Bộ để số 13 - 19 câu

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Hóa học. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

Bài 1 Khử 16g bột EµQJEÝWnhôm. Khối lượng bột nhôm cần dùng là: Chọn một đáp án dưới đây A. 5,4g B. 6,4g C. 2,7g D. 5,2g Bài 2 Kim loại Zn có thể khử được những ion nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 3 Hãy chọn câu đúng: Trong ăn mòn điện hoá, xảy ra: Chọn một đáp án dưới đây A. Sự oxi hoá ở cực dương. B. Sự oxi hoá ở hai cực. C. Sự khử ở cực âm. D. Sự oxi hoá ở cực âm và sự khử ở cực dương. Bài 4 Hoà tan 1,8g muối sunfat của kim loại thuộc nhóm IIA trong nước, rồi pha loãng cho đủ 50ml dung dịch. Để phản ứng hết với dung dịch này cần 20ml dung dịch 01×QJÿÝPROFëDGXQJ GÏFKVXQIDWSKDFKÃYjF{QJWKíFSKkQWñFëDPXÕL là: Chọn một đáp án dưới đây A. 0,03M và B. 0,03M và C. 0,06M và D. 0,09M và Bài 5 Đốt cháy một ete đơn chức ta thu được (WHQj\ÿmçFW¥RWïDQFROQjR VDXÿk\" Chọn một đáp án dưới đây A. Ancol metylic và ancol n-propylic B. Ancol metylic và ancol iso-propylic C. Ancol etylic D. Cả A, B, C đều đúng Bài 6 Đốt cháy hoàn toàn 0,35g một anđehit đơn chức X thu được 0,488 lít ÿNWF YjJQmßF; có công thức cấu tạo nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A, B, C đều đúng. Bài 7 Hãy sắp xếp các chất sau đây theo trật tự tăng dần tính axit . Trường hợp nào sau đây đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 8 Đốt cháy hết a mol một aminoaxit được 2a mol và mol . Aminoaxit trên có công thức cấu tạo là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 9 X là hỗn hợp 2 este đồng phân được tạo thành từ một ancol đơn chức, mạch cacbon không phân nhánh với axit đơn chức. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 44. Công thức phân tử của X là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 10 Khi thuỷ phân 0,01 mol este X của một ancol đa chức và một axit đơn chức phải dùng 1,2g NaOH.Mặt khác, khi thuỷ phân 6,35g este đó cần 3g NaOH và thu được 7,05g muối. Este X có công thức cấu tạo là: Chọn một đáp án dưới đây A. ...(trang 99) B. ...(trang 99) C. ...(trang 99) D. Tất cả đều sai. Bài 11 Để phân biệt dung dịch các chất riêng biệt: hồ tinh bột, saccarozơ, glucozơ, người ta có thể dùng một trong những hoá chất nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. trong C. Vôi sữa D. Iot Bài 12 Cho 2 ion và . Tổng số proton trong và lần lượt là 40 và 48. X và Y là nguyên tố nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. S và O B. N và H C. P và O D. Cl và O Bài 13 Cặp nguyên tố nào sau đây có độ âm điện khác nhau lớn nhất? Chọn một đáp án dưới đây A. B, C B. Li, I C. K, Cl D. Se, S Bài 14 Mệnh đề nào sau đây không đúng? Chọn một hoặc nhiều đáp án dưới đây A. Số thứ tự của nhóm bằng số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố trong nhóm đó. B. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một nhóm bao giờ cũng có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau. C. Các nguyên tố trong cùng một nhóm có tính chất hoá học tương tự nhau. D. Tính chất hoá học của các nguyên tố trong cùng một nhóm A biến đổi tuần hoàn. Bài 15 Nguyên tố X tạo được ion có 116 hạt các loại. X có thể tạo hợp chất nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. Tất cả đều sai Bài 16 Trong tự nhiên bạc có 2 đồng vị, trong đó đồng vị chiếm 44%, biết nguyên tử khối trung bình của bạc là 107,88. Nguyên tử khối của đồng vị thứ hai là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 108 B. 107 C. 109 D. 106 Bài 17 Hãy tìm câu trả lời đúng: Số electron tối đa trên một obitan nguyên tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. n (n là số thứ tự lớp) B. (n là số thứ tự lớp) C. 2 D. . Bài 18 Để trung hoà 2,36g một axit hữu cơ cần 160ml dung dịch KOH 0,25M. Axit hữu cơ có thể là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 19 Một anđehit X chưa no, mạch hở chứa một liên kết ba trong phân tử có công thức đơn giản nhất là ;FyF{QJWKíFSKkQWñOj Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A, B, C sai.
00:00:00