Bộ đề số 14 - 20 câu

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Hóa học. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

Bài 1 Hoà tan 4g một kim loại M vào 96,2g nước được dung dịch bazơ có nồng độ 7,4% và V lít khí ÿNWF 0OjNLPOR¥L nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Ca B. Na C. K D. Ba Bài 2 Hoà tan hoàn toàn 10,2g oxit kim loại hoá trị III cần 331,8g dung dịch WKuYïDÿë'XQJ GÏFKVDXSK§QíQJFyQ×QJÿÝ&{QJWKíFSKkQWñR[LWNLPOR¥L là công thức nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 3 Khi nhúng một lá Zn vào dung dịch QK±QWK©\FyPÝWOßS&RSKëErQQJRjLOj=Q.KL nhúng là Pb vào dung dịch muối trên không thấy có hiện tượng gì xảy ra. Nếu sắp xếp các cặp oxi hoá - khử của những kim loại trên theo chiều tính oxi hoá của cation tăng dần thì cách sắp xếp nào sau đây là đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 4 Ba ancol X, Y, Z đều bền, không phải là các chất đồng phân. Đốt cháy mỗi chất đều sinh ra và theo tỉ lệ số mol . Công thức phân tử của ba ancol đó là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 5 Đốt cháy a mol X sinh ra và theo tỉ lệ số mol 1ÃXFKR PRODQFROQj\WiFGéQJYßLkali dư cho 3,36 lít khí (ở đktc). X là công thức phân tử nào trong các công thức sau: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A, B, C sai. Bài 6 Đốt cháy một anđehit X mạch hở cho 8,8g và 1,8g nước. X có đặc điểm: Chọn một đáp án dưới đây A. Đơn chức, chưa no chứa một nối đôi. B. Số nguyên tử cacbon trong phân tử là một số chẵn. C. Số nguyên tử cacbon trong phân tử là một số lẻ. D. Đơn chức, no. Bài 7 Một thể tích anđehit X mạch hở chỉ phản ứng tối đa 2 thể tích hiđro, sản phẩm Y sinh ra cho tác dụng với Na dư thu được thể tích hiđro đúng bằng thể tích anđehit ban đầu. Biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Chất X là: Chọn một đáp án dưới đây A. Anđehit đơn chức no B. Anđehit đơn chức chưa no chứa một nối đôi C. Anđehit no chứa hai nhóm anđehit. D. Anđehit chưa no hai lần anđehit. Bài 8 Một muối X có công thức /©\J;FKRSK§QíQJKÃWYßLPOGXQJGÏFK .2+0&{F¥QGXQJGÏFKVDXSK§QíQJWKXÿmçFSK«QKkLYjFK©WU³Q7URQJSK«QKkLFy PÝWFK©WKóXFk< E±F 7URQJFK©WU³QFKÍOjPÝWKçSFK©WY{Fk&{QJWKíFSKkQWñFëD< là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 9 Đốt cháy một amin X đơn chức no, thu được và có tỉ lệ số mol $PLQ;FyWrQJÑLOj Chọn một đáp án dưới đây A. Etylamin B. Metyletylamin C. Trimetylamin D. Kết quả khác. Bài 10 Một hợp chất hữu cơ đơn chức M có công thức phân tử tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được chất N và chất K. Khi cho N tác dụng với axit người ta thu được chất hữu cơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc, còn khi cho chất K tác dụng với đặc ở nhiệt độ thích hợp người ta thu được 2 olefin. Công thức cấu tạo của M là Chọn một đáp án dưới đây A. ...(trang 96) B. ...(trang 96) C. ...(trang 96) D. Bài 11 Đun nóng hợp chất Y và X có công thức phân tử là WURQJGXQJGÏFK1D2+ÿmçFKÛQ KçSPXÕL natri của 2 axit và và hai sản phẩm khác. X và Y thuộc chức hoá học nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Este và axit B. Hai axit đơn chức C. Hai este đơn chức D. Tất cả đều sai Bài 12 Cho 30g axit axetic tác dụng với 92g ancol etylic có mặt ÿ»FELÃWKLËXVX©WSK§QíQJOj .KÕLOmçQJHW\OD[HWDWVLQKUDOjEDRQKLrX" Chọn một đáp án dưới đây A. 27,4g B. 28,4g C. 26,4g D. 30,5g Bài 13 Rắc bột sắt đun nóng vào lọ chứa khí +ÛQKçSVDXSK§QíQJFKRWiFGéQJYßLGXQJGÏFK +&OGmWK©\W¥RUDOtW ÿNWF 1ÃXFKRKÛQKçSVDXSK§QíQJWiFGéQJYßLGXQJGÏFK 1D2+WKuW¥RUDPROFK©WNÃWWëDPjXQkXÿÓ+LËXVX©WFëDSK§QíQJ)HWiFGéQJYßL là: Chọn một đáp án dưới đây A. 13% B. 43% C. 33% D. Kết quả khác Bài 14 Cho phản ứng ÿmçFWKõFKLËQãEuQKNtQ.KLWQJiSVX©WOrQ O«QWKuWÕFÿÝSK§QíQJ thay đổi như thế nào? Chọn một đáp án dưới đây A. Tốc độ phản ứng tăng 32 lần B. Tốc độ phản ứng tăng 64 lần C. Tốc độ phản ứng tăng không thay đổi D. Tốc độ phản ứng tăng 84 lần Bài 15 Có năm khí đựng riêng biệt trong 5 lọ là +m\FKÑQWUuQKWõWLÃQKjQKQjR WURQJFiFWUuQKWõVDXÿÇSKkQELËWFiFNKt Chọn một đáp án dưới đây A. Nhận biết màu của khí, dung dịch GXQJGÏFK ÿ»FGQJÿ«XTXHÿyPFzQWjQ ÿÓGXQJGÏFK., B. Dung dịch GXQJGÏFK GXQJGÏFK., C. Dung dịch GXQJGÏFK.,GQJÿ«XTXHÿzPFzQWjQÿÓ D. Tất cả đều sai. Bài 16 Cặp chất nào sau đây, mỗi công thuú trong cặp đó chứa cả 3 loại liên kiết (ion, cộng hoá trị, cho - nhận): Chọn một đáp án dưới đây A. NaCl và B. và C. và D. và Bài 17 Anion có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là +ÓLQJX\rQWñ X có cấu hình electron nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. C đúng Bài 18 Một oxit kim loại có công thức WURQJÿy0FKLÃPNKÕLOmçQJ.KñKRjQWRjQ R[LWQj\EµQJNKt&2WKXÿmçFJNLPOR¥L M. Hoà tan hoàn toàn lượng M bằng ÿ»FQyQJWKXÿmçFPXÕL của M hoá trị II và 0,9 mol khí FyF{QJWKíF SKkQWñQjRVDXÿk\ Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 19 Hoà tan hoàn tàn 9,6g kim loại R trong đặc, đun nóng nhẹ thu được dung dịch X và 3,36 lít khí (ở đktc). R là kim loại nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Fe B. Al C. Ca D. Cu Bài 20 Điện phân dung dịch NaOH với cường độ dòng điện là 10A trong thời gian 268 giờ. Sau điện phân còn lại 100g dung dịch NaOH 24%. Nồng độ phần trăm của dung dịch NaOH trước khi điện phân là giá trị nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. 2,4% B. 4,8% C. 2,6% D. 2,5%
00:00:00