Bộ đề số 19 - 20 câu

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Hóa học. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

Bài 1 Cho một miếng nhôm vào hỗn hợp dung dịch chứa KOH và WDWKXÿmçFQKóQJFK©WQjRVDXÿk\ Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. và Đáp án là : (D) Bài 2 Để phân biệt các dung dịch hoá chất riêng biệt WDFyWKÇ dùng kim loại nào trong các kim loại sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Kali B. Bari C. Rubidi D. Magie Đáp án là : (B) Bài 3 Cho V lít khí CO qua ống sứ đựng 5,8g oxit sắt nóng đỏ một thời gian thì thu đuợc hồn hợp khí X và chất rắn Y. Cho Y tác dụng với axit loãng được dung dịch Z và 0,784 lít khí NO. Oxit sắt có công thức phân tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. FeO C. D. Không xác định được Đáp án là : (A) Bài 4 Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Các chất A, B, E, F, G, H lần lượt là những chất nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai Đáp án là : (B) Bài 5 Các nhận định sau, nhận định nào sai: 1. Axit axetic có thể tác dụng với tất cả các muối axit. 2. Axit axetic tác dụng với các kim loại. 3. Axit hữu cơ là axit axetic. 4. Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ 2% - 5%. 5. Khi cho 1 mol axit hữu cơ tác dụng với Na dư, số mol VLQKUDEµQJ VÕPROaxit thì axit đó có 1 nhóm – COOH. 6. Khi cho 1mol axit hữu cơ tác dụng với Na dư, số mol VLQKUDEµQJ VÕPROaxit thì axit đó có 2 nhóm – COOH. 7. Nhận biết axit hữu cơ bằng cách cho tác dụng với dung dịch NaOH. Chọn một đáp án dưới đây A. 1, 2, 3, 5, 6 B. 2, 3, 4, 5, 7 C. 1, 2, 3, 6, 7 D. 2, 3, 4, 6, 7 Đáp án là : (C) Bài 6 Một anđehit có công thức đơn giản nhất là $QÿHKLWÿyFyF{QJWKíFSKkQWñOj Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Kết quả khác Đáp án là : (A) Bài 7 Đốt cháy hết b mol một axit hữu cơ hai lần axit cần 0,5b mol oxi. Axit này là: Chọn một đáp án dưới đây A. Axit no B. Axit chưa no một nối đôi C. Axit oxalic D. Không xác định được Đáp án là : (C) Bài 8 Người ta có thể phân biệt được lụa sản xuất từ tơ nhân tạo (tơ visco, tơ xenlulozơ axetat) và tơ tự nhiên (tơ tằm, len) bằng cách nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Ngâm trong đặc B. Đốt C. Ngâm trong đặc D. Không xác định được Đáp án là : (B) Bài 9 Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10g trong 250g dung dịch Khi lấy vật ra thì lượng WURQJGXQJGÏFKJL§P.KÕLOmçQJFëDY±WVDXSK§QíQJOjJLiWUÏQjRVDXÿk\ Chọn một đáp án dưới đây A. 10,67g B. 10,76g C. 11,56g D. Kết quả khác. Đáp án là : (B) Bài 10 Ba ancol X, Y, Z không phải là đồng phân của nhau. Đốt cháy mỗi ancol đều sinh ra và theo tỉ lệ mol Công thức phân tử của 3 ancol là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A, B, C sai Đáp án là : (A) Bài 11 Đốt cháy hoàn toàn một lượng amin đơn chức thu được 13,44 lít 2,24 lít khí và 16,2g Biết thể tích các khí đo ở đktc. Công thức phân tử của amin là công thức nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A, B, C sai Đáp án là : (B) Bài 12 Cho phản ứng: Nồng độ ban đầu 6DXPÝWWKáLJLDQQ×QJÿÝFëD$%FzQO¥LPROO7ÕFÿÝSK§Q íQJ ở thời điểm này giảm bao nhiêu lần sao với thời điểm ban đầu (trong các số dưới đây)? Chọn một đáp án dưới đây A. 4,25 lần B. 5,25 lần C. 6,25 lần D. 7,25 lần Đáp án là : (C) Bài 13 Để hoà tan 4 gam oxit F«QPOGXQJGÏFK+&O ' JPO &{QJWKíFSKkQWñFëDR[LWV³W là: Chọn một đáp án dưới đây A. FeO B. C. D. Không xác định được Đáp án là : (B) Bài 14 Cho các hợp chất sau: Trong các phân tử trên thì phân tử có liên kết ion là: Chọn một đáp án dưới đây A. (1), (2), (3), (4), (7) B. (1), (2), (3), (5), (6) C. (1), (3), (4), (5), (7) D. Tất cả đều sai Đáp án là : (A) Bài 15 Một nguyên tố với cấu hình electron thì nguyên tố đó là: Chọn một đáp án dưới đây A. Nguyên tố kiềm thổ B. Nguyên tố chuyển tiếp C. Nguyên tố khí trơ D. Nguyên tố đất hiếm Đáp án là : (B) Bài 16 Nguyên tố A (Z = 13); B (Z = 16) Chọn một hoặc nhiều đáp án dưới đây A. Tính kim loại của A > B B. Bán kính nguyên tử của A > B C. Độ âm điện của A < B D. Tất cả đều đúng Đáp án là : (A) Bài 17 Nguyên tử khối trugn bình của Sb là 121,76. Sb có 2 đồng vị, biết FKLÃP7uPVÕNKÕL của đồng vị thứ hai. Chọn một đáp án dưới đây A. 123 B. 122,5 C. 124 D. 121 Đáp án là : (A) Bài 18 Hãy chọn những điều khẳng định đúng nào sau đây: 1. Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân nguyên tử. 2. Số proton trong nguyên tử bằng số nơtron. 3. Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tử. 4. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 proton. 5. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 nơtron. 6. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi, tỉ lệ giữa proton và nơtron mới là 1 : 1. Chọn một đáp án dưới đây A. 1, 4, 5 B. 2, 3, 4, 6 C. 4, 5, 6 D. 1, 3, 4 Đáp án là : (D) Bài 19 Phát biểu nào sau đây đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. Polime dùng để sản xuất tơ phải có mạch không phân nhánh, sắp xếp song song dọc theo một trục chung, xoắn lại với nhau, tạo thành sợi dài, mảnh và mềm mại. B. Tơ nhân tạo được sản xuất từ những polime tổng hợp như tơ poliamit, tơ polieste. C. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều là tơ thiên nhiên. D. Cao su và keo dán tổng hợp có cấu trúc phân tử giống nhau. Đáp án là : (A) Bài 20 Cho 3,5g hợp chất đơn chức X (chỉ chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn với dung dịch trong thu được 10,8g Ag. X có công thức phân tử nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C)
00:00:00