phân tử có nhóm –COOH. D. Dẫn xuất hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ trong phân tử, ngoài các nguyên tố C, H còn có các nguyên tố khác. Bài 8 Các nhận định sau đây, nhận định nào đúng Chọn một đáp án dưới đây A. Khi đốt cháy hợp chất hữu cơ sinh ra khí YjQmßF B. Khi đốt cháy hợp chất hữu cơ sinh chỉ ra khí và nước. C. Những hợp chất chứa cacbon là hợp chất hữu cơ. D. Ancol etylic tác dụng với natri vì trong phân tử có cacbon, hiđro và oxi. Bài 9 Khẳng định nào sau đây là sai: Chọn một đáp án dưới đây A. Số hiệu nguyên tử bằng số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử. B. Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tử. C. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 proton. D. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 nơtron. Bài 10 Khẳng định nào sau đây là đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. Số hiệu nguyên tử bằng số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử. B. Số proton trong nguyên tử bằng số nơtron. C. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 nơtron. D. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi, tỉ lệ giữa proton và nơtron mới là 1 : 1. Bài 11 Nhận định nào đúng trong các nhận định sau: Chọn một đáp án dưới đây A. Khi cho 1 mol axit hữu cơ tác dụng với Na dư, số mol VLQKUDEµQJ VÕPROD[LW WKuD[LWÿyFyQKyP±COOH. B. Khi cho 1mol axit hữu cơ tác dụng với Na dư, số mol VLQKUDEµQJ VÕmol axit thì axit đó có 2 nhóm –COOH. C. Nhận biết axit hữu cơ bằng cách cho tác dụng với dung dịch NaOH. D. Axit axetic tác dụng với các kim loại. Bài 12 Các nhận định sau, nhận định nào đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. Axit axetic có thể tác dụng với tất cả các muối axit. B. Axit axetic tác dụng với các kim loại. C. Axit hữu cơ là axit axetic. D. Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ 2% - 5%. Bài 13 Định nghĩa nào sau đây là đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon B. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon. C. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cức các chất trong cơ thể sống. D. Hóa học hữu cơ nghiên cứu sự biến đổi của các nguyên tố sinh học. Bài 14 Những định nghĩa nào sau đây là sai: Chọn một hoặc nhiều đáp án dưới đây A. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các chất có trong tự nhiên. B. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon C. Hoá học hữu cơ nghiên cứu tính chất của phần lớn các hợp chất của cacbon D. Hóa học hữu cơ nghiên cứu sự biến đổi của các nguyên tố sinh học. Bài 15 Cho một lá đồng có khối lượng 10g vào 250g dung dịch .KLO©\Oiÿ×QJ UDWKuNKÕLOmçQJ WURQJGXQJGÏFKJL§P.KÕLOmçQJOiÿ×QJVDXSK§Q íQJOjEDRQKLrX" Chọn một đáp án dưới đây A. 10,76g B. 11,76g C. 5,38g D. 21,52g Bài 16 Dùng 100 tấn quặng ÿÇOX\ËQgang (95% Fe), cho biết rằng lượng trong quặng là 80%, hiệu suất quá trình là 93%. Khối lượng gang thu được là: Chọn một đáp án dưới đây A. 55,8T B. 56,712T C. 56,2T D. 60,9T Bài 17 Hãy chọn phương pháp hoá học nào trong các phương pháp sau để nhận biết được mỗi kim loại Na, Ca và Al (theo trình tự tiến hành)? Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng , lọc, dùng B. Dùng đặc nguội, dùng nước. C. Dùng , lọc, dùng phenolphtalein. D. Dùng , lọc, dùng quỳ tím. Bài 18 Muốn điều chế cao su butađien người ta dùng nguyên liệu có sẵn trong thiên nhiên. Nguyên liệu đó là nguyên liệu nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Đi từ dầu mỏ. B. Đi từ than đá, đá vôi. C. Đi từ tinh bột, xenlulozơ. D. Cả A, B, C đều đúng. Bài 19 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no đơn chức đồng đẳng liên tiếp, thu được +DLDPLQFyF{QJWKíFSKkQWñOj Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Bài 20 Aminoaxit X chứa một nhóm chức amin bậc nhất trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X thu được và theo tỉ lệ thể tích là 4 : 1. X có công thức cấu tạo là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai.
00:00:00