Bộ đề số 115 - 20 câu

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Hóa học. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

Bài 1 Điện phân nóng chảy với điện cực trơ ở catôt thu được Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 2 Để bảo quản natri, người ta ngâm natri trong: Chọn một đáp án dưới đây A. nước. B. phenol lỏng. C. dầu hỏa. D. rượu etylic. Bài 3 Dãy gồm các hợp chất chỉ có tính oxi hóa là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 3 Polivinyl clorua (PVC) được điều chế từ vinylclorua bằng phản ứng. Chọn một đáp án dưới đây A. trùng ngưng. B. axit - bazơ. C. trùng hợp. D. trao đổi. Bài 4 Tính bazơ của các hiđroxit được sắp xếp theo thứ tự giảm dần từ trái sang phải là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 5 Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng ancol etylic thu được là (cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. 184 gam B. 138 gam C. 276 gam D. 92 gam Bài 6 Phản ứng hoá học xảy ra trong pin điện hoá Trong pin đó. Chọn một đáp án dưới đây A. là cực dương B. là cực âm C. là cực âm D. bị oxi hoá Bài 7 Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 8 Khi cho dung dịch YjRGXQJGÏFK WK©\Fy Chọn một đáp án dưới đây A. bọt khí và kết tủa trắng B. kết tủa trắng xuất hiện C. bọt khí bay ra D. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần Bài 9 Cho 10 gam hỗn hợp gồm và tác dụng với dung dịch ORmQJ Gm  Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hidro (ở đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. 3,4 gam. B. 5,6 gam. C. 6,4 gam. D. 4,4 gam. Bài 10 Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 11 Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường, tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 12 Anilin ( ) và phenol ( ) đều có phản ứng với. Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch . B. nước C. dung dịch D. dung dịch Bài 13 Cho các phản ứng: . Hai phản ứng trên chứng tỏ axit amino axetic Chọn một đáp án dưới đây A. có tính oxi hóa và tính khử. B. có tính chất lưỡng tính. C. chỉ có tính axit. D. chỉ có tính bazơ. Bài 14 Cho phản ứng: &iFKËVÕDEFGH OjQKóQJVÕQJX\rQÿkQJL§QQK©W7ÙQJDEEµQJ Chọn một đáp án dưới đây A. 3. B. 6. C. 4. D. 5. Bài 15 Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí ãÿNWF YjRGXQJGÏFKFKíDJam NaOH thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan thu được trong dung dịch X là ( ). Chọn một đáp án dưới đây A. 23,0 gam. B. 20,8 gam. C. 18,9 gam. D. 25,2 gam. Bài 16 Cặp chất không xảy ra phản ứng là Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch YjGXQJGÏFK . B. dung dịch YjGXQJGÏFK . C. dung dịch và . D. và . Bài 17 Trung hoà 100ml dung dịch 0F«QGQJ9POGXQJGÏFK 0*LiWUÏ FëD9Oj Chọn một đáp án dưới đây A. 100ml B. 400ml C. 300ml D. 200ml Bài 18 Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử là Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 4 C. 5 D. 3 Bài 19 Dãy gồm các kim loại được xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D.
00:00:00