Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Bài 1 Nung nóng 10g hỗn hợp và cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không thay đổi thì còn lại 6,9g chất rắn.Thành phần phần trăm theo khối lượng của hỗnhợp ban đầu lần lượt là: Chọn một đáp án dưới đây A. 84% và 16% B. 80% và 20% C. 83% và 17% D. 74% và 26% Bài 2 Chọn phát biểu đúng: Trong 4 nguyên tố K (Z = 19), Sc (Z = 21), Cr (Z = 24) và Cu (Z = 29), nguyên tử của nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng là: Chọn một đáp án dưới đây A. K, Cr, Cu B. K, Sc, Cu C. K, Sc, Cr D. Cu, Sc, Cr Bài 3 Bột Ag có lẫn tạp chất là bột Cu và bột Fe. Dùng hoá chất nào sau đây có thể loại bỏ được tạp chất: Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch B. Dung dịch C. Dung dịch D. Dung dịch Bài 4 Bột Cu có lẫn tạp chất là bột Zn và bột Pb. Dùng hoá chất nào sau đây có thể loại bỏ được tạp chất: Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch Gm B. Dung dịch Gm C. Dung dịch Gm D. Tất cả đều sai Bài 5 Hợp chất nào dưới đây có tính axit mạnh nhất? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 6 Ancol nào dưới đây khó bị oxi hoá nhất: A. 2-Metyl butan-2-ol B. 3-Metyl butan-2-ol C. 1-Metyl butan-1-ol D. 2,2-Đimety propan-1-ol Bài 7 Một dung dịch chứa 6,1g chất X (đồng đẳng của phenol đơn chức). Cho dung dịch này tác dụng với nước brom (dư) thu được 17,95g hợp chất chứa 3 nguyên tử brom trong phân tử. Công thức phân tử của X là: A. hoặc B. C. D. Bài 8 Khử hoàn toàn m gam hỗn hợp hai anđehit đơn chức cần 5,6 lít khí ÿNWF 6§QSK­PWKX ÿmçFFKRWiFGéQJYßL1DGmWKXÿmçF8 lít (đktc). Hai anđehit đó là: Chọn một đáp án dưới đây A. Hai anđehit no B. Hai anđehit chưa no C. Một anđehit no, một anđehit chưa no D. Hai anđehit đơn chức liên tiếp trong cùng dãy đồng đẳng Bài 9 Tỉ khối hơi của một anđehit X đối với hiđro bằng 28. Công thức cấu tạo của anđehit là công thức nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai Bài 10 Có hai amin bậc một: X (đồng đẳng của anilin) và Y (đồng đẳng của metylamin). Đốt cháy hoàn toàn 3,21g amin X sinh ra khí hơi nước và khí nitơ (đktc). Khi đốt cháy hoàn toàn amin Y cho Công thức phân tử của amin đó là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A và B đúng Bài 11 Đốt cháy hoàn toàn một amin thơm X thu được 3,29g và 0,9g và 336ml (đo ở đktc). Để trung hoà 0,1 mol X cần dùng 600ml HCl 0,5M. Công thức phân tử của X là công thức nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Kết quả khác. Bài 12 Chất hữu cơ M có công thức phân tử 7KXùSKkQ0WURQJGXQJGÏFK1D2+GmWKX ÿmçFPÝWPXÕL và một ancol. M có thể có công thức cấu tạo là: Chọn một đáp án dưới đây A. ... (Trang 92) B. ... (Trang 92) C. ... (Trang 92) D. Tất cả đều đúng. Bài 13 Hai este X và Y là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là ;Yj<ÿÅXFÝQJKçS YßLbrom theo tỉ lệ mol là 1 : 1. X tác dụng với với xút cho một muối và một anđehit. Y tác dụng với xút dư cho 2 muối và nước, các muối có khối lượng mol phân tử lớn hơn khối lượng mol phân tử natri axetat. Công thức cấu tạo X và Y là công thức nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai. Bài 14 Các nguyên tố X và Y phản ứng để tạo hợp chất Z theo phương trình hoá học sau: 4X + 3Y 2Z Giả thiệt X và Y vừa đủ, như vậy Chọn một đáp án dưới đây A. 1 mol Y phản ứng với B. 1 mol Y tạo thành C. 1 mol Z tạo thành từ 3 mol Y D. 1 mol Z tạo thành từ Bài 15 Nguyên tử X có cấu hình electron thì ion tạo ra từ X sẽ có cấu hình electron nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai Bài 16 Những nhận định sau đây, nhận định nào sai: Chọn một đáp án dưới đây A. Nguyên tử của nguyên tố càng dễ nhận electron thì tính phi kim của nguyên tố đó càng mạnh B. Tính phi kim được đặc trưng bằng khả năng nguyên tử của nguyên tố dễ nhận electron để trở thành ion âm. C. Nguyên tử của nguyên tố càng dễ trở thành ion âm thì nguyên tố đó có tính kim loại càng mạnh D. Tính kim loại được đặc trưng bằng khả năng nguyên tử của nguyên tố dễ nhường electron để trở thành ion dương. Bài 17 Trong nguyên tử cacbon, hai electron 2p được phân bố trên 2 obitan p khác nhau và được biểu diễn bằng 2 mũi tên cùng chiều. Nguyên lí và qui tắc được áp dụng là: Chọn một đáp án dưới đây A. Nguyên lí Pauli B. Qui tắc Hund C. Nguyên lí bền vứng D. A, B đúng Bài 18 Hãy sắp xếp các cặp oxi hoá - khử sau đây theo thứ tụ tăng dần tính oxi hoá của ion kim loại: Chọn một đáp án dưới đây A. (5) < (1) < (2) < (3) < (7) < (6) < (4) B. (4) < (6) < (7) < (3) < (2) < (1) < (5) C. (5) < (1) < (6) < (2) < (3) < (4) < (7) D. (5) < (1) < (2) < (6) < (3) < (7) < (4) Bài 19 Cho 5,49g một kim loại X tác dụng với khí clo dư, thu được 26,70g muối. X là kim loại nào trong các kim loại sau: Chọn một đáp án dưới đây A. Mg B. Fe C. Al D. Cr
00:00:00