7A. Vocabulary

Nguyễn Quốc Đạt

VOCABULARY Match the photos (A-H) with art forms from the list below. In your opinion, which art form needs the most skill and which the least? Give reasons, using the phrases below to help you.

Art forms       ballet      cartoon      classical music      dance      drawing      mime      musical

novel      opera      painting      play      poem      pop music      sculpture      sitcom

You have to (be able to) ... in order to...

It’s very difficult to ... / It isn’t that difficult to ... / It’s relatively easy to ...

It doesn’t take much practice to ... / It takes a lot of practice to ...

In my opinion, ballet requires the most skill, and sitcoms require the least.

You have to have a high level of technical proficiency, physical strength, and emotional expression in order to be a good ballet dancer. It takes a lot of practice to achieve the level of proficiency.

Sitcoms don't necessarily require the same level of technical skill or physical prowess as ballet. It's relatively easy to learn the basics of comedic timing and acting, and with a bit of practice, one can become a competent sitcom actor.

(Theo tôi, múa ba lê đòi hỏi nhiều kỹ năng nhất và hài kịch tình huống đòi hỏi ít kỹ năng nhất.

Bạn phải có trình độ kỹ thuật cao, sức mạnh thể chất và biểu cảm cảm xúc để trở thành một vũ công ba lê giỏi. Phải thực hành rất nhiều mới đạt được mức độ thành thạo.

Phim sitcom không nhất thiết đòi hỏi trình độ kỹ thuật hoặc sức mạnh thể chất như múa ba lê. Tương đối dễ dàng để học những điều cơ bản về thời gian và diễn xuất hài hước, và với một chút luyện tập, người ta có thể trở thành một diễn viên hài kịch tình huống có năng lực.)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết