Toàn cầu hóa và bản sắc văn hóa dân tộc (Phan Hồng Giang)

Quoc Tran Anh Le

Xác định luận đề và các luận điểm lớn của văn bản Toàn cầu hóa và bản sắc văn hóa dân tộc (Chú ý các phần đánh số trong văn bản và nội dung mỗi phần).

- Luận đề của văn bản: Vấn đề toàn cầu hóa và những tác động, ảnh hưởng của toàn cầu hóa đối với văn hóa của dân tộc 

- Các luận điểm lớn của văn bản Toàn cầu hóa và bản sắc văn hóa dân tộc:

+ Luận điểm 1: Giới thiệu về quá trình toàn cầu hóa 

+ Luận điểm 2: Ảnh hưởng của quá trình toàn cầu hóa và các tác động với đời sống, văn hóa 

+Luận điểm 3: Đánh giá, nhận xét của tác giả về toàn cầu hóa 

Bình luận (0)