Bài 24. Sơ bộ về thiết kế mạng

datcoder

Với mạng trong bài học, nếu bổ sung thêm 2 phòng máy thực hành ở toà B, em sẽ điều chỉnh thiết kế logic như thế nào?

datcoder
10 tháng 5 lúc 19:36

Để bổ sung thêm 2 phòng máy thực hành ở toà B trong mạng, em có thể điều chỉnh thiết kế logic như sau:

- Mô hình làm việc nhóm (workgroup): Vẫn tiếp tục sử dụng mô hình làm việc nhóm, trong đó mỗi máy tính hoạt động độc lập và người dùng thiết lập tài khoản trên từng máy tính.

- Cấu trúc kết nối hình sao (star topology): Vẫn sử dụng cấu trúc kết nối hình sao, nhưng điều chỉnh để chứa thêm 2 phòng máy thực hành. Cấu trúc kết nối có thể được mở rộng như sau:

+ Đầu tiên, tạo một access point chính ở điểm giữa toà B như đã thiết kế ban đầu.

+ Bổ sung thêm 2 access point ở hai phòng máy thực hành. Các access point này sẽ được đặt ở gần các phòng máy thực hành và kết nối với access point chính ở điểm giữa toà B.

+ Mỗi access point phòng máy thực hành sẽ cung cấp một mạng Wi-Fi riêng cho phòng đó. Người dùng trong từng phòng máy thực hành sẽ kết nối vào mạng Wi-Fi tương ứng để truy cập tài nguyên và dịch vụ trong phòng đó.

Bình luận (0)