Luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông

violet

undefined

Xin chào các em!

Như vậy là chúng ta đã cùng đi qua 1 lượt các dạng bài sẽ xuất hiện trong đề thi TN THPT môn Tiếng Anh của các em. Công việc còn lại bây giờ, đó chính là chúng ta hãy tích cực luyện đề và rút kinh nghiệm cho bản thân từ những lần luyện đề đó nhé!

Cô gửi các em link của đề luyện đầu tiên, mong các em làm bài nghiêm túc và chúc các em đạt được kết quả tốt!

<https://hoc24.vn/de-thi-thu/de-thi-thu-ky-thi-tn-thpt-2021-so-1.10341>

Thân ái,

violet

Hoang Minh Tu
2 tháng 5 lúc 21:59

Vâng ạ

Bình luận (0)

Đề này có vẻ hơi khó so với đề minh hoạ đúng không nhỉ

Bình luận (0)
Nguyễn Phan Hải Đăng (wa...
3 tháng 5 lúc 10:40

vâng ạ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
violet

undefined

Dạng bài tiếp theo xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh của các em đó chính là dạng tìm câu đồng nghĩa. Chúng ta cùng thử sức với 10 câu hỏi được lấy từ đề thi thử của các trường THPT Chuyên nhé!

 

1:  Only with careful environmental planning can we protect the world in which we live.

A.  Careful environmental planning protects the world we live in.

B.  Planning the environment carefully, we can protect the world in which we live.

C.  Protecting the world we live in, we plan the environment carefully.

D.  We can protect the world we live in only with careful environmental planning.

2:  You should take regular exercises instead of sitting in front of the television all day.

A.  Taking regular exercises is better than sitting in front of the television all day.

B.  Sitting in front of the television all day helps you take regular exercises.

C.  Sitting in front of the television all day and taking exercises are advisable.

D.  Don’t take regular exercises, just sit in front of the television all day.

3:  It was not until after I got home that I realized I had not set the burglar alarm in the office.

A.  On the way home, I suddenly realized that I had forgotten to turn on the burglar alarm in the office.

B.  Fortunately, I realized that I hadn't set the burglar alarm just before I left for home; otherwise, I would have had to travel all the way back to the office.

C.  I didn’t turn the burglar alarm on before I left the office, but I only became aware of this after I'd arrived home.

D. I wish I had realized before I arrived home that I hadn't turned on the burglar alarm in the office, then it would have been easier to go and set it.

4:  He did not remember the meeting. He went out for a coffee with his friends then.

A.  Not remember the meeting, he went out for a coffee with his friends.

B.  Not to remember the meeting, he went out for a coffee with his friends.

C.  Not remembered the meeting, he went out for a coffee with his friends.

D.  Not remembering the meeting, he went out for a coffee with his friends.

5:  They left their home early. They didn’t want to miss the first train.

A.  They left their home early so as to not miss the first train.

B.  They left their home early for fear that they wouldn’t miss the first train.

C.  They left their home early so as not to miss the first train.

D.  They left their home early in order that not to miss the first train.

6:  I’m sure Luisa was very disappointed when she failed the exam

A.  Luisa must be very disappointed when she failed the exam.

B.  Luisa must have been very disappointed when she failed the exam.

C. Luisa may be very disappointed when she failed the exam.

D. Luisa could have been very disappointed when she failed the exam.

7.  “You had better see a doctor if the sore throat does not clear up.” she said to me.

A.  She reminded me of seeing a doctor if the sore throat did not clear up.

B.  She ordered me to see a doctor if the sore throat did not clear up.

C.  She insisted that I see a doctor unless the sore throat did not clear up.

D.  She suggested that I see a doctor if the sore throat did not clear up.

8:  Without her teacher’s advice, she would never have written such a good essay

A.  Her teacher advised him and she didn't write a good essay.

B.  Her teacher didn't advise her and she didn't write a good essay.

C.  She wrote a good essay as her teacher gave her some advice.

D.  If her teacher didn't advise her, she wouldn't write such a good essay.

9.  She tried very hard to pass the driving test. She could hardly pass it.

A.  Although she didn't try hard to pass the driving test, she could pass it.

B.  Despite being able to pass the driving test, she didn't pass it.

C.  No matter how hard she tried, she could hardly pass the driving test.

D.  She tried very hard, so she passed the driving test satisfactorily.

10. Mary loved her stuffed animal when she was young. She couldn’t sleep without it.

A. When Mary was young, she loved her stuffed animal so much that she couldn't sleep without it.

B. When Mary was young, she loved her stuffed animal so as not to sleep without it.

C. When Mary was young, she loved her stuffed animal though she couldn't sleep without it.

D. As Mary couldn't sleep without her stuffed animal when Mary was young, she loved it.

violet

undefined

Tiếp tục với các dạng bài xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh của các em sẽ là các bài viết lại câu. Hãy cùng thử sức với 20 câu kết hợp câu ở mức độ Thông Hiểu sau đây nhé! Good luck các em.

 

Question 1. The young girl has great experience in nursing. She has worked as a hospital volunteer for years.

A. Before she worked as a hospital volunteer for years, the young girl has great experience in nursing.

B. Much as she has worked as a hospital volunteer for years, the young girl has great experience in nursing.

C. Having worked as a hospital volunteer for years, the young girl has great experience in nursing.

D. With great experience in nursing, the young girl has worked as a hospital volunteer for years.

Question 2. Peter told us about his leaving the school. He did it on his arrival at the meeting.

A. Only after his leaving the school did Peter inform us of his arrival at the meeting.

B. Not until Peter told us that he would leave the school did he arrive at the meeting.

C. Hardly had Peter informed us about his leaving the school when he arrived at the meeting.

D. No sooner had Peter arrived at the meeting than he told us about his leaving the school.

Question 3. He was successful because he was determined to pursue personal goals. He was not talented.

A. In addition to his determination, his talent ensured his success in pursuing his goals.

B. His determination to pursue personal goals made him successful and talented.

C. It was his determination to pursue personal goals, not talent, that contributed to his success.

D. His success lay in his natural ability, not in his determination to pursue personal goals.

Question 4. There was a serious flood. All local pupils couldn’t go to school on that day.

A. The serious flood prevented all local pupils not go to school on that day.

B. The serious flood hindered all local pupils from going to school on that day.

C. The serious flood made all pupils from not going to school on that day.

D. The serious flood caused all local pupils not go to school on that day.

Question 5. He did not remember the meeting. He went out for a coffee with his friends then.

A. Not remember the meeting, he went out for a coffee with his friends.

B. Not to remember the meeting, he went out for a coffee with his friends.

C. Not remembered the meeting, he went out for a coffee with his friends.

D. Not remembering the meeting, he went out for a coffee with his friends.

Question 6. They left their home early. They didn’t want to miss the first train.

A. They left their home early so as to not miss the first train.

B. They left their home early for fear that they wouldn’t miss the first train.

C. They left their home early so as not to miss the first train.

D. They left their home early in order that not to miss the first train.

Question 7. My sisters used to get on with each other. Now they hardly speak.

A. My sisters were once close, but they rarely speak to each other now.

B. My sisters do not speak to each other much, but they are good friends.

C. My sisters rarely speak because they have never liked each other.

D. Because they have never got on, my sisters do not speak to each other.

Question 8. The soccer team knew they lost the match. They soon started to blame each other.

A. Not only did the soccer team lose the match but they blamed each other as well.

B. No sooner had the soccer team started to blame each other than they knew they lost the match.

C. As soon as they blamed each other, the soccer team knew they lost the match.

D. Hardly had the soccer team known they lost the match when they started to blame each other.

Question 9. We have been friends for years. It is quite easy to share secrets between us.

A. Being friends for years, we find it quite easy to share secrets.

B. We find it quite easy to share secrets, being friends for years.

C. We have been friends so that it is quite easy to share secrets between us.

D. Having been friends for years, we find it quite easy to share secrets between us.

Question 10. I started training to be an accountant six months ago. I’ve got more months to go and then I have to take exams.

A. By the time I’ve taken my exam, I will have started training to be an accountant for a year.

B. By the time I take my exam, I will have been in training to be an accountant for a year.

C. By the time I took my exam, I would have trained to be an accountant for a year.

D. By the time I’ve taken my exam, I will be training for a year.

Question 11. The government knows the extent of the problem. The government needs to take action soon.

A. The government knows the extent of the problem whereas it needs to take action soon.

B. The government knows the extent of the problem so that it needs to take action soon.

C. Knowing the extent of the problem, the government needs to take action soon.

D. The government knows the extent of the problem, or else it needs to take action soon.

Question 12. The substance is very toxic. Protective clothing must be worn at all times.

A. Since the substance is very toxic, so protective clothing must be worn at all times.

B. So toxic is the substance that protective clothing must be worn at all times.

C. The substance is such toxic that protective clothing must be worn at all times.

D. The substance is too toxic to wear protective clothing at all times.

Question 13. I accepted the new job after all. It is making me feel exhausted.

A. Perhaps I shouldn’t have accepted this new job, as it’s making me feel exhausted.

B. Perhaps it would have been better if I hadn’t agreed to this new job since it is so boring.

C. It is of deep regret that I didn’t turn down the job offer due to its hardship and long hour work.

D. If it had not been for my acceptance the new job offer, I wouldn’t have felt exhausted.

Question 14. Since 1970, the United Nations has been celebrating April 22nd as Earth Day. It attracts millions of people worldwide to join in to promote public awareness of environmental protection.

A. Since 1970, the UNs has been celebrating April 22nd as Earth Day because it attracts millions of people worldwide to join in to promote public awareness of environmental protection.

B. The UNs has been celebrating April 22nd as Earth Day, which millions of people worldwide are attracted to join in it to promote public awareness of environmental protection.

C. Since 1970, the UNs has been celebrating April 22nd as Earth Day, which attracts millions of people worldwide to join in to promote public awareness of environmental protection.

D. Since 1970, the UNs has been celebrating April 22nd as Earth Day so that more people join in to promote public awareness of environmental protection.

Question 15. We found the bad weather very inconvenient. We chose to find a place for the night.

A. The bad weather prevented us from driving any further.

B. Bad weather was approaching, so we started to look for a place to stay.

C. Seeing that the bad weather had set in, we decided to find somewhere to spend the night.

D. Because the climate was so severe, we were worried about what we’d do at night.

Question 16. He held the rope with one hand. He stretched it out.

A. The rope is held with one hand then he stretched it out.

B. Stretching the rope out, he holds it with one hand.

C. Holding the rope with one hand, he stretched it out.

D. He stretched the rope with one hand and held it.

Question 17. The plan may be ingenious. It will never work in practice.

A. Ingenious as it may be, the plan will never work in practice.

B. Ingenious as may the plan, it will never work in practice.

C. The plan may be too ingenious to work in practice.

D. The plan is as impractical as it is ingenious.

Question 18. I never received the letter. It was sent to the wrong address.

A. Since it was sent to the wrong address, I have never received the letter.

B. I never received the letter because it was sent to the wrong address.

C. I never received the letter because of sending to the wrong address.

D. Sent to wrong address, I never received the letter.

Question 19. In your country, schools are open to all. They accept children of any race, colour or creed.

A. In our country, schools are open to all children irrespective of race, colour or creed.

B. In our country, schools are open to all children except for race, colour or creed.

C. Apart from race, colour or creed, schools are open to all children in your country.

D. Children of any race, colour or creed can be admitted to our schools when they are opened.

Question 20. He felt very tired. He was determined to continue to climb up the mountain.

A. He felt so tired that he was determined to continue to climb up the mountain.

B. Feeling very tired, he was determined to continue to climb up the mountain.

C. Tired as he might, he was determined to continue to climb up the mountain.

D. As a result of his tiredness, he was determined to continue to climb up the mountain.

violet

undefined

Hé lô các em. Cô tới có muộn quá không nhỉ? Để tạ lỗi với các em, cô xin tặng các em 20 câu hỏi Reading warm-up bắt đầu chặng đường ôn thi THPTQG cùng hoc24 nhé!

 

Passage 1: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to choose the word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 to 5.

Left-handers are the odd ones out. Sure, lefties (1) ______up about 10 percent of the population - but, frankly, it seems like society has forgotten about them. Just consider all of the right-handed gadgets, awkwardly designed desks, and cooking tools that fit comfortably only in your right hand. What (2) ______someone to become a lefthand? Scientists aren’t exactly sure, but research points to a complex (3) ______between genes and environment While no exact set of “leftie genes” have been discovered, people who dominantly use their left hands do have more left-handed family members. And researchers have found different brain wirings in righties vs. lefties. But no matter (4) ______it is that drives someone to use their antipodal paw, science has also uncovered a particular set of personality traits that left-handed people tend to have. So for all of you lefties, leftie-loving righties, and ambidextrous folks out there - it’s time to brush up on your left-handed knowledge and help (5) ______an end to leftie discrimination once and for all.

1:    A. consist               B. account                C. hold                 D. make

2:    A. causes              B. makes                   C. gets                 D. does

3:    A. collaborate        B. collaboration         C. collaborating   D. collaborated

4:    A. which                 B. who                       C. what               D. that

5:    A. put                     B. bring                      C. make             D. take

 

Passage 2: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions from 6 to 12.

Successful students often do the followings while studying. First, they have an overview before reading. Next, they look for important information and pay greater attention to it (which often needs jumping forward or backwards to process information). They also relate important points to one another. Also, they activate and use their prior knowledge. When they realize that their understanding is not good, they do not wait to change strategies. Last, they can monitor understanding and take action to correct or “fix up” mistakes incomprehension.

Conversely, students with low academic achievement often demonstrate ineffective study skills. They tend to assume a passive role, in learning and rely on others (e.g., teachers, parents) to monitor their studying, for example, low-achieving students often do not monitor their understanding of content; they may not be aware of the purpose of studying, and they show little evidence of looking back or employing “fix-up” strategies to fix understanding problems. Students who struggle with learning new information seem to be unaware that they must extent effort beyond simply reading the content to understand and remember it. Children with learning disabilities do not plan and judge the quality of their studying. Their studying may be disorganized. Students with learning problems face challenges with the personal organization as well. They often have difficulty keeping track of materials and assignments, following directions, and completing work on time. Unlike good studiers who employ a variety of study skills in a flexible yet purposeful manner, low-achieving students use a restricted range of study skills. They cannot explain why good study strategies are important for learning, and they tend to use the same, often ineffective study approach for all learning tasks, ignoring task content, structure or difficulty.

(Source: Adapted from Study Skills: Managing Your Learning — NUI Galway)

6: What is the topic of the passage?

A. Successful and low-academic achieving students

B. Successful learners and their learning strategies

C. Study skills for high school students

D. Effective and ineffective ways of learning

7: The word “prior” in the first paragraph is the closest meaning to ______?

A. important                B. earlier                     C. forward                   D. good

8: According to the passage, what can be learnt about passive students?

A. They depend on other people to organize their learning

B. They are slow in their studying

C. They monitor their understanding

D. They know the purpose of studying

9: Which of the followings is NOT evidence of monitoring studying?

A. Being aware of the purpose of studying   

B. Monitoring their understanding of content

C. Fixing up mistakes in understanding        

D. Looking at their backs

10: According to the passage, to learn new information, low-achieving students do NOT______.

A. just understand it                             B. relate it to what they have known

C. simply remember it                         D. read it

11: In compared with low-achieving students, successful students use______.

A. aimless study techniques                           B. various study skills

C. restricted strategies                                    D. inflexible study ways

12: The underlined pronoun “They” in the last sentence refers to______.

A. study strategies                                          B. study skills

C. low-achieving students                              D. good studiers

 

Passage 3: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions from 13 to 20

Pollution emitted in industrial areas represents a threat to human health and the surrounding natural resources. We have a tendency to believe that the production processes are the only source of environmental damage, and often forget about the possible long-term effects of harmful production practices. We may think that the closure of these huge industrial areas would improve the quality of the environment. Unfortunately, this ignores the threat of the remaining waste, which is abandoned and poorly stored. It represents an even bigger danger because it stands neglected as it degrades and leaks into the earth without any control at all.

Changes in the water chemistry due to surface water contamination can affect all levels of an ecosystem. It can affect the health of lower food chain organisms and, consequently, the availability of food up through the food chain. It can damage the health of wetlands and damage their ability to support healthy ecosystems, control flooding, and filter pollutants from stormwater runoff. The health of animals and humans are affected when they drink or bathe in contaminated water. In addition, water-based organisms, like fish and shellfish, can pile up and concentrate contaminants in their bodies. When other animals or humans eat these organisms, they receive a much higher dose of contaminant than they would have if they had been directly exposed to the original contamination.

Contaminated groundwater can badly affect animals, plants and humans if it is removed from the ground by manmade or natural processes. Depending on the study of rocks of the area, groundwater may rise to the surface through springs or seeps, flow sideways into nearby rivers, streams, or ponds, or sink deeper into the earth. In many parts of the world, groundwater is pumped out of the ground to be used for drinking, bathing, other household uses, agriculture, and industry.

Contaminants in the soil can harm plants when they take up the contamination through their roots. Eating, breathing in, or touching contaminated soil, as well as eating plants or animals that have piled up soil contaminants can badly affect the health of humans and animals.

Air pollution can cause breathing-related problems and other bad health effects as contaminants are absorbed from the lungs into other parts of the body. Certain air contaminants can also harm animals and humans when they contact the skin. Plants rely on breathing for their growth and can also be affected by exposure to contaminants moved in the air.

13: What is the topic of the passage?

A. Sources of environmental damage           B. The pollution from the city

C. Bad effects of industrial waste                  D. The quality of the environment

14: According to the passage, the industry is likely to be thought as ______.

A. a danger to the environment                     B. the only source of pollution

C. the utmost harmful activity                        D. a threat to human health

15: The word “it” in the first paragraph refers to______.

A. the remaining waste                               B. a danger

C. the environment                                     D. the threat of the remaining waste

16: Which of the followings affect an ecosystem as the whole?

A. Surface water contamination                 B. Soil contamination

C. Groundwater contamination                  D. Air contamination

17: According to the passage, which of the followings supports healthy ecosystems?

A. Lower food chain organisms                        B. Animals     

C. Water-based organisms                               D. Wetlands

18: Which of the followings is NOT badly affected by contaminated groundwater?

A. Human                   B. Plants                    C. Rocks                  D. Animals

19: Which of the followings is the flow of water from the ground to the surface?

A. Streams               B. Ponds                     C. Rivers                  D. Springs

20: Which of the followings has the closest meaning to the word “absorbed” in the last paragraph?

A. Consumed            B. Taken in                 C. Swallowed             D. Piled up

Chúc các em thành công!

Watermelon

Luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Mọi người làm và GIẢI THÍCH ra hộ em nhé
ACTION SCENES IN FILMS

Modern cinema audiences expect to see plenty of thrilling scenes in action films. These scenes, which are (1)................ as stunts, are usually performed by stuntmen who are specially trained to do dangerous things safely. (2) ................... can crash a car, but if you are shooting a film, you have to be extremely (3)   ...................sometimes stopping right in front of the camera and film crew. At an early (4) ................in the production, an expert stuntman is (5).................. in to work out the action scenes and form a team. He is the only person who can go (6)................ the wishes of the director, although he will usually only do this in the (7)................. of safety.

Many famous actors like to do the dangerous parts themselves, which produces better shots, since stuntmen don’t have  to (8).................. in for the actors. Actors like to become (9).............. in all the important aspects of the character they are playing, but without the recent progress in safety equipment, insurance companies would never let them take the risk. To do theirown stunts, actors need to be good athletes, but they must also be sensible and know their (10)............................If they were to be hurt, the film would come to a sudden halt.

1.   A. remarked      B. known                  C. referred                 D. named

2.   A. Everyone       B. Someone            C. Anyone                  D. No one

3.   A. detailed         B. plain                    C. straight                  D. precise

4. A. period          B. minute                C. part                        D. stage

5.   A. led          B. taken                  C. drawn                     D. called

6.   A. over        B. against                C. through                    D. across

7.   A. interests    B. needs           C. purposes                  D. regards

8.   A. work          B. get            C. put                                  D. stand

9.   A. connected     B. arranged        C. involved          D. affected

10. A. limits         B. ends        C. frontiers                  D. borders

Mọi người làm và GIẢI THÍCH ra hộ em nhé

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN