Review Unit 7

Nguyễn Quốc Đạt

Work in pairs. You and a classmate are planning a surprise for a friend to celebrate his/her birthday. You would like to take him/her to a concert. Decide which show is most suitable and discuss the arrangements for the outing. Use the ideas below to help you.

• When to go to the concert

• The type of concert

• Getting tickets

• Transport to and from

• Food and drink

• Keeping the surprise a secret

Bài tham khảo

A: Hey, have you thought of what we should do for Huyen’s birthday?

B: No, not really. What are you thinking?

A: I was thinking we could take her to a concert. Do you think that's a good idea?

B: Yeah, I think that's a great idea. What type of concert were you thinking of?

A: Well, she is really into rock music, so I thought we could go to the concert of the band that is playing next week.

B: That sounds good. When should we go?

A: I was thinking we should go on her birthday, which is next Wednesday.

B: Okay. How are we going to get tickets?

A: We should probably buy them online. I can do that tonight.

B: And what about transportation?

A: I think we should rent a car to take us to the concert and back. That way, we can have a few drinks and not have to worry about getting home.

B: That's a good idea. What about food and drink at the concert?

A: We can grab some food and drinks before the show, and then maybe some more during intermission.

B: Sounds good. How are we going to keep the surprise a secret?

A: We should tell her that we're going out for a birthday dinner, and then surprise her with the concert tickets.

B: Great plan. I think this will be an awesome birthday surprise!

Tạm dịch

A: Này, bạn đã nghĩ ra chúng ta nên làm gì cho sinh nhật của Huyền chưa?

B: Không, không hẳn. Bạn đang nghĩ gì vậy?

A: Tôi đang nghĩ chúng ta có thể đưa cô ấy đến một buổi hòa nhạc. Bạn có nghĩ rằng đó là một ý tưởng tốt?

B: Vâng, tôi nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời. Bạn đã nghĩ đến loại buổi hòa nhạc nào?

A: Chà, cô ấy thực sự thích nhạc rock, vì vậy tôi nghĩ chúng ta có thể đi xem buổi hòa nhạc của ban nhạc sẽ biểu diễn vào tuần tới.

B: Điều đó nghe có vẻ tốt. Khi nào chúng ta nên đi?

A: Tôi đang nghĩ chúng ta nên đi vào ngày sinh nhật của cô ấy, đó là thứ Tư tới.

B: Được rồi. Làm thế nào chúng ta sẽ nhận được vé?

A: Có lẽ chúng ta nên mua chúng trực tuyến. Tôi có thể làm điều đó tối nay.

B: Còn phương tiện đi lại thì sao?

A: Tôi nghĩ chúng ta nên thuê một chiếc ô tô để đưa chúng ta đến buổi hòa nhạc và quay lại. Bằng cách đó, chúng ta có thể uống vài ly và không phải lo lắng về việc về nhà.

B: Đó là một ý tưởng tốt. Còn thức ăn và đồ uống tại buổi hòa nhạc thì sao?

A: Chúng ta có thể lấy một ít thức ăn và đồ uống trước buổi biểu diễn, và sau đó có thể thêm một ít nữa trong thời gian tạm nghỉ.

B: Nghe hay đấy. Làm thế nào chúng ta sẽ giữ bí mật bất ngờ?

A: Chúng ta nên nói với cô ấy rằng chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối sinh nhật, và sau đó làm cô ấy ngạc nhiên với vé xem hòa nhạc.

B: Kế hoạch tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một bất ngờ sinh nhật tuyệt vời!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết